Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 2023 – update

By 30 januari 2023No Comments

De maximumjaarbedragen voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn gekend.

Bonusplan

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Indien u als referteperiode voor het behalen van de collectieve doelstellingen het kalenderjaar 2023 wil toepassen, dan moet u rekening houden met de deadline van 30/04/2023 voor de indiening ervan. De reglementering voorziet immers dat het bonusplan ingediend moet zijn voordat 1/3 van de referteperiode verlopen is.

Afhankelijk van het feit of er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming zal het bonusplan via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte ingevoerd moeten worden. Hiervoor gelden er verplichte modelformulieren.

Een toetredingsakte kan enkel gebruikt worden door een onderneming zonder een vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.

De toetredingsakte kan elektronisch ingevuld en neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is niet verplicht om de toetredingsakte elektronisch in te dienen. De toetredingsakte kan ook nog steeds per aangetekend schrijven opgestuurd worden of persoonlijk neergelegd worden op de Griffie. De handleiding m.b.t. het elektronisch indien van de toetredingsakte kan u via deze link raadplegen.

Een cao tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kan digitaal neergelegd worden bij de griffie. Enkel cao’s in pdf-formaat met de nodige elektronisch gekwalificeerde handtekeningen worden aanvaard. De pdf moet dus door alle ondertekenaars ondertekend worden met de e-ID. Bij het ondertekenen moet gekozen worden voor het “signature certificaat” (en niet “authentication”). Alle praktische informatie en een stappenplan over het elektronisch ondertekenen van een pdf via e-ID kan u via deze link raadplegen.

Verduidelijking procedure 

De wet van 26/12/2022 voorziet enkele verduidelijkingen rond de procedure van neerlegging. 

De neerlegging is ontvankelijk wanneer:

  • zij werd gedaan binnen de daarin bepaalde termijnen (cf.CAO nr. 90);
  • de toetredingsakte, met inbegrip van het toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, de minimale referteperiode naleeft (cf. CAO nr. 90):
  • de toetredingsakte en -plan de verplichte vermeldingen bevatten (cf. CAO nr. 90);
  • de toetredingsakte en -plan, het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan zijn bijgevoegd, ingeval het voormelde plan doelstellingen bevat met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval en die betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen (cf. CAO nr. 90).

Vanaf 06/02/2023 moet de werkgever het opmerkingenregister over de toetredingsakte tot invoering van niet- recurrente resultaatsgebonden voordelen niet meer bezorgen aan Toezicht Sociale Wetten indien er geen opmerkingen werden geformuleerd. De verplichting blijft wel bestaand indien het opmerkingenregister wel opmerkingen bevat. 

Bedragen 2023

De maximumjaarbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2023 , bedraagt 3.948 euro voor RSZ-doeleinden (3.558 euro in 2022).

De fiscale maximumgrens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, met betaling in 2023, bedraagt 3.434 euro (3.094 euro in 2022).

Indien deze grenzen worden nageleefd, is de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13.07% verschuldigd en de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33%.  De bonus is dan niet onderworpen aan de personenbelasting zodat er geen bedrijfsvoorheffing zal worden ingehouden.

Zowel het toegekende voordeel als de bijzondere bijdrage van 33% zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

 

Onder voorbehoud van publicatie van de gewijzigde bedragen. 

 

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van verschillende bepalingen inzake de collectieve arbeidsbetrekkingen, BS 27 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.