Sociaal-Juridisch

Deadline opleidingsplan en Federal Learning Account

By 28 februari 2023No Comments

Om de opleiding van werknemers te ondersteunen verplicht de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen (zogenaamde arbeidsdeal) werkgevers die 20 of meer werknemers in dienst hebben om opleidingsplannen op te stellen.

Voorlopig zijn werkgevers met minder dan 20 werknemers vrijgesteld van deze verplichting.

Opleidingsplan

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten dus jaarlijks een formeel opleidingsplan opstellen tegen 31 maart. 

Uiterlijk 15 maart moeten werkgevers dit plan voor advies voorleggen aan de bevoegde overlegorganen, of bij gebreke hier aan, aan de werknemers.

Het plan bevat minimaal de formele en informele opleidingen en geldt voor een minimumduurtijd van 1 jaar. Ook moet er in opgenomen worden welke de opleidingen zijn die aangeboden worden, en de doelgroep van de opleidingen.

De paritaire comités kunnen de minimale voorwaarden nog bepalen die het opleidingsplan moet bevatten.

De verplichting tot het opstellen van het jaarlijks opleidingsplan treedt retroactief in werking op 1 september 2022.

Voor 2023 betekent dit dat een jaarlijks opleidingsplan vóór 31 maart 2023 opgesteld moet worden.

De eerste opleidingsplannen moeten bijgevolg gedurende het eerste trimester van 2023 opgesteld worden om vanaf 1 april 2023 van toepassing te zijn.

Federal Learning Account

Tijdens de ministerraad van 17 februari 2023 is de invoering van een ‘Federal Learning Account’ aan bod gekomen. Het betreft een elektronische toepassing die de werkgevers en werknemers in staat stelt de individuele en sectorale opleidingsrechten te beheren en te consulteren.

In deze account kunnen ook de opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft, de reeds gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen geraadpleegd worden. Ook het overgedragen opleidingskrediet zou zichtbaar zijn.

Deze account is persoonsgebonden en raadpleegbaar gedurende de actieve loopbaan op de Belgische arbeidsmarkt.

Werkgevers moeten via deze onlineapplicatie binnen de 20 dagen na einde van een opleiding of opleidingscyclus per werknemer de gevolgde opleidingen moeten registreren.

Voorlopig betreft het enkel een wetsontwerp waar nog geen politieke consensus over bestaat.

Bron : Bericht federale ministerraad van 17 februari 2023 ‘Invoering van een elektronische toepassing ‘Federal Learning Account’.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.