Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Detachering Nederland – Voorafgaande meldingsplicht vanaf 01/03/2020!

By 30 januari 2020februari 18th, 2020No Comments

Gelet op de handhavingsrichtlijn 2014/67 hebben een aantal buurlanden een aantal belangrijke formaliteiten ingevoerd bij een detachering.

Nederland heeft deze richtlijn omgezet in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Het doel van deze wet is om gedetacheerde werknemers beter te beschermen en de bestrijding van oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.

Bij een detachering naar Nederland dient u bijgevolg rekening te houden met een aantal belangrijke formaliteiten (aanduiding contactpersoon, ter beschikking houden en overmaken van bepaalde documenten, naleving harde kern Nederlandse sociale wetgeving, informatieplicht,…).

Hieronder gaan we dieper in op de voorafgaande meldingsplicht die in werking zal treden op 01/03/2020.

Voorafgaande melding vanaf 01/03/2020 

De verplichting voor buitenlandse werkgever (dienstverrichters) om een melding te verrichten voorafgaand aan de detachering werd reeds in 2016 ingevoerd. De implementatie hiervan door de ontwikkeling van een online tool liet echter op zich wachten waardoor de inwerkingtreding van deze verplichting meermaals werd uitgesteld.

Vanaf 1 maart 2020 geldt er een meldingsplicht voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen uit landen binnen de EER en Zwitserland, die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. In het online meldloket  moet men o.a. welke werkzaamheden men zal verrichten, in welke periode en of men werknemers meebrengt.

Buitenlandse werkgevers (dienstverrichters)

Het gaat om buitenlandse werkgevers die:

 • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
 • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland; of
 • als buitenlands uitzendkantoor uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Meer informatie in de checklist voor buitenlandse werkgevers.

Meldingsplichtige zelfstandigen 

Het gaat om zelfstandigen die werkzaam zijn in een van de aangeduide sectoren of subsectoren. Het gaat specifiek om de (sub)sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) worden aangeduid met de volgende classificaties:

A Landbouw, bosbouw en visserij, de afdeling en klasse:

 • 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht;
 • 03.12 Binnenvisserij.

C Industrie, de afdelingen en groepen:

 • 10.1 Slachterijen en vleesverwerking;
 • 10.2 Visverwerking;
 • 10.3 Verwerking van aardappels, groente en fruit;
 • 23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten;
 • 24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm;
 • 25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten);
 • 27 Vervaardiging van elektrische apparatuur (elektromotoren, batterijen, huishoudapparaten etc.)
 • 28 Vervaardiging van overige machines en apparaten;
 • 30 Vervaardiging van overige transportmiddelen;
 • 33 Reparatie en installatie van machines en apparaten.

F Bouwnijverheid

H Vervoer en opslag, de groep:

 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, tenzij de tijdelijke arbeid uitsluitend bestaat uit het vervoeren van goederen door Nederland zonder in Nederland te laden of te lossen;

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening, de groepen:

 • 81.2 Reiniging;
 • 81.3 Landschapsverzorging.

Q Gezondheids- en welzijnszorg, de groepen:

 • 86.1 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting;
 • 87.1 Verpleeghuizen;
 • 87.2 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten;
 • 87.3 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen
 • 87.9 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting;
 • 88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten;
 • 88.9 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten.

Meer informatie in de checklist voor zelfstandigen.

Jaarmelding

Er is een specifieke regeling voorzien voor kleine onderneming (1- 9 werknemers) en meldingsplichtige zelfstandigen die gevestigd zijn binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens en ingeschreven zijn in het handelsregister of een vergelijkbaar register in een aangrenzend land. Zij kunnen gebruikmaken van de zogenaamde ‘jaarmelding’.

Hiervoor is het vereist dat ze er in het voorafgaande kalenderjaar sprake is van ten minste drie detacheringen naar Nederland of dat ze in het voorgaande kalenderjaar al een geldige melding hebben gedaan.

Opgelet: deze jaarmelding is niet mogelijk voor buitenlandse werkgevers of meldingsplichte zelfstandigen die werkzaam zijn in de bouwsector, arbeidsbemiddeling, uitzendsector of personeelsbeheer.

Specifieke regeling voor de transportsector

Ondernemingen die vallen onder een van de sectoren die in de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) worden aangeduid met de hieronder opgesomde classificaties moeten geen melding verrichten:

H Vervoer en opslag, de groepen:

 • 49.1 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro);
 • 49.2 Goederenvervoer per spoor;
 • 49.3 Personenvervoer over de weg;
 • 49.4 Goederenvervoer over de weg, mits die werkzaamheden uitsluitend bestaan uit het vervoeren van goederen door Nederland zónder in Nederland te laden of te lossen;
 • 50 Vervoer over water;
 • 51 Luchtvaart;
 • 53 Post en koeriers.

Specifieke regeling incidentele werkzaamheden

Werknemers die tijdelijk de volgende soorten incidentele werkzaamheden uitvoeren moet u niet melden:

 • Initiële assemblage of de eerste installatie van een goed, uitgevoerd door gekwalificeerde of gespecialiseerde werknemers. Mits de werkzaamheden een wezenlijk onderdeel zijn van een overeenkomst voor de levering van goederen en noodzakelijk zijn voor het in werking stellen ervan en de duur van de werkzaamheden niet meer dan acht dagen bedraagt, tenzij het werkzaamheden in de sector bouwbedrijf betreft.
 • Dringend onderhoud of reparaties aan werktuigen, machines of apparatuur, die door de dienstverrichter zijn geleverd aan de dienstontvanger ten behoeve waarvan de reparaties of het onderhoud plaatsvinden, dan wel werknemers die door de dienstverrichter geleverde software installeren, aanpassen, of die instrueren over het gebruik van die software. Mits hun verblijf noodzakelijk is voor deze activiteiten en niet meer dan 12 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 36 weken bedraagt.
 • Het bijwonen van wetenschappelijke congressen, mits het verblijf niet meer dan 5 dagen per kalendermaand bedraagt.
 • Zakelijke besprekingen voeren of overeenkomsten sluiten met bedrijven of instellingen, mits het verblijf niet meer dan 13 weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.
 • Werknemers die als correspondent werkzaam zijn in dienst van een publiciteitsmedium dat zijn hoofdzetel buiten Nederland gevestigd heeft.
 • Deelnemers aan internationale sportwedstrijden en hun vaste persoonlijke begeleiders, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.
 • Artiesten en musici en hun vaste persoonlijk begeleiders die een voorstelling uitvoeren, beeldend kunstenaars, conservators of restauratoren, mits hun verblijf niet meer dan 6 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 13 weken bedraagt.
 • Gastdocenten die werkzaam zijn aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs.
 • Onderzoekers en leden van een wetenschappelijk team die door een universiteit of een wetenschappelijke instelling worden tewerkgesteld, die in Nederland aan een wetenschappelijk programma van een universiteit of een wetenschappelijke instelling deelnemen, mits hun verblijf niet meer dan 13 aaneengesloten weken binnen een tijdsbestek van 52 weken bedraagt.

Derdelandsonderdanen

Vanaf 01/03/2020 wordt de melding bij detachering van derdelandsonderdanen aan het UWV (notificatieplicht) geïntegreerd in de voorafgaande meldingsplicht via het online platform. Indien u een werknemer (niet EU-onderdaan) die beschikt over een geldige verblijfsvergunning en/of werkvergunning in België (eventueel vrijstelling arbeidskaart) langer dan 3 maanden naar Nederland detacheert, dient u of uw werknemer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening aan te vragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Praktisch 

De meldingsplicht geldt voor werkzaamheden die starten op of na 01/03/2020.

Vanaf 01/02/2020 zal het online meldloket consulteerbaar zijn.

Nog enkele belangrijke opmerkingen:

 • Zowel de buitenlandse werkgever als de klant/ opdrachtgever kunnen beboet worden bij miskenning van de voorafgaande meldingsplicht.
 • Indien er tussentijdse wijzigingen zouden zijn van de gegevens dan moet u deze gegevens bijwerken.
 • In het kader van onderaanneming dient elk bedrijf zijn eigen personeel te melden.

Voorbeeld: een Belgische werkgever A bouwt een brug voor Nederlandse klant/opdrachtgever B, en huurt een derde bedrijf C uit Frankrijk in om de laswerkzaamheden aan de brug in Nederland uit te voeren. Iedere werkgever dient zijn eigen personeel te melden.

 • Bedrijf A: melding eigen werknemers die in Nederland gaan werken –> Nederlandse klant / opdrachtgever B moet deze melding te controleren.
 • Bedrijf C: melding eigen werknemers die in Nederland gaan werken –> Bedrijf C heeft een onderaannemingscontract met bedrijf A (= dienstontvanger) –> Bedrijf A  moet deze melding controleren.

Informatiebrochures: 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.