Sociaal-Juridisch

Dienstenchequesector bereikt akkoord

By 20 juni 2022No Comments

Op 9 juni jongstleden hebben de sociale partners binnen PC 322.01 (dienstenchequesector) een akkoord bereikt op basis van het interprofessioneel akkoord waarvan de loonmarge 0,4% bedroeg.

Dit akkoord heeft heel wat voeten in de aarde gehad omdat het standpunt van de sociale partners lijnrecht tegenover elkaar stond.

De aanhef van het akkoord gaat dan ook over de noodzaak om na te denken over een duurzaam toekomstmodel voor de sector op middellange en lange termijn, en meer in het bijzonder op het financieringsmodel voor de dienstencheques.

Hieronder alvast de onderdelen van het akkoord :

Koopkracht

Loonsverhoging

De lonen zullen per 1 juni 2022 verhoogd worden met 0,4% conform de voorziene loonmarge van 0,4%. De verhoging wordt toegepast na de loonindexeringen ingevolge de inflatie.

Minimumbarema’s zijn dan als volgt :

Anciënniteit

Geïndexeerd   minimumloon vanaf 01/06/22

Geïndexeerd en verhoogd minimumloon vanaf 01/06/22

Minder dan 1 jaar

12,29 €

12,34 €

Ten minste 1 jaar

12,76 €

12,81 €

Ten minste 2 jaar

12,91 €

12,96 €

Ten minste 3 jaar

13,06 €

13,11 €

Tevens zouden de inruilwaarden ook volledig geïndexeerd worden, doch hiervan moet de bevestiging nog afgewacht worden.

Sectorale anciënniteitsbarema’s

Voor de bepaling van de toepasselijke uurlonen zal de werkgever moeten informeren bij de aanwerving van een nieuwe werknemer of deze reeds in dezelfde sector gewerkt heeft. De werknemer dient hiervoor een bewijs te overhandigen zoals bijvoorbeeld een loonbrief van de vorige werkgever.

De nieuwe werkgever zal deze anciënniteit mee in rekening moeten brengen.

De anciënniteit geldt enkel voor de baremalonen en dus niet voor andere aspecten in het kader van de arbeidsverhouding zoals de opzeggingstermijn, etc.

Eindejaarspremie

Er is ook een versoepeling tot de toegang van de eindejaarspremie onderhandeld. Werknemers hebben vanaf 30 dagen tewerkstelling in de sector recht op de eindejaarspremie ten laste van het Sociaal Fonds.

De dagen tijdelijke werkloosheid corona worden gelijkgesteld voor het openen van het recht op de eindejaarspremie, m.a.w. voor de 30 dagen maar niet voor de berekening van de eindejaarspremie.

De eindejaarspremie bedraagt 4,5% van de brutolonen die toegekend werden tijdens de referentieperiode.

Syndicale premie

Vanaf 2021 bedraagt de syndicale premie 145 €.

Aanmoedigingspremie

De toekenning van de aanvullende uitkering, boven op de onderbrekingsuitkering van de RVA, de aanmoedigingspremie genaamd wordt verlengd voor de duur van het sectoraal akkoord, en tevens uitgebreid naar het tijdskrediet “zorg voor een kind onder de 8 jaar” vanaf 2022.

Systematische arbeidsduuroverschrijding

Wanneer de formulieren voor de eindejaarspremie en de syndicale premie overgemaakt worden, zal het Sociaal Fonds ook een standaardformulier naar de huishoudhulpen sturen met de vraag of ze de werkgevers willen vragen om het deeltijds arbeidscontract aan te passen wanneer er een systematische overschrijding is van de contractueel bepaalde arbeidsduur (minstens één uur gedurende drie maanden).

Verplaatsingskosten – nieuwe forfaits vanaf 1 juni 2022

Woon-werkverplaatsingenTussen twee klanten

Boodschappen op vraag van de klant (eigen vervoer werknemer)

Werkgeverstussenkomst verhoogd naar 90 % (i.p.v. 75%)

Aanpassing tabel

Werkgeverstussenkomst 0,28  EUR/km,  niet-geïndexeerd, ongeacht of het traject langer is dan 15 kilometer.

0,37  EUR/km

Fietsvergoeding

Vanaf juni 2022 wordt de fietsvergoeding van 0,23 €/km verhoogd naar 0,25€/km.

Parkeerkosten

Voor de terugbetaling van de parkeerkosten verwijzen de sociale partners naar de Code Goede Praktijken.

Bij het maken van parkeerkosten is het aangewezen dat de huishoudhulpen dit aankaarten bij de werkgever zodat er gezamenlijk naar een oplossing gekeken kan worden.

Buurtdiensten

De toepassing van dienstencheques betreft een buurtdienst, zodat de sociale partners de werkgevers in de dienstenchequesector aanmoedigen bij de opmaak van de planning er rekening mee te houden dat de werknemers zich zo beperkt mogelijk moeten verplaatsen, rekening houdend met de mogelijkheden van vervoer waarover de werknemer beschikt en de regio waarin de opdracht zich situeert.

Arbeidsvoorwaarden

Risicogroepen

Bij de aanwerving van een werknemer behorende tot een risicogroep ontvangt de werkgever een premie van 500€ ten laste van het Sociaal Fonds.

De CAO wordt ook aangepast zodat meer werkgevers toegang krijgen tot de risicogroepen.

Opleidingsverplichtingen

De twee dagen opleiding per jaar per VTE op sectoraal niveau blijven ongewijzigd.

De werknemer kan wel vragen dat er een derde dag wordt toegekend.

Code Goede Praktijken

N.a.v. de sectorale onderhandelingen hebben de sociale partners de guidelines die in de praktijk toegepast worden, samengevat in de code ‘Goede Praktijken’.

Het betreft een informatiebrochure waaruit werkgevers binnen de sector inspiratie kunnen putten.

In de brochure worden de volgende onderwerpen besproken : mobiliteit, werkgelegenheidsplan oudere werknemers, relatie erkende onderneming & klant, ongewenst seksueel gedrag en toegestane afwezigheid.

Over elk onderwerp worden er tips & tricks meegedeeld samen met voorbeelden in de praktijken die gecategoriseerd worden onder drie groepen, m.n. “vanzelfsprekend“, “uitmuntend” en “onaanvaardbaar“.

Hieronder een voorbeeld betreffende het onderwerp mobiliteit :

  • Vanzelfsprekend : De werkgever houdt zoveel mogelijk rekening met de vervoersmiddelen en regio van de huishoudhulp bij de opmaak van het werkschema.
  • Uitmuntend : Bij een verhuis van een huishoudhulp wordt er tijd genomen voor een gesprek omtrent de modaliteiten, verplaatsingskosten, band tussen de klant en de huishoudhulp, tijdsperiode, … om tot een haalbare, evenwichtige en toekomstgerichte werksituatie te komen.
  • Onaanvaardbaar : werkgevers die stelselmatig de huishoudhulp dagelijkse verplaatsingen van overdreven/extreme tijdsduur en/ of km’s laten volbrengen buiten de wil van de huishoudhulp om.

Diversen

Verder zijn er nog een aantal aspecten die binnen de sector verder uitgewerkt moeten worden, zoals werkbaar werk, digitale opleidingen, …

Vanaf 2023 zou er een telefonisch permanentiesysteem operationeel moeten zijn, waarnaar een huishoudhulp tijdens de werkuren bij een noodsituaties kan bellen.

Inwerkingtreding?

De achterban van de organisaties hebben het sociaal akkoord goedgekeurd. De implementatie in meerdere cao’s zal dan ook niet lang meer op zich laten wachten.

21 juni 2022 wordt vooropgesteld.

Bron : Bericht Federale Regering van 9 juni 2022

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.