Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Doelgroepvermindering Q3 2021 om de heropstart van ondernemingen te ondersteunen – update

By 28 september 2021oktober 26th, 2021No Comments

Naast de specifieke doelgroepverminderingen voor de reis-, evenementen- en hotelsector heeft de federale overheid nog een bijkomende doelgroepvermindering gecreëerd, m.n. de ‘relance doelgroepvermindering’.

Deze doelgroepvermindering heeft als doel de economie terug aan te wakkeren en de wedertewerkstelling te stimuleren.

Toepassingsgebied

De doelgroepvermindering is van toepassing voor werkgevers uit de privé sector, of te wel de werkgevers die vallen onder de CAO-wet.

Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de sector of de activiteit van de onderneming.

Om in aanmerking te komen moeten deze werkgevers een toename in hun arbeidsvolume kennen in het derde kwartaal 2021 ten opzichte van het eerste kwartaal 2021 berekend op basis van de ’totale µ(glob)’. 

De vergelijking dient te gebeuren op niveau van de juridische werkgever en dus niet op niveau van de technische bedrijfseenheid of vestiging. Het reële arbeidsvolume zal zowel in percentage als in eenheden moeten stijgen.

Het percentage van deze reële verhoging is afhankelijk van het gemiddeld aantal werknemers tewerkgesteld binnen de onderneming. Hiervoor wordt gekeken naar de belangrijkheidscodes van de werkgever in het repertorium van het 3e kwartaal 2021.

Aantal werknemersBelangrijkheidscode RSZMinimum toename arbeidsvolume Q3 2021 t.o.v. Q1 2021
< 50 werknemers1-2-3-425%
50-499 werknemers5-6-720 % en de “totale µ (glob)” moet met 12,5 stijgen
≥ 500 werknemers8-910 % en de  “totale µ (glob)” in uw onderneming met 100 stijgen

Voor de berekening van het werkelijke arbeidsvolume (= totale µ (glob)) worden per kwartaal de tewerkstellingsbreuken van alle werknemers opgeteld. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met:

  • alle bezoldigde dagen;
  • wettelijke vakantiedagen arbeiders;
  • onbezoldigde ADV-dagen (systeem verhoogd uurloon);
  • dagen tijdelijke werkloosheid slecht weer en dus NIET tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht corona of economische werkloosheid.

Voorgaande houdt in dat de toename kan gerealiseerd worden door nieuwe, bijkomende aanwervingen maar ook door bijvoorbeeld werknemers die tijdelijk werkloos waren omwille van overmacht corona terug aan de slag te laten gaan.

Arbeidsvolumes die toenemen door fusies, splitsingen, of een overdracht van een bedrijfstak worden niet mee in aanmerking genomen.

Toepassing doelgroepvermindering

Aangezien de ondernemingen pas op het einde van het derde kwartaal effectief over de vereiste gegevens beschikken om na te gaan of er sprake is van een verhoging van het arbeidsvolume, kan de doelgroepvermindering enkel op kwartaalbasis toegepast worden, en dus niet maandelijks.

Naast de voorwaarden om de doelgroepvermindering toe te kunnen passen, gelden er ook bijkomende voorwaarden.

Bijkomende voorwaarden

De werknemers waarvoor de doelgroepvermindering toegepast wordt, moeten ononderbroken in dienst zijn geweest gedurende het betrokken kwartaal, behalve wanneer de werknemer zelf ontslag genomen heeft (een beëindiging in wederzijds akkoord wordt hiervan expliciet uitgesloten) of om dringende redenen ontslagen werd.

De werkgever moet in 2021 aan de werknemers een concrete en individuele opleiding aanbieden zoals vastgelegd in het kader van de interprofessionele opleidingsdoelstelling (wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk). Deze opleidingen kunnen op sectoraal niveau* geregeld worden, ofwel bij gebreke hieraan moet de werkgever gemiddeld twee volledige opleidingsdagen per VTE in 2021 aanbieden, ongeacht of er voor de betrokken werknemers de doelgroepvermindering toegepast wordt. Bij deeltijdse werknemers mag het aantal opleidingsdagen verhoudingsgewijs verminderd worden.

*Voorbeelden:

PC 200.00: Bijkomende informatie kan je terugvinden op de website van het sociaal fonds.

PC 322.00: CAO 09/03/2021. 

PC 322.01: Bijkomende informatie kan je terugvinden op de website van het sectoraal vormingsfonds dienstencheques.

In 2021 mag de werkgever bijkomend geen:

  • dividenden uitkeren aan de aandeelhouders;
  • bonussen (geen aandelen, winstparticipaties of bijkomende voordelen) aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming toekennen;
  • eigen aandelen inkopen.

In het tweede en derde kwartaal 2021 mag de betrokken werkgever ook geen collectief ontslag hebben aangekondigd of aankondigen.

Als de onderneming behoort tot de horecasector, zal de onderneming gebruik moeten maken van het geregistreerd kassasysteem.

De controle van deze voorwaarden zal door de RSZ a posteriori gebeuren.

Vermindering

Indien voldaan is aan voorgaande voorwaarden, kan de werkgever voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid een vermindering toepassen voor het derde kwartaal 2021.

Een werkgever met twee vestigingseenheden zal zo de doelgroepvermindering kunnen toepassen voor tien werknemers, vijf in de ene vestiging, vijf in de andere. Is het aantal werknemers in één van deze vestigingen minder dan vijf, dan wordt het aantal doelgroepverminderingen tot dat aantal beperkt.

Let wel, de voorwaarden moeten voldaan zijn op het niveau van de juridische werkgever terwijl de doelgroepvermindering per vestigingseenheid toegepast kan worden.

De werkgever kan kiezen op welke werknemers de doelgroepvermindering toegepast wordt. Bij voorkeur is dat uiteraard op de voor de werkgever meest gunstige werknemers.

De vermindering is beperkt tot onderstaande forfaits en afhankelijk van de situatie van de werkgever:

Soort werkgeverVerminderingsbedrag Verminderingscode
Zwaar getroffen werkgever

  • arbeidsvolume totale µ(glob) Q1 2021 50 % lager dan Q1 2020 

of

  • arbeidsvolume totale µ(glob) Q4 2020 50 % lager dan Q4 2019 

 → 01/07/2021

2.400,00 EUR (G17)

 

max. 5 wn per vestigingseenheid

3706 
Niet zwaar getroffen werkgever en werkgevers die hun activiteiten hebben aangevat in Q2 20201.000,00 EUR (G1)

max. 5 wn per vestigingseenheid

3705

 

Zwaar getroffen werkgever?

Werkgevers worden als zwaar getroffen gekwalificeerd als het reële arbeidsvolume van het eerste kwartaal 2021 gedaald is met 50 % ten opzicht van het eerste kwartaal 2020, of wanneer het arbeidsvolume in het vierde kwartaal 2020 met 50 % gedaald is ten opzichte van het vierde kwartaal 2019. Het reële arbeidsvolume wordt hier bekeken op niveau van de juridische werkgever (>< vestiging).

De daling mag alleszins niet het gevolg zijn van een fusie, splitsing of overdracht van een bedrijfstak.

De RSZ zal bepalen of een werkgever aan deze definitie voldoet op basis van de DmfA-gegevens op 1 juli 2021. Wijzigingen die naderhand nog doorgevoerd worden, zullen niet mee in rekening genomen worden. De RSZ zal hun standpunt schriftelijk meedelen aan de betrokken werkgevers of hun sociaal secretariaat.

Werkgevers die hun activiteit pas in het 2de kwartaal 2020 hebben aangevat, worden niet als ‘zwaar getroffen’ beschouwd

Voor het overige zijn de algemene regels in het kader van de doelgroepverminderingen ook van toepassing op de relance doelgroepvermindering.

A posteriori controle RSZ

De RSZ zal na de toepassing van de doelgroepvermindering controleren of voldaan is aan de voorwaarden. Indien uit de controles achteraf blijkt dat de werkgever de toekenningsvoorwaarden niet naleeft, dan annuleert de RSZ de doelgroepvermindering in de DmfA-aangifte. 

 

Bron: Wet van 4 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (1), BS 13 juli 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.