Sociaal-Juridisch

Halve dagen tijdelijke werkloosheid – sectoren dienstencheques en leerlingenvervoer

By 14 april 2021april 26th, 2021No Comments

Het kernkabinet heeft op 12/02/2021 beslist over de verlenging van de steunmaatregelen en de introductie van bijkomende steunmaatregelen. In het nieuwsbericht op de website van de eerste minister werd het volgende opgenomen:

Het bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid kan dag per dag worden toegepast. In sommige sectoren zijn er echter duidelijk onderscheiden dagdelen en is het dus nuttig om extra flexibiliteit in te bouwen. Voortaan zal daarom tijdelijke werkloosheid in halve dagen mogelijk zijn in de sectoren van de dienstencheques en het schooltransport.

De wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID 19 pandemie (1) die deze regeling verder uitwerkt, werd op 13/04/2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tijdelijke afwijking principe gewaarborgd dagloon

Het doel van deze maatregel is om aan de werkgevers uit de sector van de dienstencheques en het leerlingenvervoer de mogelijkheid te geven om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid in halve dagen. Hiervoor is er een afwijking nodig op artikel 27 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Artikel 27, § 1, 2°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet immers dat een werknemer recht heeft op zijn volledige dagloon indien de werknemer op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken en die, buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk is van zijn wil, hetzij de arbeid niet kan beginnen wanneer hij zich normaal op de plaats van het werk had begeven, hetzij de arbeid, waaraan hij bezig was, niet kan voortzetten.

In de sector van de dienstencheques en in die van het leerlingenvervoer komt het vaak voor dat werknemers op een werkdag twee duidelijk onderscheiden opdrachten moeten
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een dienstenchequewerknemer die in de voormiddag bij de ene klant en in de namiddag bij een andere klant een opdracht moet uitvoeren.

Wanneer omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie één van deze twee opdrachten wegvalt, bijvoorbeeld omdat de klant
ziek is geworden of in quarantaine moet gaan als gevolg van COVID-19, dan zal de werkgever tot en met 30 juni 2021 worden vrijgesteld van de betaling van het gewaarborgd dagloon voor die verloren arbeidsuren, dit in afwijking van de bepalingen van artikel 27 arbeidsovereenkomstenwet en op voorwaarde dat de werknemer recht heeft op tijdelijke werkloosheid. 

De werknemer zal voor die halve werkdag dan een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangen van de RVA.

Onder ‘halve werkdag’ wordt verstaan: de arbeidsuren die door de werknemer voor minstens de helft van het op die dag toepasselijke uurrooster worden besteed aan het uitvoeren van een opdracht bij of voor een klant van de werkgever, die duidelijk onderscheiden is van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

Concreet (cumulatief): 

  • Een opdracht kan niet doorgaan omwille van een onvoorzienbare reden die het rechtstreeks gevolg is van de COVID-19-pandemie;
  • De arbeidsduur voor die opdracht bedraagt minstens de helft van het op die dag toepasselijk uurrooster;
  • De opdracht is duidelijk onderscheiden van een andere opdracht die tijdens het andere gedeelte van de werkdag wordt uitgevoerd.

Formaliteiten

Momenteel is het nog wachten op de praktische richtlijnen van de RVA in verband met de formaliteiten die door de werkgever in dit kader verricht moeten worden.

Het KB dat de modaliteiten vastlegt voor de toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor halve dagen is immers nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Inwerkingtreding 

Bovenvermelde regeling is in werking getreden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 13/04/2021. 

De regeling geldt voorlopig tot 30/06/2021. 

Gelet op het ontbreken van het KB kan het momenteel echter in de praktijk nog niet toegepast worden. 

 

Bron: Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID 19 pandemie (1), BS 13 april 2021. 

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.