Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming betaald educatief verlof in Brussels Gewest -update

By 30 augustus 2023september 29th, 2023No Comments

Het Brussels Gewest heeft voor het schooljaar 2023-24 hervormingen gepubliceerd betreffende het educatief verlof.

De maatschappelijke zetel of de vestigingszetel bepaalt welk gewest bevoegd is voor de toepassing van het educatief verlof (in Vlaanderen Vlaams opleidingsverlof). De reglementering rond het Brussels educatief verlof is bijgevolg van toepassing op een werkgever wiens adres van de bedrijfszetel (of vestigingseenheid) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.

Hieronder een overzicht van de punten die gewijzigd zijn:

Deeltijds rooster

Een werknemer heeft recht op educatief verlof als het tewerkstellingspercentage van de werknemer minstens 25% vertegenwoordigd t.o.v. een voltijdse tewerkstelling. De voorwaarde dat het educatief verlof op basis van het uurrooster moet samenvallen met de werk/opleiding is dus niet meer van toepassing.

Erkende opleiding

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd om te beslissen welke opleidingen in aanmerking komen voor het toepasselijke educatief verlof.

De beroepsopleiding moet minstens 32 (fysieke of digitale) contacturen omvatten. Onlineplatforms voor zelfopleiding worden niet erkend. Werkzaamheden aan het einde van de studie, projecten en scripties, evenals begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten, worden gelijkgesteld met contacturen, maar kunnen niet worden meegeteld voor het minimumaantal uren dat de opleiding moet omvatten om recht te geven op betaald educatief verlof.

Oriëntatie- en begeleidingsacties voor werknemers die enkel een getuigschrift of een diploma van hoger secundair onderwijs hebben, kunnen in aanmerking komen als beroepsopleidingen.

Beroepsopleidingen op de werkvloer gegeven, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook erkend worden.

Maximale duur

Maximum aantal per jaar per VTE

Algemene opleiding80Geen verhoging.
Taalopleiding80Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Taalopleiding120Verhoging tot 130 voor de landstalen, gebarentalen of werkgerelateerde talen.
Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding + Algemene opleiding120Verhoging tot 130 voor werknemers die hoogstens over een getuigschrift of diploma van hoger secundair onderwijs beschikken.
Beroepsopleiding180Volgens de jaarlijkse lijst van Actiris (opleidingen voor een knelpuntberoep).
Die leidt tot het behalen van een diploma hoger secundair onderwijs.
Basisopleiding (lezen-schrijven-rekenen).
Middenjury / Universitaire juryDrie keer de wekelijkse werktijd.
Validering van de competenties120Het hele competentievalideringsproces dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra.

Voor werknemers die enkel beschikken over een getuigschrift of diploma lager secundair onderwijs ligt het maximumaantal uren betaald educatief verlof per jaar vast op 130 uur voor opleidingen die leiden naar het verwerven van digitale basiscompetenties.

In het kader van de verhogingen voor opleidingen van houders van een getuigschrift of diploma hoger/lager secundair onderwijs en werkgerelateerde taalopleidingen moet bij de terugbetalingsaanvraag een verklaring op erewoord worden toegevoegd.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden reeds in werking vanaf schooljaar 2023-2024.

Juridisch kader educatief verlof Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welke werknemers

Zowel voltijdse als bepaalde deeltijdse werknemers, als het tewerkstellingspercentage van de werknemer minstens 25% vertegenwoordigd t.o.v. een voltijdse tewerkstelling, kunnen recht hebben op educatief verlof.

Opleidingen die in aanmerking komen

Enkel opleidingen die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en minstens 32 contacturen per jaar duren, komen in aanmerking.

Hier vindt u de lijst terug van de opleidingen die erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aantal uren recht op educatief verlof

Zie hierboven bij maximale duur.

Een voltijdse werknemer heeft het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met de effectief gevolgde lesuren.

Er is echter een jaargrens die verschilt volgens het opleidingstype.

Welke formaliteiten moet de werknemer in orde maken?

De werknemer moet educatief verlof aanvragen bij de werkgever. Aanvragen die betrekking hebben op een normaal schooljaar moeten ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar worden ingediend bij de werkgever. Schrijft de werknemer zich in na 31 oktober of verandert hij van werkgever tijdens hetzelfde schooljaar, dan gebeurt de aanvraag tot betaald educatief verlof uiterlijk 15 dagen na de inschrijving of na de verandering van werkgever.

Voor opleidingen die niet in het schooljaar worden georganiseerd, moet de werknemer de data van zijn afwezigheden zo snel mogelijk meedelen aan zijn werkgever.

De werknemer moet volgende documenten aan de werkgever bezorgen:

 • attest van regelmatige inschrijving:

de werknemer moet aan zijn werkgever een getuigschrift van regelmatige inschrijving bezorgen waaruit blijkt dat hij regelmatig is ingeschreven. Dit getuigschrift wordt overhandigd door de instelling die de opleiding organiseert. Op dit attest staat onder andere het rooster van de opleiding zodat er nagegaan kan worden of de opleiding samenvalt met de opleidingsuren.

 • getuigschrift van nauwgezetheid

Dit attest wordt door de opleidingsinstelling afgeleverd aan de werknemer per trimester voor opleidingen die over een schooljaar lopen. Wanneer een opleiding meer dan drie maanden duurt, doch niet per schooljaar georganiseerd is, wordt per drie maanden een attest afgeleverd. Wanneer de opleiding drie maanden of minder duurt, zal aan het einde van de opleiding het attest worden afgeleverd.

Dit attest vermeldt het aantal uren effectieve aanwezigheid in de opleiding op basis waarvan het effectief aantal uren recht op educatief verlof zal worden vastgesteld.

Men kan als werkgever het recht op educatief verlof weigeren voor een volgend trimester zolang de werknemer het attest van het vorige trimester nog niet heeft bezorgd.

In het kader van educatief verlof voor examens voor de centrale examencommissie wordt er een aanwezigheidsattest voor minstens één examen gevraagd.

 • getuigschrift van tweede examenzittijd

In het geval dat een werknemer niet geslaagd is in eerste zit, kan deze het resterend aantal uren educatief verlof nog opnemen tot het einde van de tweede zittijd. De werknemer zal de werkgever dan wel een attest tweede zittijd moeten overhandigen. Dit attest wordt afgeleverd indien de werknemer tweede zit heeft en de werknemer geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken van zijn educatief verlof om de tweede examentijd voor te bereiden of examens af te leggen. Op dit attest kan men de data van de herexamens terugvinden. Het is belangrijk dat u het attest van de tweede zittijd ook opneemt in uw aanvraag tot terugbetaling.

 • getuigschrift afleggen van examens voor een middenjury

Dit attest wordt afgeleverd indien de werknemer het educatieve verlof wenst te gebruiken om zijn examens voor de middenjury af te leggen. De werknemer moet dit attest binnen de 30 dagen na de inschrijving aan de werkgever bezorgen.

Wanneer kan de werknemer het educatief verlof opnemen?

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen:

  • het begin van het betreffende jaar (of de eerste dag van effectieve aanwezigheid op de cursussen in geval van laattijdige inschrijving) en het einde van het schooljaar voor opleidingen die per schooljaar worden georganiseerd
  • het begin en einde van de opleiding voor opleidingen die niet per schooljaar worden georganiseerd
  • in geval van een tweede zittijd wordt die periode verlengd tot het einde van deze zittijd.
  • in geval van het afleggen van examens voor de middenjury moet het verlof verplicht opgenomen worden tussen de regelmatige inschrijving voor een examensessie en het effectief afleggen ervan.

Tip: begin- en einddatum worden altijd vermeld op de inschrijvingsbewijzen en aanwezigheidsattesten!

Het educatief verlof kan gebruikt worden:

  • ofwel volledig voor de examens tijdens de examenperiode;
  • ofwel volledig als verlof verdeeld per week of per maand;
  • ofwel gedeeltelijk voor de examens tijdens de examenperiode en gedeeltelijk als verlof te spreiden in de loop van het jaar.

Het verlof kan bovendien genomen worden in de vorm van volledige dagen of naar rata van enkele uren en dit in overleg met de werkgever.

Is een werknemer in educatief verlof beschermd tegen ontslag?

Ja, de werknemer die zijn recht op educatief verlof uitoefent, geniet een ontslagbescherming. Hij mag niet worden ontslagen, behalve om een dringende reden of om een reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan het educatief verlof. De werkgever die het ontslagverbod overtreedt, moet aan de werknemer een vergoeding betalen van 3 maanden loon, onverminderd de vergoedingen die in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer verschuldigd zijn.

De beschermingsperiode begint volgens sommige rechtspraak vanaf het ogenblik dat de werkgever het getuigschrift van regelmatige inschrijving ontvangt en volgens andere rechtspraak op het moment waarop de werkgever wordt ingelicht over de wens van de werknemer om gebruik te maken van educatief verlof. De bescherming neemt een einde op de laatste dag van de opleiding.

Terugbetaling

Per werkgever en per kalenderjaar geldt een maximaal plafond van 700.000 euro m.b.t. het totaalbedrag van de vergoeding voor lonen en sociale bijdragen. Als dit bedrag overschreden wordt, heeft de werknemer nog steeds recht op het betaald educatief verlof met behoud van zijn normale bezoldiging.

Er wordt een terugbetaling voorzien van 22,07 € per uur (bedrag van toepassing vanaf schooljaar 2022-23) BEV dat voldoet aan de voorwaarden.

Bij de aanvraag moet de werkgever specifieke modellen voegen. Deze modellen zijn hier terug te vinden.

Deadline voor het indienen van de aanvraag 

Men kan ten vroegste een aanvraag tot terugbetaling indienen na het einde van het schooljaar. De termijnen voor het indienen van deze aanvraag moeten strikt nageleefd worden. Indien men te laat is, zal men geen terugbetaling kunnen bekomen.

In Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het dossier worden ingediend vóór 31 december van het jaar waarin het betreffende schooljaar eindigde (bijvoorbeeld voor 2022-2023, vóór 31 december 2023)

 

Bron : B. Br. R. van 29 juni 2023 met betrekking tot de nadere regels voor de toekenning van betaald educatief verlof, nog te publiceren,  www. economie-werk.brussels/betaald-educatief-verlof-hervorming.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.