Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ketenaansprakelijkheid verstrengd om illegale tewerkstelling tegen te gaan

By 28 december 2023No Comments

Thans wordt de aansprakelijkheid in het kader van een illegale tewerkstelling ondermijnd door het opnemen van clausules en het voorzien van constructies tussen de (onder)aannemers. Normaliter moet de (onder)aannemer voldoen aan een zorgvuldigheidsheidplicht wanneer er gewerkt wordt met een (onder)aannemer. Om dit tegen te gaan, heeft Vlaanderen een nieuw decreet uitgevaardigd betreffende de ketenaansprakelijkheid.

De schriftelijke verklaring dat de onderaannemer geen illegaal verblijvende werknemers tewerkstelt en zal tewerkstellen, of geen zelfstandige activiteit uitoefent zonder (geldige) verblijfsvergunning, blijft bestaan.

Opvragen gegevens

Daarnaast legt het decreet een aantal zorgvuldigheidsverplichtingen op aan de (onder)aannemer zoals het overhandigen van bepaalde gegevens over de rechtstreekse (onder)aannemer.

Wanneer aannemers (een deel van) hun taak uitbesteden aan een onderaannemer, zullen zij nu een aantal gegevens moeten opvragen voorafgaandelijk aan de samenwerking, m.n.

  • de identificatie- en contactgegevens van de onderaannemer;
  • de persoonlijke gegevens, de gegevens over het verblijf en de gegevens over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen van de rechtstreeks onderaannemer.

Via een uitvoeringsbesluit zal de Vlaamse regering een checklist opstellen met een concrete lijst van gegevens die ondernemingen moeten verstrekken.

Bij het ontbreken van gegevens of bij ‘ongeldige’ gegevens, zal de aannemer een verzoek moeten richten naar de rechtstreekse onderaannemer om alsnog de gegevens bij te brengen. Wanneer deze laatste hier niet op ingaat, moet de aannemer de sociale inspectie inlichten.

Zorgvuldige houding

De aannemer moet de documenten niet verifiëren of controleren, doch er wordt wel een zorgvuldige houding verwacht. Wanneer bijvoorbeeld de geldigheidsperiode van bepaalde documenten minder lang duurt dan de duur van de werken, dan zal de aannemer erop moeten toezien dat de (onder)aannemer tijdig de documenten hernieuwt.

Aansprakelijkheid

De (onder)aannemers zijn niet aansprakelijk als ze alle informatie van de rechtstreekse onderaannemer opvragen en ontvangen hebben. Wanneer echter blijkt dat de (onder)aannemers op de hoogte zijn van de illegale tewerkstelling door de (onder)aannemer, zullen zij toch mee aansprakelijk gesteld worden. De sociaalrechtelijke inspecteurs kunnen het bewijs van deze voorafgaande kennis leveren met alle mogelijke bewijsmiddelen.

Bewaartermijn gegevens

De persoonsgegevens mogen niet langer dan nodig bewaard worden voor de voorziene doeleinden, maar uiterlijk tot 10 jaar na het einde van de samenwerking tussen de aannemer en de onderaannemer.

Uitbreiding inbreuken

De illegale tewerkstelling door (onder)aannemer wordt toegevoegd aan de lijst van inbreuken die kunnen leiden tot sanctionering van opdrachtgevers en aannemers. Tevens wordt het bedrag van de administratieve boete hierop ook verhoogd vanaf 1/1/2024 naar 2.400 tot 24.000 € (incl. opcentiemen).

De geldboetes zijn te vermenigvuldigen met het aantal buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft.

Meer informatie vind je terug in ons artikel “Strengere sanctionering in Vlaanderen m.b.t. (illegale) tewerkstelling van buitenlandse werknemers“.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van de regelgeving wordt met drie maand opgeschoven naar 1 maart 2024. Nadien geldt er een gedoogperiode van zes maanden waarin ondernemingen nog niet geverbaliseerd zullen worden.

Bron : Vl. D. van 27 oktober 2023 tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004 en het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, B.S. 30 november 2023; Vl. D. van 27 oktober 2023 tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (1), B.S. 12 december 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.