Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Minister van Financiën wil fiscaal gunstregime auteursrechten aanzienlijk beperken -update

By 30 december 2022No Comments

In België geldt er een fiscaal gunstige regeling bij de vergoeding voor de overdracht of licentieverlening van auteursrechten. Hiervoor moeten er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn (zie infra).

De wet aangaande de verstrenging van de regeling omtrent het fiscaal gunstregime van de auteursrechten is gepubliceerd. 

Huidige regeling

Voorwaarden

Auteursrechtelijk beschermd werk

Voor de toepassing moet het gaan over een auteursrechtelijk beschermd werk. Het betreft werken van letterkunde en kunst (op voorwaarde dat ze origineel zijn), die door het auteursrecht beschermd kunnen worden.
In België wordt onder werken van letterkunde en kunst verstaan: ‘de geschriften van welke aard ook, alsmede lessen, voordrachten, redevoeringen, preken of andere mondelinge uitingen van de gedachte’. Zowel kunstwerken, als geschriften in ruime zin en mondelinge uitingen van de gedachte vallen daar dus onder. Er wordt verwezen naar de hele wetgeving betreffende het auteursrecht in het Wetboek Economisch Recht. Zo worden bijvoorbeeld ook computerprogramma’s, met inbegrip van het voorbereidend materiaal, gelijkgesteld met een auteursrechtelijk beschermd werk.

Een internationaal verdrag geeft een niet-limitatieve lijst van voorbeelden. Het verduidelijkt dat het gaat om ‘alle voortbrengselen op het gebied der letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukken zijn, zoals:

  • boeken, brochures en andere geschriften;
  • voordrachten, toespraken, preken en andere werken van die aard;
  • muzikale composities met of zonder woorden;
  • cinematografische werken;
  • werken van teken-, schilder-, bouw-, beeldhouw-, graveer- en lithografeerkunst;
  • fotografische werken, waarmee werken verkregen door een met de fotografie overeenstemmend procedé worden gelijkgesteld;
  • illustraties;
  • aardrijkskundige kaarten; tekeningen, schetsen en plastische werken met betrekking tot de aardrijkskunde, de topografie, de bouwkunde of de wetenschappen.
Deze lijst is in de afgelopen decennia niet aangepast. Er moet dus rekening worden gehouden met de technologieën die sindsdien zijn ontstaan.
Bijkomend moet het werk nog voldoen aan de volgende voorwaarden:
– Het moet origineel zijn, d.w.z. een eigen intellectuele creatie van de auteur.
– Een concrete vorm hebben (gelijk welke) (ideeën, procedures, werkwijzen of wiskundige begrippen als zodanig zijn derhalve uitgesloten).
Er moet een schriftelijke overeenkomst afgesloten zijn.
De auteursrechten behoren initieel toe aan de werknemer, en dus niet aan de werkgever. Beide partijen kunnen echter wel overeenkomen dat de vermogensrechten op de werken wel overgedragen worden.
Voor de fiscaal gunstigere behandeling moeten de auteursrechten sowieso het voorwerp uitmaken van een overdracht van auteursrechten aan de werkgever ingevolge een schriftelijke overeenkomst. In deze overeenkomst moet de overdracht van rechten uitdrukkelijk bepaald zijn dat het de creatie van het werk binnen de werkingssfeer van de arbeidsovereenkomst betreft (werken uit de privésfeer worden hierdoor uitgesloten).
De schriftelijke overeenkomst moet daarbij duidelijk de toegekende vergoeding voor de overdracht van auteursrechten vermelden. Het is niet mogelijk een globale vergoeding te bepalen die zowel het brutoloon als de vergoeding met betrekking tot de overdracht van de auteursrechten omvat.  Voor de berekening van de vergoeding dienen de barema loonschalen in acht genomen te worden.
De vergoeding kan enerzijds door het opnemen van een verdeelsleutel tussen de roerende en de beroepsinkomsten (bijvoorbeeld 15 % van de bruto bezoldiging) of anderzijds door een aparte vergoeding te bepalen voor de overdracht.

Roerende voorheffing

Indien voldaan is aan de voorwaarden, is op de inkomsten uit auteursrechten enkel de roerende voorheffing verschuldigd. De socialezekerheidsrechten die op dit bedrag berekend moeten worden, moeten in mindering gebracht worden. Zolang de inkomsten lager bedragen dan 64.070 (AJ 2023) dan bedraagt de heffing 15 %. Overstijgen de inkomsten uit auteursrechten deze grens, dan worden ze beschouwd als beroepsinkomsten belast aan het algemeen progressief tarief, behoudens tegenbewijs.

Alvorens de roerende voorheffing op inkomsten uit de overdracht van auteursrechten te berekenen, mogen de kosten die zijn gedragen om de inkomsten te verkrijgen of te behouden worden afgetrokken van het brutobedrag van die inkomsten. Dit is een forfaitair bedrag.

Bovendien wordt het tarief van 15% berekend na aftrek van de reële of forfaitaire kosten :

Schijf (inkomsten 2022)Aftrek van forfaitaire beroepskosten
0 euro – 17.090 euro

50%

17.090 euro – 34.170 euro

25%

34.170 euro – …

0

Toekomstige regeling (01/01/2023)

Inperking toepassingsgebied

Het ruime toepassingsgebied wordt ingeperkt doordat computerprogramma’s niet meer beschouwd mogen worden als auteursrechtelijk beschermde werken.

Daarboven moet degene die eigenaar is van het auteursrechtelijk werk een kunstenaar zijn en beschikken over een kunstwerkattest. Een niet-kunstenaar kan enkel in aanmerking komen voor het gunstig statuut indien het auteursrechtelijk werk dat hij gecreëerd heeft, bedoeld is om met een publiek te delen of voor een openbare uitvoering, opvoering of reproductie bestemd is.

Bijgevolg zullen veel informatici hierdoor uit de boot vallen.

De audiovisuele sector, en ook de grafische ontwerpen specifiek binnen de gaming industrie behoren overeenkomstig het woord van de Minister wel nog tot het toepassingsgebied.

Beperking grensbedrag

Het grensbedrag van 64.070 (AJ 2023) is absoluut. Er is m.a.w. geen tegenbewijs meer mogelijk. Auteurs waarvan de gemiddelde vergoeding uit auteursrechten en naburige rechten van de laatste vier belastbare tijdperken het maximale plafond op jaarbasis overstijgt (in voorkomend geval met uitsluiting van de periode waarin de activiteit is begonnen), zijn tevens uitgesloten onder de nieuwe reglementering. 

Daarnaast mag het bedrag dat voor de overdracht van de auteursrechten toegekend wordt, maar maximaal 30 % van de totale vergoeding bedragen.

Voorgaande geldt ook enkel in de mate dat de overdracht of de verlening van een licentie van de auteursrechten en de naburige rechten gepaard gaat met een geleverde prestatie.

Overgangsregeling

Voorgaande is van toepassing vanaf 1/1/2023.

Er komt een overgangsregeling van één jaar voor de personen die momenteel van het fiscaal gunstregime genieten. Het grensbedrag van 64.070 € zal halveren gedurende de overgangsregeling, alsook de toepasselijke kostenforfaits.

Verder komt er ook een geleidelijke overgang naar het maximale percentage van 30% (zie supra). Deze krijgt pas uitwerking vanaf inkomstenjaar 2025. In inkomstenjaar 2023 bedraagt het percentage 50%, en in inkomstenjaar 2024 nog 40%. 

Ten slotte zullen de lopende rulings in strijd met voorgaande komen te vervallen.

Sociale zekerheid

De ministerraad heeft op 28/10/2020 een ontwerp van KB goedgekeurd tot hervorming van de auteursrechten op het gebied van sociale zekerheid naar aanleiding van de voorziene fiscale hervorming. Er wordt daarbij voorzien in een gelijkschakeling tussen de hervormingsvoorstellen (materiële en personele toepassingsgebied) op parafiscaal en fiscaal vlak.  Dit zorgt voor administratieve eenvoud voor de organisaties uit de sector en de betrokken overheidsdiensten, zowel bij afhandeling als controle.

Indien voldaan is aan voormelde voorwaarden (≤ 30 % totale bedrag aan onderworpen bezoldiging van deze werknemer en van vergoedingen voor auteursrechten) dan is deze vergoeding voor auteursrechten niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022; Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; https://vanpeteghem.belgium.be/nl/cdv-kiest-voor-hervormingen-en-structurele-maatregelen-om-gezinnen-alleenstaanden-en-ondernemingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.