Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe steunmaatregelen op komst in Brussel

By 31 mei 2024No Comments

Op 15 mei 2024 werd een Besluit gepubliceerd, afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat een aantal steunmaatregelen aangekondigd/aanpast van toepassing vanaf 1/7/2024.

Steunmaatregel in het kader tewerkstelling personen met een handicap

Een werkgever gevestigd in Brussel kan wanneer hij een niet-werkende werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid in dienst neemt, die niet meer voltijds of deeltijds leerplichtig is en die niet de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt een financiële steunmaatregel bekomen van 5.000 €. 

De werkgever moet minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst voorstellen voor een periode van meer dan zes maanden. De financiële ondersteuning mag niet dienen om de loonkost te dekken maar moet aangewend worden voor uitgaven in verband met de integratie van de werknemer zoals bijvoorbeeld de aankoop van specifiek materiaal, de aanpassing van de werkpost, maar ook de opleiding en de sensibilisering van de personeelsleden.

De premie zal niet toegekend worden in volgende gevallen :

  • De aanwerving gebeurt in het kader van een statutaire aanstelling ;
  • De werkgever is een maatwerkbedrijf
  • de werknemer vervangt een voormalig personeelslid met dezelfde functie die in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de aanwerving ontslagen werd;
  • de werknemer was al bij de werkgever in dienst in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de aanwerving
  • De werkgever heeft naast deze premie, nog andere steunmaatregelen in het kader van de tewerkstelling van personen met een handicap bekomen en het totaal gecumuleerde bedrag van de steunmaatregelen ligt hoger dan de werkelijke kosten voor de werkgever.

Aanvraagprocedure

De werkgever moet de premie aanvragen bij Actiris. Er wordt hiervoor een modelformulier voorzien. De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden na de aanvang van de arbeidsovereenkomst ingediend worden.

Bijkomend zal de werkgever ook een activiteitenverslag moeten overmaken hoe de financiering besteed wordt met inbegrip van bewijsstukken en dit binnen 12 maanden na ontvangst van de premie.

Nieuwe activamaatregel

Laaggeschoolde werkzoekenden jonger dan 30 jaar en oudere werkzoekenden vanaf 57 jaar kunnen vanaf 1/7/2024 ook een werkuitkering ontvangen als voldaan is aan de volgende voorwaarden :

  • Op de dag voor de indiensttreding of datum van de aanvraag van de Activa-kaart, is de werknemer jonger dan 30 jaar en is niet in het bezit van een diploma of getuigschrift hoger dan dat van het lager secundair onderwijs,
  • ofwel is de werknemer ten minste 57 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van de Activa-kaart of op de dag voor de indiensttreding;
  • de werknemer wordt tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst, ten minste halftijds, voor onbepaalde duur of voor ten minste zes maanden en ,
  • is niet meer onderworpen aan de voltijdse of deeltijdse leerplicht, en heeft de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt of is nog niet op pensioen.

Bedrag werkuitkering

Het bedrag van de werkuitkeringen bedraagt 750 euro per kalendermaand voor de eerste 12 maanden en 600 euro voor de volgende 24 maanden. De maand van indiensttreding wordt meegenomen in deze berekening.

Wijziging doelgroepvermindering oudere werknemers

De toekenning van de doelgroepvermindering ouderen wordt gewijzigd.

Vanaf 1 juli 2024 kan een werkgever gevestigd in het Brussel Gewest een doelgroepvermindering bekomen van maximaal 1.000 € wanneer de oudere werknemer op de laatste dag van het kwartaal tenminste de leeftijd van 61 jaar heeft en ten hoogste de leeftijd van 66 jaar bereikt heeft, en voorzover de loongrens niet hoger is dan 8.000 euro. In het vierde kwartaal geldt een verhoogde grens van 10.666,67 euro. In geval van uitzendarbeid geldt de verhoogde grens van 10.666,67 euro in het eerste in plaats van het vierde kwartaal.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking op 1 juli 2024.

Bron : B. Br. van 2 mei 2024 houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun, BS 15 mei 2024.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.