Sociaal-Juridisch

Tewerkstelling van studenten – wijzigingen en aandachtspunten

By 27 maart 2019juli 26th, 2019No Comments

U kan studenten tewerkstellen met een voordelig RSZ en fiscaal regime en dit voor een totaal van 475 uren per kalenderjaar. Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de regels waarmee u rekening dient te houden.

Voordelig RSZ regime voor studenten?

Studenten kunnen in bepaalde gevallen tewerkgesteld worden met vrijstelling van RSZ-bijdragen. Deze vrijstelling geldt niet enkel voor de werkgever, maar ook voor de student zelf.

Op het loon van de studenten is wel een solidariteitsbijdrage van 8,14% verschuldigd, waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,43% ten laste van de werkgever. Dit voordelig RSZ regime is enkel van toepassing indien:

 • er een ondertekende studentenovereenkomst is,
 • de student niet werkt tijdens periodes van verplichte aanwezigheid op school (de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is) en
 • voor maximum 475 uren per kalenderjaar (vrij te spreiden).

Wie komt in aanmerking voor een studentenovereenkomst?

Een studentenovereenkomst is mogelijk voor:

 • studenten van 16 jaar en ouder die voltijds onderwijs volgen;
 • studenten vanaf 15 jaar die de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebben behaald.

Een studentenovereenkomst is NIET mogelijk voor:

 • studenten die zijn ingeschreven in een avondschool of onderwijs volgen met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week);
 • studenten die een onbezoldigde stage volgen in het kader van hun studieprogramma (vb. verpleging) tijdens deze stageperiode;
 • jongeren die niet meer aan de voltijdse leerplicht zijn onderworpen en dus deeltijds onderwijs volgen, met uitzondering van de schoolvakanties;
 • jongeren die een uitkering ontvangen als werkzoekenden;
 • studenten die al 12 maanden ononderbroken bij éénzelfde werkgever tewerkgesteld zijn, kunnen bij dezelfde werkgever geen studentovereenkomst meer sluiten – tewerkstelling bij een andere werkgever als student is wel toegelaten.

Een studentenovereenkomst is onder volgende voorwaarden mogelijk voor studenten die deeltijds leren en deeltijds werken (vb. middenstandsleerlingen en industriële leerlingen):

 • studentenarbeid kan enkel gedurende periodes dat zij geen onderwijs moeten volgen of aanwezig zijn op de werkplek;
 • het systeem van alternerend leren bestaat uit, enerzijds, een theoretische vorming in een onderwijsinstelling of opleidingscentrum ingericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid en, anderzijds, een praktische opleiding op de werkplek;
 • de studenten mogen enkel arbeid verrichten bij een andere werkgever dan diegene waar ze hun praktische opleiding volgen en;
 • de studenten mogen niet genieten van een werkloosheids- of inschakelingsvergoeding.

Opgelet:

De RSZ had de voorwaarden voor studentenarbeid en alternerend leren opnieuw verstrengd vanaf het 1e kwartaal 2019. De uitzondering waarbij men tijdens de zomermaanden als student mocht werken  bij de werkgever waarbij men de praktische opleiding volgt, werd geschrapt.

In de tussentijdse instructies van 12.06.2019 werd het standpunt opnieuw versoepeld op vraag van de Minister van Werk. Bijgevolg mag een student in een stelsel van alternerend leren tijdens de zomermaanden (juli en augustus) toch via een studentenovereenkomst werken bij zijn stagegever

Wat indien de student zijn studies in de loop van het schooljaar heeft beëindigd?  

Studenten die in de loop van een schooljaar hun studies beëindigen en zich bij de onderwijsinstelling laten uitschrijven als student, kunnen vanaf de dag van de uitschrijving niet meer genieten van een RSZ-vrijstelling.

Wat met schoolverlaters?

Studenten die in juni hun studies beëindigd hebben, kunnen na aflegging van examens nog genieten van de RSZ-vrijstelling tot en met 30 september van dat kalenderjaar. Vanaf oktober is er in elk geval geen tewerkstelling meer mogelijk als student en kan de student als arbeider of bediende werken.

Opgelet met het aanbieden van een vast contract onmiddellijk na de tewerkstelling als student. Het is volgens de RSZ niet de bedoeling dat werkgevers studentenarbeid gaan gebruiken als een verdoken proefperiode.

Maximum 475 uren?

Vanaf 1 januari 2017 werd het studentencontingent van 50 dagen vervangen door een contingent van 475 arbeidsuren. De normale sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd vanaf het 476ste uur.

Wanneer een student in het verleden slechts enkele uren op een dag werkte, verloor deze een volledige dag. Enkel de effectief gepresteerde uren worden aangerekend op het contingent. Het was immers de bedoeling van de regering om studenten op deze manier het studentencontingent maximaal te laten benutten.

De uitdrukking van het contingent in uren heeft ook een impact op de DmfA-aangifte:

  • het aantal geplande uren moet worden opgegeven, naar best vermogen, die worden afgetrokken van het contingent;
  • een Dimona “STU” met een groter aantal uren dan het aantal uren dat op dat moment beschikbaar is in het contingent, geeft enkel recht op de op dat moment beschikbaar uren;
  • een Dimona “STU” op een moment dat er geen uren beschikbaar zijn, geeft geen recht om in de DmfA de solidariteitsbijdrage te gebruiken;
  • er kan voor dezelfde dag geen Dimona “STU” en een Dimona “OTH” verricht worden voor dezelfde persoon;
  • het voordelig studentenstatuut wordt voortaan gekoppeld aan een tijdig geregistreerde Dimona “STU” – er is enkel recht  op de verminderde sociale zekerheidsbijdragen indien er tijdig  een dimona-aangifte werd verricht (uiterlijk op de datum in dienst) én het contingent van 475 uren niet werd overschreden;
  • enkel de effectief gepresteerde uren zullen van het contingent worden afgetrokken – de uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde dagen die geen effectief gewerkte dagen zijn, worden niet aangerekend op het studentencontingent van 475 uren;
  • elk begonnen uur telt als een volledig uur voor het contingent.

Het is belangrijk dat de werkgever het contingent van de student kan opvolgen. Op het moment dat er een studentenovereenkomst wordt afgesloten, is het raadzaam om aan de student vragen om een attest van het openstaande contingent te bezorgen (www.studentatwork.be). De student kan het attest ook doormailen via de app student@work.

Via de code die op het door de student afgeleverde attest staat, kan de werkgever het openstaande contingent online raadplegen via de portaalsite van de RSZ.

Combinatie met andere activiteiten?

Studenten kunnen het contingent van 475 uren combineren met voordelige tewerkstellingen in volgende sectoren:

  • socioculturele sector en sportmanifestaties: een tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector en/of bij sportmanifestaties. Deze dagen moeten wél voorafgaand aan de tewerkstelling worden aangegeven in Dimona, maar geven geen aanleiding tot betaling van RSZ-bijdragen (dus geen DmfA-aangifte);
  • gelegenheidswerknemer in de horeca: een tewerkstelling van 50 dagen als gelegenheidswerknemer horeca.  Voor de gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer in de horeca worden de gewone bijdragepercentages berekend op een voordeliger uur- of dagforfait.
  • gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw: een tewerkstelling als gelegenheidsarbeider van 65 dagen in de land- en tuinbouw en eventueel nog 35 dagen in de witloofteelt of de champignonteelt.

Vanaf 1 juli 2016 kunnen de partijen in geval van gelegenheidsarbeid vrij kiezen of ze al dan niet gebruik maken van de solidariteitsbijdragen voor studenten. Werkgevers uit de horeca-, landbouw- en tuinbouwsector kunnen studenten dus meteen tewerkstellen als gelegenheidswerknemer zonder dat men moet nagaan of het studentencontingent uitgeput is.

De Dimona-aangifte voor de tewerkstelling van de student zal gebeuren in functie van de door de partijen gemaakte keuze, namelijk:

  • STU indien er wordt gekozen voor de toepassing van de solidariteitsbijdrage (contingent van 475 uren).
  • EXT indien de student tewerkgesteld wordt als gelegenheidswerknemer in de horeca (contingent van 50 dagen).
  • OTH voor alle andere tewerkstellingen

De hierboven vermelde keuzevrijheid van de partijen doet geen afbreuk aan het feit dat iedere student verplicht tewerkgesteld moet worden met een arbeidsovereenkomst voor studenten of aan de regels m.b.t. het bijhouden van sociale documenten.

Aandachtspunten studentenovereenkomst?  

Een student die voldoet aan de voorwaarden voor het sluiten van een studentenovereenkomst, moet u als werkgever verplicht in dienst nemen met een studentenovereenkomst en niet met een gewone arbeidsovereenkomst. U kunt als werkgever niet kiezen.

Een studentenovereenkomst moet altijd schriftelijk, voor bepaalde duur en in tweevoud opgemaakt worden. De overeenkomst moet voor iedere student afzonderlijk worden opgemaakt en ondertekend worden uiterlijk op het ogenblik van de indiensttreding. Daarnaast is het van belang dat er een aantal verplichte vermeldingen in de overeenkomst worden opgenomen.

Men kan een studentenovereenkomst sluiten zowel gedurende de schoolvakanties als tijdens het schooljaar.

De studentenovereenkomst is van bepaalde duur en zal dus automatisch een einde nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Voor studentenovereenkomsten die worden afgesloten vanaf 01.01.2014 worden de eerste 3 arbeidsdagen als student automatisch als proeftijd beschouwd. Tijdens deze proeftijd kunnen beide partijen de overeenkomst zonder opzegtermijn of opzegvergoeding beëindigen.

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een studentenovereenkomst voortijdig op te zeggen door het betekenen van een verkorte opzeggingstermijn in functie van de duur van de verbintenis van de student in zijn functie:

 Duur aanwervingOpzeg werkgeverOpzeg werknemer
 minder of gelijk aan 1 maand 3 dagen 1 dag
 langer dan 1 maand 7 dagen 1 dag

 

Recht op kinderbijslag behouden ?

Secundair of hoger onderwijs
 Vlaanderen – Groeipakket Wallonië en Brussel Duitstalige gemeenschap
Onvoorwaardelijk tot de maand waarin men 18 jaar wordttot 31/08 van het jaar waarin men 18 jaar wordttot de 18e verjaardag
VoorwaardelijkMax. 475u als student met solidariteitsbijdrage

Max. 80u/maand als student met gewone RSZbijdrage

Overgangsmaatregel 2019: schoolverlater juni 2019 max. 240 u in het 3e kwartaal

Tijdens het academiejaar (1e, 2e en 4e kwartaal): max. 240u

Tijdens de zomervakantie (juli, augustus en september):

onbeperkt, m.u.z. schoolverlaters voor wie een maximum van 240u van toepassing is

Max. 475u als student met solidariteitsbijdrage

 

< 24 dagen per kwartaal als werknemer / zelfstandige

Fiscaal ten laste blijven van de ouders?

 

Als de oudersMaximumbedrag netto bestaansmiddelen (inkomsten 2019)
Samen belast worden 3.330 euro
Alleen belast worden en het kind niet als gehandicapt wordt beschouwd 4.810 euro
Alleen belast worden en het kind als gehandicapt wordt beschouwd 6.110 euro

 

Fiscale verplichtingen van de student?

De student die inkomsten geniet, is verplicht een belastingaangifte in te dienen zelfs indien er geen belasting verschuldigd is.

Indien de inkomsten onder een bepaalde grens blijven, zijn er geen belastingen verschuldigd.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) bedraagt de belastingvrije som 8.860 euro. Dit stemt overeen met een bruto belastbaar bedrag van 12.657,14 euro (inkomsten 2019), op voorwaarde de inkomsten van de student enkel bestaat uit werknemersbezoldigingen en er gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire beroepskosten.

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de tewerkstelling van studenten.

 

 Bron: https://www.mysocialsecurity.be/student/nl/, Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (art. 17, 17bis, 25, 31bis, 32 en 32bis); https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/student. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.