Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wetsvoorstel wil maatregelen in de zorg- en onderwijssector verlengen – Update

By 31 mei 2022No Comments

Omwille van de coronapandemie heeft de overheid reeds een aantal maatregelen gelanceerd in de voorbije jaren die de zorg- en onderwijssector moesten ondersteunen. Zie hiervoor ons artikel van 18 maart 2022. Deze maatregelen golden evenwel enkel voor Q1 2022.

Verlenging maatregelen

Een wetsvoorstel van 30 maart 2022 wenst deze maatregelen nu ook te verlengen voor Q2 2022 omdat in de betreffende sectoren corona nog altijd zeer aanwezig is.

Het toepassingsgebied blijf hetzelfde, zijnde de private en openbare diensten voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties tot de volgende paritaire comités :

 • 318 Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
 • 319 Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten;
 • 330 Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;
 • 331 Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector;
 • 332 Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;
 • 322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités;
 • Onder de openbare zorgsector wordt verstaan de openbare zorginstellingen met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912,88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.

Het gaat dan over de volgende maatregelen:

 • Het sluiten van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur zonder verdere begrenzing
 • Cumul onderbrekingsuitkering tijdskrediet, thematisch verlof of een landingsbaan met een tewerkstelling in een vitale sector
 • Terbeschikkingstelling door werkgevers aan gebruikers vitale sectoren op soepele wijze
 • Tijdelijk inschakelen van asielzoekers in wachtperiode
 • Tijdelijke werkhervatting SWT’ers en bruggepensioneerde met gedeeltelijk behoud uitkering
 • Neutralisering uren studentenarbeid

Procedure

Het gebruik van voorgaande maatregelen zal niet zonder meer toegepast kunnen worden. De onderneming in de vitale sector dient eerst intern na te gaan of er oplossingen zijn om de vermeerdering van werk op te vangen, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van meer uren aan deeltijdse werknemers.

Verder zal de ondernemingsraad voorafgaandelijk geconsulteerd moeten worden. Bij gebreke aan een ondernemingsraad zal het cascadesysteem toegepast moeten worden.

Nadat de werkgever gebruik heeft gemaakt van één of meerdere maatregelen, dient hij de ondernemingsraad hiervan op de hoogte te brengen uiterlijk op het eerstvolgend overleg met de ondernemingsraad dat volgt op het tijdstip dat er gebruik is gemaakt van een of meerdere maatregelen. Bij gebreke aan de ondernemingsraad zal het punt op de agenda van de bespreking met het comité geplaatst moeten worden, of bij ontstentenis van een comité moet de werkgever de vakbondsafvaardiging informeren.

Zolang er gebruik gemaakt wordt van een van de maatregelen moet het maandelijks op de agenda geplaatst worden met het bevoegde overlegorgaan.

Publicatie

De wet werd ondertussen aangenomen maar is nog niet gepubliceerd.

De RSZ heeft in de tussentijd via haar tussentijdse administratieve instructies hierover wel gecommuniceerd zodat de voorziene arbeidsrechtelijke maatregelen ten dienste van de zorg-en onderwijssector in de praktijk wel toegepast kunnen worden.

De wet heeft uitwerking met ingang van 1 april 2022 en treedt buiten werking op 30 juni 2022.

Bron: Tussentijdse administratieve instructies rsz van 11 mei 2022; Wetsvoorstel van 30 maart 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, Parl. St. 2021-2022, 2610/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.