Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aangepaste berekening arbeidsongeschiktheidsuitkering

By 29 maart 2018juli 15th, 2019No Comments

Werknemers kunnen aangepast of ander werk uitvoeren in het kader van een progressieve werkhervatting na arbeidsongeschiktheid of als maatregel voor moederschapsbescherming (= werkverwijdering). Deze werknemers kunnen ter aanvulling van hun loon onder bepaalde voorwaarden nog een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds ontvangen.

De berekeningswijze van de uitkering die de werknemer desgevallend kan cumuleren met het loon uit het aangepast of ander werk werd aangepast. Er zal voortaan rekening gehouden worden met de arbeidstijd die in het kader van de progressieve werkhervatting wordt gepresteerd.

Daarnaast voorziet men ook in een beperking van de duur van de toelating van de adviserend geneesheer voor de progressieve werkhervatting tot maximum 2 jaar.

Progressieve werkhervatting

Een herstellende werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme.

De werknemer kan zijn beroepsinkomen cumuleren met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de mutualiteit. Het gevolg daarvan is dat het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt verminderd. Hoeveel de werknemer die gedeeltelijk het werk hervat effectief aan uitkeringen behoudt, is afhankelijk van de hoogte van het bruto-inkomen, na aftrek van de socialezekerheidsbijdragen.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering werd voorheen steeds verminderd met een bepaald percentage afhankelijk van de hoogte van het beroepsinkomen uit de gedeeltelijke werkhervatting.

Vanaf 1 april 2018 zal de arbeidsongeschiktheidsuitkering echter verminderd worden op basis van de tewerkstellingsbreuk (gepresteerde uren van de werkhervatting/ uren van een voltijdse werknemer in deze functie.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer wordt niet verminderd indien de tewerkstellingsbreuk van de toegelaten arbeid geen 20% overschrijdt.

Indien de tewerkstellingsbreuk wel 20% van een voltijdse maatman overschrijdt, dan wordt het dagbedrag vermenigvuldigd met het gedeelte van de tewerkstellingsbreuk die de 20% overschrijdt.

 Daguitkering – (Q/S* – 20%) 

* uitgedrukt als percentage

Er wordt daarbij uitdrukkelijk voorzien in een overgangsregeling voor werknemer die op 1 april 2018 reeds in een gedeeltelijke werkhervatting zitten. Voor deze werknemers wordt tot uiterlijk 1 juli 2018 de meest gunstige berekeningswijze toegepast.

Bovendien geldt er een bijzondere regeling voor onthaalouders.

Moederschapsbescherming / werkverwijdering

De arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een werknemer met aangepast of ander werk als maatregel van moederschapsbescherming met loonverlies wordt vanaf 1 januari 2018 als volgt berekend:

(Brutoloon voor het normale werk – beroepsinkomen uit de aangepaste arbeid)* x 60% 

* begrensd tot 3.633,21 euro (bedrag op 01.01.2018)

Voor een werkneemster met twee werkgevers die slechts bij één werkgever blijft werken wordt de volgende berekeningswijze toegepast:

 Brutoloon stopgezette activiteit* x  60% 

* begrensd tot 3.633,21 euro (bedrag op 01.01.2018)

Maximale duurtijd

De duurtijd tijdens dewelke een werknemer de toelating of hernieuwing krijgt van de adviserend geneesheer van de mutualiteit om het werk progressief te hervatten wordt beperkt. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de toelating van de adviserend arts of de hernieuwing ervan geen twee jaar mag overschrijden.

De beperking zal van toepassing zijn op progressieve werkhervattingen vanaf 1 april 2018.

Vóór 1 april 2019 zal de adviserend arts van de mutualiteit een einde stellen aan elke nog lopende toelating die vóór 1 april 2018 voor een onbepaalde duur of voor meer dan twee jaar is toegekend. In voorkomend geval zal deze een nieuwe toelating voor een beperkte duur die geen twee jaar overschrijdt toekennen.

Inwerkingtreding

De wijziging van de berekening van de uitkeringen in het kader van moederschapsbescherming is in werking getreden op 1 januari 2018.

De beperking van de duur van de toelating van de adviserend geneesheer en de berekening van de uitkering bij progressieve werkhervatting zal in werking treden op 1 april 2018.

 

Bron: KB van 04.02.2018 tot wijziging van het KB van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, BS  9 februari 2018. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.