Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Circulaire fiscus m.b.t. de netto relance-overuren

By 30 november 2023No Comments

In uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024 werden de netto relance overuren opnieuw ingevoerd voor de periode vanaf 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025. De herinvoering kadert in de blijvende krapte op de arbeidsmarkt en economische crisis.

De relance overuren kunnen in alle sectoren worden gepresteerd. Het gaat om 120 bijkomende vrijwillige overuren boven op het basiscontingent van vrijwillige overuren  in:

 • de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023,
 • de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2024,
 • en de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025.

Inleiding

 • Deze relance-overuren tellen niet mee voor de interne grens (max. aantal overuren in een referteperiode) en de berekening van de arbeidsduur.
 • Er is geen inhaalrust en geen overloon verschuldigd voor deze relance uren.
 • Het is vereist om voorafgaand met elke individuele werknemer een schriftelijk akkoord te sluiten voor max. 6 maanden (hernieuwbaar).
 • De maximale van 11u/dag en 50u/week moeten gerespecteerd worden.
 • De relance-uren, komen  niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor overuren in hoofde van de werknemer en de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in hoofde van de werkgever*
 • De relance-overuren zijn vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. 

* Dit geldt in de praktijk ook voor de relance-overuren die niet fiscaal worden vrijgesteld. De belastingvermindering en de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing kunnen immers enkel worden toegepast voor overuren die recht geven op een overwerktoeslag en dat laatste is niet het geval voor de relance-overuren. 

Opgelet: De bezoldigingen voor het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren blijven belastbaar!

Op fiscaal vlak

Op fiscaal vlak worden de bezoldigingen m.b.t. 120 vrijwillige overuren die overeenkomstig de wet van worden gepresteerd, vrijgesteld:

 • tijdens de periode van 01.07.2023 t.e.m. 31.12.2023 en die uiterlijk op 31.12.2025 worden betaald of toegekend
 • tijdens de periode van 01.01.2024 t.e.m. 31.12.2024 en die uiterlijk op 31.12.2026 worden betaald of toegekend
 • tijdens de periode van 01.01.2025 t.e.m. 30.06.2025 en die uiterlijk op 31.12.2027 worden betaald of toegekend.

De vrijstelling op het vlak van de inkomstenbelastingen wordt beperkt tot de bezoldigingen die uiterlijk op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de overuren zijn gepresteerd, worden uitbetaald.

De vrijstelling van de relance-overuren is slechts van toepassing op voorwaarde dat de bezoldigingen voor de betrokken uren niet meer bedragen dan de bezoldigingen die overeenkomstig de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn voor die uren wanneer ze niet als overuur zouden kwalificeren.

De vrijstelling is dus (voor het geheel) niet van toepassing wanneer er voor het relance-overuur toch extra bezoldigingen (conventioneel overloon) worden betaald. Eventuele toeslagen voor zondagwerk, avondwerk,… die zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomst en die ook verschuldigd zijn wanneer er geen overwerk wordt gepresteerd, worden niet als extra bezoldigingen beschouwd.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige presteert in het derde en vierde kwartaal van 2023 12 relance-overuren bij zijn enige werkgever. De bezoldigingen m.b.t. die relance-overuren worden in 2023 betaald. De werkgever betaalt voor 40 relance-overuren een conventionele toeslag die niet verschuldigd zou zijn wanneer die uren niet als overuren zouden kwalificeren (totale bezoldiging voor die 40 relance-overuren: 800 euro). Voor de overige 80 relance-overuren betaalt zijn werkgever geen conventionele toeslag, zodat de bezoldiging niet meer bedraagt dan de bezoldiging die zou verschuldigd zijn wanneer het niet om overuren zou gaan (totale bezoldiging voor die 80 relance-overuren: 1.200 euro).

 • Totaal aantal gepresteerde relance-overuren in 2023: 120 uren.
 • Aantal relance-overuren die fiscaal kunnen worden vrijgesteld: 80 uren (de relance-overuren waarvoor geen extra bezoldiging wordt betaald).
 • Vrijstelling voor inkomstenjaar 2023: 1.200 euro.

Overschrijding van het maximum aantal vrijstelbare bijkomende vrijwillige overuren tijdens het belastbaar tijdperk

Wanneer in een belastbaar tijdperk bezoldigingen worden betaald of toegekend voor meer dan het aantal voor dat belastbare tijdperk vrijstelbare relance-uren, wordt de vrijstelling pro rata aangerekend.

Het gaat hier om een situatie waarbij de belastingplichtige relance-overuren presteert bij meerdere werkgevers. Het aantal relance-overuren dat een belastingplichtige bij één werkgever mag presteren is immers arbeidsrechtelijk immers beperkt tot 120 uren.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige heeft, in het derde kwartaal van 2023, 100 relance-overuren gepresteerd bij werkgever A (bezoldiging: 1.500 euro). In het vierde kwartaal van 2023 presteert hij 50 relance-overuren bij werkgever B (bezoldiging: 850 euro). De bezoldigingen voor die 150 uren worden in 2023 betaald.

 • Totaal aantal in 2023 gepresteerde relance-overuren: 150 uren.
 • Bezoldigingen voor die 150 in 2023 gepresteerde relance-overuren (betaald in 2023): 2.350 euro.
 • Vrijstelling voor inkomstenjaar 2023: 2.350 euro x 120/150 = 1.880 euro.
 • Belastbare bezoldigingen inkomstenjaar 2023: 2.350 euro x 30/150 = 470 euro (de berekening hiervan gebeurt geautomatiseerd).

Combinatie met vrijgestelde overuren horeca

Indien een werknemer ook bezoldigingen voor vrijwillige of niet in te halen overuren in de horeca verkrijgt, zal het aantal uren waarvoor voor een bepaald inkomstenjaar een vrijstelling kan worden verleend, worden verminderd met het aantal relance-overuren waarvoor voor het betrokken inkomstenjaar een vrijstelling wordt verleend.

(13) Volgens art. 38, § 1, eerste lid, 30°, WIB 92, zijn vrijgesteld, de bezoldigingen met betrekking tot 300 overuren als bedoeld in artikel 3, 5°, van de wet van 16.11.2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voor de werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die geen gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem als bedoeld in het koninklijk besluit van 30.12.2009 tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen en tot 360 overuren voor de werknemers tewerkgesteld bij werkgevers die in elke plaats van uitbating wel gebruik maken van een dergelijk kassasysteem en die dit kassasysteem overeenkomstig dat besluit hebben aangegeven bij de belastingadministratie.

De vermindering van het aantal uren gebeurt dus niet in functie van de periode waarin de in mindering te brengen relance-overuren werden gepresteerd, maar wel in functie van het belastbaar tijdperk waarin ze worden uitbetaald en waarvoor de vrijstelling wordt verleend.

Deze vermindering is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2024.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige presteert in de eerste twee kwartalen van 2024 100 relance-overuren uren bij werkgever A (bezoldiging: 1.500 euro). Bij zijn nieuwe werkgever B, die actief is in de horeca en niet beschikt over een geregistreerd kassasysteem (300 vrijstelbare uren), presteert hij in het derde en vierde kwartaal van 2024 230 vrijwillige overuren (bezoldiging: 3.450 euro). De bezoldigingen voor de 330 vrijwillige overuren worden allemaal in 2024 uitbetaald.

Vrijstelling voor inkomstenjaar 2024:

 • Bezoldigingen voor relance-overuren: 1.500 euro. Vrijgesteld: 1.500 euro (100 uren).
 • Bezoldigingen voor vrijwillige overuren in de horeca: 3.450 euro. Vrijgesteld: 3.450 x (300-100)/230 = 3.000 euro.

Voorbeeld: 

Een belastingplichtige presteert in het derde en vierde kwartaal van 2023 120 relance-overuren-uren bij werkgever A (bezoldiging: 1.800 euro). 100 relance-overuren worden uitbetaald in 2023 (1.500 euro) en 20 relance-overuren worden uitbetaald in 2024 (300 euro). In 2024 presteert hij bij zijn nieuwe werkgever B, die actief is in de horeca en beschikt over een geregistreerd kassasysteem (360 vrijstelbare uren), 355 vrijwillige overuren (bezoldiging: 5.325 euro). De bezoldigingen voor die 355 overuren in de horeca worden in 2024 uitbetaald.

Vrijstelling voor inkomstenjaar 2023: voor 100 relance-overuren gepresteerd in 2023: 1.500 euro.

Vrijstelling voor inkomstenjaar 2024:

 • voor 20 relance-overuren gepresteerd in 2023: 300 euro
 • voor vrijwillige overuren in de horeca: 5.325 x (360 – 20)/355 = 5.100 euro.

 

Bron: Circulaire 2023/C/87 over de fiscale vrijstelling van de relance-uren. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.