Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding vs. mobiliteitsbudget – update

By 30 augustus 2019No Comments

In ons artikel ‘Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget – Bent u nog mee?’ hebben wij reeds de krijtlijnen van deze nieuwe regelgevingen uiteengezet. Daar er nog diverse wijzigingen werden doorgevoerd om beide regelgevingen te stroomlijnen, steken we ons schematisch overzicht ook in een aangepast jasje.

MobiliteitsvergoedingMobiliteitsbudget
Omschrijving Via de mobiliteitsvergoeding kan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet kan één bedrijfswagen met privégebruik inruilen voor een geldbedrag (cash-for-car)Het mobiliteitsbudget is een budget op jaarbasis dat aan de werknemer toegekend kan worden in ruil voor de bedrijfswagen met privégebruik en besteed kan worden in 3 pijlers:

 • Pijler 1: een milieuvriendelijkere bedrijfswagen kiezen
 • Pijler 2: kiezen voor duurzame vervoermiddelen en-diensten (fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dit voor aankoop, gebruik en onderhoud.
 • Pijler 3: het eventuele restsaldo zal in loon worden uitbetaald

Er wordt hiervoor een mobiliteitsrekening gecreëerd op naam van de werknemer.

Keuzevrijheid De invoering is de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de werkgever. De eventuele voorwaarden die de werkgever hieraan wil verbinden moeten wel ter kennis gebracht worden aan alle werknemers.

Het is de vrije keuze van de werknemer om al niet gebruik te maken van deze mogelijkheid indien de voorwaarden voldaan zijn

Werkgever VWOnmiddellijk voorafgaand aan de invoering van de mobiliteitsvergoeding/ het mobiliteitsbudget reeds 36 maanden ononderbroken één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking stellen aan één of meerdere werknemers

Uitzondering: starters die minder dan 36 maanden actief zijn op voorwaarde dat op het ogenblik van het invoeren van de mobiliteitsvergoeding / mobiliteitsbudget één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking gesteld worden aan één of meerdere werknemers

Werknemer VWEnkel werknemers die daadwerkelijk over een bedrijfswagen beschikken of die voor een bedrijfswagen in aanmerking komen (zijnde werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet).

Een werknemer kan enkel een aanvraag doen indien hij op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikt bij de huidige werkgever of ervoor in aanmerking komt én in de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag gedurende minstens 12 maanden een bedrijfswagen ter beschikking had bij de huidige werkgever of ervoor in aanmerking kwam.

Uitzonderingen:

 • Voor werknemers van startende ondernemingen geldt de voorwaarde van de 36 maanden niet.
 • Bovenvermelde voorwaarden gelden ook niet bij de aanwerving van een nieuwe werknemer of in het geval van een bevordering of functiewijziging die zich heeft voorgedaan voor 1/03/2019.

! Opgelet: er mag geen sprake zijn van een vervanging/ omzetting van loon, premies, voordelen in natura of andere voordelen.

Het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding kunnen wel door elkaar vervangen worden.

Formaliteiten
 • De werknemer dient een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever.
 • De werkgever deelt voorafgaandelijk mee de wijze waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend en het bedrag ervan.
 • De beslissing van de werkgever om al dan niet in te gaan op de aanvraag wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de werknemer
 • Bij een positieve beslissing wordt dit opgenomen in een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en die wordt opgemaakt voorafgaand aan de eerste uitbetaling van de mobiliteitsvergoeding (met vermelding van het basisbedrag van de mobiliteitsvergoeding, de cataloguswaarde die in aanmerking wordt genomen en het feit dat de werknemer niet kan genieten van de vrijstelling van de werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten).

Opgelet: deze overeenkomst moet 5 jaar bewaard worden!

 • De werknemer dient een schriftelijke aanvraag in bij de werkgever.
 • De werkgever deelt voorafgaandelijk mee de wijze waarop het mobiliteitsbudget wordt berekend en het bedrag ervan.
 • De beslissing van de werkgever om al dan niet in te gaan op de aanvraag wordt schriftelijk ter kennis gebracht aan de werknemer
 • Bij een positieve beslissing wordt dit opgenomen in een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en die wordt opgemaakt voorafgaand aan de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget (met vermelding van het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget).

Opgelet: deze overeenkomst moet 5 jaar bewaard worden!

 

 

 

Berekening
 • Bedrag = waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde wagen
 • Formule: 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in nieuwe staat
 • Formule brandstofkosten privégebruik : 24% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in nieuwe staat
 • Jaarlijkse indexatie van de cataloguswaarde op basis van de afgevlakte mobiliteitsindex
 • Bij functiewijziging of bevordering kan de mobiliteitsvergoeding verhogen of verlagen
 • Op basis van de totale reële kost van de bedrijfswagen voor de werkgever (brandstof, verzekering, onderhoud, taksen, …) = TCO (total cost of ownership)
 • Berekening van het budget op jaarbasis en te besteden over de 3 pijlers.
 • Bij functiewijziging of bevordering kan het mobiliteitsbudget verhoogd of verlaagd worden.

 

 

 

Sociale en fiscale behandeling
 • WN belastbaar voordeel = 4% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen (min. 1.340 euro inkomstenjaar 2019). Het jaarlijks belastbaar voordeel wordt in mindering gebracht met de eigen bijdrage betaald in laatste maand voor inlevering en omgezet naar een jaarbedrag.
 • WG = solidariteitsbijdrage RSZ
 • 1e pijler: VAA en solidariteitsbijdrage RSZ volgens regels bedrijfswagens
 • 2e pijler: volledig vrijgesteld
 • 3e pijler: bijzondere RSZ-bijdrage (38,07%), vrij van belastingen
Aftrekbaar?Aftrekbaar volgens hetzelfde percentage als de ingeleverde bedrijfswagen.

Het aftrekpercentage wordt jaarlijks verlaagd met 10 procentpunten tot het minimum van 75% is bereikt

Aftrekbaar volgens de toepasselijke regels van het gekozen alternatief

 

 

Omkeerbaar?De toekenning van de vergoeding eindigt uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de werknemer opnieuw over een bedrijfswagen beschikt, een functie uitoefent waarvoor geen bedrijfswagen is voorzien of overstapt in het systeem van het mobiliteitsbudget.De toekenning van het budget eindigt uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de werknemer opnieuw over een ‘gewone’ bedrijfswagen (niet pijler 1) beschikt, een functie uitoefent waarvoor geen bedrijfswagen is voorzien of overstapt in het systeem van de mobiliteitsvergoeding.
Verplaatsingsvergoeding?
 • De verplichting van de werkgever om een verplaatsingsvergoeding (vergoeding woon-werkverkeer) toe te kennen, is niet meer van toepassing vanaf de eerste dag van de maand waarin de werknemer een mobiliteitsvergoeding ontvangt. Deze verplichting zal terug in voege zijn vanaf de eerste dag van de maand tijdens dewelke de toekenning van de mobiliteitsvergoeding wordt stopgezet.
 • Indien er toch verplaatsingsvergoedingen voor woon-werkverkeer worden toegekend, ongeacht hoe die woon-werkverplaatsingen worden afgelegd (auto, trein, fiets …), zullen deze beschouwd worden als loon.

Uitzondering: er werd reeds een combinatie bedrijfswagen en vergoeding woon-werkverkeer toegekend gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag van de mobiliteitsvergoeding.

 

Bron: Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 7 mei 2018; KB van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 16 april 2019; Wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget BS 29 maart 2019; KB van 21 maart 2019 tot uitvoering van de wet van 17 maart 2019 betreffende de invoering van een mobiliteitsbudget, BS 29 maart 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.