Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – bonusplan 2022 – wijzigingen

By 3 maart 2022No Comments

Algemeen 

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2022 , bedraagt 3.558 euro voor RSZ-doeleinden en 3.094 euro voor de fiscus.

Kalenderjaar 2022

Indien u als referteperiode voor het behalen van de collectieve doelstellingen het kalenderjaar 2022 wil toepassen, dan moet u rekening houden met de deadline van 30/04/2022 voor de indiening ervan. De reglementering voorziet immers dat het bonusplan ingediend moet zijn voordat 1/3 van de referteperiode verlopen is.

NAR advies

Op 22/02/2022 heeft de NAR een advies uitgebracht (nr. 2.275) in het kader van de evolutie van CAO nr. 90.

De NAR herinnert eraan dat de te bereiken doelstellingen aan een aantal criteria moeten voldoen, met name “duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van een systeem van resultaatsgebonden voordelen. De doelstellingen moeten met name meetbaar, controleerbaar, onzeker en collectief zijn.

De koppeling van een doelstelling aan de koers van de aandelen is uitgesloten.

De NAR herinnert eraan dat het doel van CAO nr. 90 is om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten door hen te betrekken bij de verwezenlijking van collectieve doelstellingen. Die collectieve doelstellingen worden door elke onderneming vastgesteld op basis van haar behoeften en specifieke kenmerken.

Alle doelstellingen moeten controleerbaar/meetbaar en objectiveerbaar moeten zijn. Daartoe moeten gepaste controlemethodes worden vastgesteld en toegepast voor elk type doelstellingen. Die gepaste controlemethodes kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn en kunnen bijvoorbeeld worden uitgewerkt op basis van KPI’s (Key Performance Indicators – kritieke prestatie-indicatoren): becijferde criteria of indicatoren aan de hand waarvan ondernemingen hun prestaties in een gebied kunnen meten. Die KPI’s kunnen worden bepaald op basis van een SMART-methode (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

Niet-limitatieve lijst van doelstellingen:

  • Economische en financiële doelstellingen;
  • Doelstellingen tot verbetering van de collectieve prestaties en het merkimago van de onderneming (vb. de deelname aan betalende of gratis opleidingen/seminars en de organisatie van betalende of gratis opleidingen/seminars),
  • Doelstellingen die verband houden met welzijn op het werk en veiligheid (vb. deelnemen aan acties ter bevordering van een preventiecultuur in het bedrijf),
  • Doelstellingen in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieubescherming/eco-logie (vb. acties voor gelijke kansen en gelijke behandeling binnen het bedrijf)
  • Doelstellingen inzake mobiliteit (vb. aanmoedigen van zachte mobiliteit),
  • Doelstellingen in verband met andere maatschappelijke uitdagingen (o.a. het verkrijgen van certificaten, labels of normen op het gebied van milieu of maatschappelijk verantwoord ondernemen).

CAO nr. 90/4

De CAO nr. 90/4 van 22/02/2022 voorziet een aantal wijzigingen m.b.t. de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Welzijn

De doelstellingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers op het werk, met inbegrip van die betreffende de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval, en die betreffende de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen, kunnen alleen maar worden opgenomen wanneer de werkgever voor de referteperiode voldoet aan de bepalingen van de artikelen I.2.8 tot 10 van de Codex over het welzijn op het werk.

De doelstellingen met betrekking tot de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen moeten de doelstellingen en acties insluiten die zijn bepaald in de CAO nr. 72 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (met name de specifieke aanpak van stressrisico’s).

Indien een van deze doelstellingen wordt opgenomen dan moeten het globale preventieplan, het lopende jaaractieplan en preventieplan samen met de CAO of de toetredingsakte die het toekenningsplan bevat, toegezonden worden aan de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Mobiliteit

De doelstellingen in verband met mobiliteit zijn enkel toegelaten indien fietsvergoedingen worden toegekend aan werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer.

Modellen en procedure

Er wordt gelet op bovenstaande wijzigingen voorzien in nieuwe modelformulieren zowel voor de cao (DOCX, 32.09 KB) als de toetredingsakte (DOCX, 30.67 KB)

Er wordt voorzien in een overgangsperiode tot 1 juni 2022. Concreet betekent dit dat de oude modelformulieren nog steeds kunnen worden gebruikt en door de griffie zullen worden aanvaard voor alle akten en cao’s gesloten voor 1 juni 2022.  Deze overgangsperiode geldt ook voor de bonusplannen die online worden neergelegd via www.bonusplannen.be

Inwerkingtreding? 

De wijzigingen zijn in werking getreden op 22/02/2022 en gelden voor onbepaalde duur.

 

Bron: NAR CAO 90/4 van 22/02/2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen; Advies NAR nr. 2.275 van 22/02/2022; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-cao-904-wijzigingen-de-modelformulieren-voor-de-bonusplannen. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.