Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Onderhoud werkkledij: voortaan ondernemingscao mogelijk!

By 31 juli 2023No Comments

Een KB van 11/06/2023 wijzigt de codex over het welzijn op het werk wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft. Vanaf 1 augustus 2023 zal het mogelijk zijn om een ondernemingscao te sluiten waarin wordt voorzien dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij. Voorheen was dit enkel mogelijk via sectorale cao. Daarnaast wordt ook het begrip werkkledij verduidelijkt.

Werkkledij en “gemengde” kledij

Er wordt verduidelijkt dat werkkledij bedoeld is om te vermijden dat de werknemer zich vuil maakt door de aard van zijn werkzaamheden en dat deze niet verward mag worden met een PBM (persoonlijk beschermingsmiddel) voor zover de werkkledij niet bedoeld is om de werknemer te beschermen tegen risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen.

Vb.  overall, een pak bestaande uit een broek, een T-shirt en een jas, een stofjas of een voorschoot.

Daarnaast verwijst de codex uitdrukkelijk naar zogenaamde “gemengde” kledij:

  • Wanneer de kledij bestemd is om de werknemer zowel te beschermen tegen risico’s (PBM) als tegen vuil (werkkledij), wordt deze beschouwd als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).
  • Wanneer de werknemers, wegens de uitoefening van een overheidsfunctie of wegens gebruiken die eigen zijn aan het beroep en die toegelaten zijn door het bevoegd paritair comité, een uniform of gestandaardiseerde kledij moeten dragen die is voorgeschreven door een koninklijk besluit of een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij eveneens bedoeld is om te voorkomen dat de werknemer zich door de aard van zijn werkzaamheden vuil maakt, wordt dit uniform of deze gestandaardiseerde kledij beschouwd als werkkledij. Indien er geen sprake is van een gemengde karakter vallen de hiervoor genoemde uniformen en gestandaardiseerde kledij niet onder titel 3 van boek IX van de codex.

Aankoop en vervanging van werkkledij

De werkgever is ertoe gehouden (zonder kosten voor de werknemers) werkkledij ter beschikking te stellen aan de werknemers vanaf het begin van hun werkzaamheden en zorgt ten gepaste tijde voor de hernieuwing ervan. De werkgever blijft eigenaar van die werkkledij. De werkgever betrekt de bevoegde preventieadviseur alsook het Comité bij de keuze van de werkkledij.

Een collectieve arbeidsovereenkomst (sectorale of ondernemingscao) kan nadere regels bepalen betreffende de aard van de werkkledij en de frequentie voor de hernieuwing ervan, of een premie of vergoeding vaststellen voor het aanschaffen of hernieuwen van deze werkkledijdoor de werknemer zelf.

Reiniging, herstelling en onderhoud van werkkledij

De werkgever zorgt, of laat op zijn kosten zorgen, voor de reiniging van de werkkledij door middel van producten die zo weinig mogelijk allergeen zijn en voor de herstelling en het onderhoud in de normale staat van gebruik.

In principe is het verboden om de werknemer zelf te laten instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van zijn werkkledij, zelfs tegen de betaling van een premie of vergoeding.

In afwijking van dit principe kan een collectieve arbeidsovereenkomst (sectorale of ondernemingscao) toelaten dat de werknemers zelf instaan voor de reiniging, de herstelling en het onderhoud van hun werkkledij tegen betaling van een premie of vergoeding, indien de volgende voorwaarden worden vervuld:

  • uit de resultaten van de risicoanalyse blijkt dat de stoffen waaraan de werknemer tijdens het werk wordt blootgesteld en die ook aanwezig kunnen zijn op de werkkledij van deze werknemer, geen risico kunnen vormen voor de werknemer, andere personen of het milieu, indien de werknemer deze werkkledij mee naar huis neemt;
  • de bevoegde preventieadviseur en het Comité geven een voorafgaand advies over de toelating voor de werknemer om zelf in te staan voor de reiniging, de herstelling of het onderhoud van de werkkledij;
  • de werknemers hebben de nodige instructies ontvangen om de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij adequaat te verrichten.

De bepalingen betreffende de reiniging, de herstelling en het onderhoud van de werkkledij door de werknemers zelf die zijn opgenomen in een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (sectorale cao) die werd gesloten vóór 1 augustus 2023, blijven van toepassing na die datum, voor zover de werkgever de hierboven vermelde bepalingen toepast.

Inwerkingtreding

Het KB treedt in werking op 1 augustus 2023.

 

Bron: KB an 11/06/2023 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat de gebruiksvoorwaarden van de werkkledij betreft (1), BS 5 juli 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.