Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Onlineapplicatie aanvraag premie langdurig werkzoekenden

By 27 oktober 2017augustus 28th, 2019No Comments

In eerdere artikels “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen vanaf 2017” en “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen-update” kondigden we aan dat werkgevers voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in een vestiging gelegen in het Vlaams gewest onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een premie, de zogenaamde aanwervingsincentive.

Deze regels worden nu verder aangevuld:

Niet-werkende werkzoekende

Het begrip ‘niet-werkende werkzoekende’ wordt als volgt verduidelijkt:

VDAB code Omschrijving 
code 00volledig werkloze werkzoekende met RVA-uitkeringen
code 02volledig werkloze werkzoekende jongere in Beroepsinschakelingstijd
code 03volledig werkloze vrije werkzoekende zonder uitkering
code 05volledige werkloze ingeschreven op vraag van het OCMW
code 06volledig werkloze werkzoekende die ingeschreven is omwille van begeleiding van een persoon met een arbeidshandicap met maximum attest BUSO – OV2 en die niet onder de vorige categorieën valt
code 11volledig werkloze werkzoekende in het deeltijds onderwijs (of in de alternerende beroepsopleiding BUSO – OV3
code 14volledig werkloze werkzoekende die van het recht op uitkeringen uitgesloten is
code 32Personen ten laste RIZIV in voorbereiding op tewerkstelling
code 85Werkzoekenden in individuele beroepsopleiding
code 089volledig werkloze werkzoekende die regelmatig werkt met interim
code 97Werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende wegens studies of beroepsopleiding

Met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB worden volgende periodes van inactiviteit gelijkgesteld, op voorwaarde dat ze de dag voor de aanvang van de arbeidsovereenkomst ingeschreven zijn als niet werkend werkzoekend:

    • Periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (VDAB code 76)
    • Detentieperiode
    • Periodes van onderbreking van de inschrijving als niet-werkend werkzoekende van max. drie maanden.

Indien u wil weten of de werknemer 2 jaar is ingeschreven geweest als niet-werkende werkzoekende, kan de werknemer een mail sturen naar tewerkstelling@vdab.be.

Online aanvraag

De VDAB beslist uiterlijk 1 augustus 2017 over de toekenning van de premie voor elke aanvraag die voor 30/06/1017 werd ingediend. De aanvraagtermijn voor de werkgever loopt t.e.m. 1/8/2017 voor aanwervingen in de periode van 1/01/2017 t.e.m. 1/05/2017. Let op, dit is een uitzonderlijke aanvraagtermijn omwille van de onlineapplicatie die momenteel in opbouw is.

Zoals eerder gecommuniceerd dient de aanvraag van deze aanwervingsincentive te gebeuren via een onlinetool bij het departement Werk en Sociale Economie en dit binnen de drie maanden na de aanwerving. De aanvraag kan enkel online en kan dus niet op papier ingediend worden. De bedoeling van deze onlineapplicatie is om de goedkeuring en uitbetalingen zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen. Dit aan de hand van uitwisseling van gegevens die reeds gekend zijn in gegevensdatabanken van de overheid (o.a. VDAB, RSZ). Op deze wijze wil men bekomen dat de aanvrager gegevens niet opnieuw moet ingeven wanneer deze reeds bij de Federale of Vlaamse overheid gekend zijn.

De onlinetool is beschikbaar en kan geconsulteerd worden via de website. De aanmelding kan gebeuren via onder andere een elektrische identiteitskaart (EID) of met een token. Elke onderneming of organisatie dient zelf te bepalen wie namens de organisatie toegang zal krijgen tot de toepassing. Dit kan iemand intern zijn, maar desgevallend ook iemand extern. De aanvraag kan bijvoorbeeld ingediend worden door de boekhouder of het loonsecretariaat.

Opgelet: indien de tussenpersoon nog niet gemachtigd is om de onderneming (online) te vertegenwoordigen, dan moet u deze persoon nog eerst machtigen (via het Vlaams gebruikersbeheer, met uw EID en pincode).

Hoe de inlogprocedure precies verloopt is afhankelijk van het soort organisatie. Hiervoor wordt een opdeling voorzien tussen:

Ondanks de uitzonderlijke aanvraagtermijn die werd toegekend zouden we u willen adviseren om zo vroeg mogelijk de procedure te doorlopen, gelet op de inlogprocedure die u bij een eerste aanvraag eerst nog moet doorlopen (zie stappenplan).

Wat de invoering van de onlinetoepassing zelf betreft, deze gebeurt in verschillende fasen:

Fase 1: april -juni 2017

Tijdens de opstartfase zal de werkgever een kopij van de getekende arbeidsovereenkomst moeten uploaden, evenals een aantal verklaringen op eer dienen aan te vinken. Deze zullen voorafgaand aan de goedkeuring en betaling automatisch geverifieerd worden. Zo zal op basis van automatische gegevensuitwisseling met andere overheden (VDAB en RSZ) worden nagegaan of de werknemer 2 jaar is ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende, of de persoon bij de werkgever tewerkgesteld is, wat de tewerkstellingsbreuk is, of er geen cumul is met maatwerk (idem beschutte en sociale werkplaatsen), lokale diensteneconomie of invoegbedrijven.

Fase 2: juli – augustus 2017

Vanaf begin juli zullen de voorheen ingediende aanvragen kunnen behandeld worden en zullen de aanvragers een goedkeuring (of weigering) bekomen. In deze fase gebeuren er echter nog geen betalingen, de online toepassing wordt verder gebouwd om deze betalingen te kunnen uitvoeren.

Het aantal gegevens dat de werkgever dient in te vullen zou in deze fase evenwel beperkter kunnen worden en (bepaalde) gegevens kunnen worden gecontroleerd of aangevuld op basis van gegevensuitwisseling met externe bronnen (o.a. VDAB, RSZ).

Fase 3: vanaf september 2017: definitieve procedure

Vanaf september zou de applicatie volledig operationeel moeten zijn. Alle dossiers zullen worden behandeld, goedgekeurd en betaald worden (zowel de voorheen ingediende als de nieuwe aanvragen) op basis van de uitwisseling met externe gegevensbronnen (o.a. RSZ en VDAB). De definitieve procedure gaat daarmee van start en verloopt als volgt:

De incentive wordt online aangevraagd binnen de 3 maanden na indiensttreding. Na de online aanvraag ontvangt de aanvrager een mail dat het dossier geregistreerd werd.

Indien blijkt dat het dossier onvolledig is, ontvangt de aanvrager binnen de 14 dagen na de aanvraag een mail met de vraag tot bijkomende inlichtingen. De aanvrager heeft dan drie maanden de tijd om het dossier te vervolledigen. Aanvragen die na deze termijn niet volledig zijn, komen te vervallen.

Als de beslissing positief is, dan worden de tijdstippen van de uitbetalingen van de aanwervingsincentive medegedeeld. Bij een negatieve beslissing wordt het niet-toekennen van de incentive gemotiveerd.

 

Bron: http://www.werk.be/online-diensten/aanwervingsincentive-voor-langdurig-werkzoekenden; Ministerieel besluit van 12 mei 2017 tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, § 1, tweede lid, artikel 6, § 2, tweede lid, en artikel 8, derde lid, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, blz. 63865.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.