Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Samenwerkingsakkoord over Single Permit

By 28 maart 2018juni 25th, 2019No Comments

Reeds in 2011 bepaalde Richtlijn 2011/98/EU dat een derdelandsonderdaan via één enkele aanvraagprocedure een gecombineerde vergunning moet kunnen ontvangen om zowel te verblijven als te werken op het grondgebied van een lidstaat.  De Federale overheid en de deelstaten hebben nu een samenwerkingsakkoord gesloten over de invoering van de Single Permit in België.

Richtlijn 2011/98/EU

Ingevolge deze Richtlijn moesten de lidstaten de nodige maatregelen nemen tot invoering van de Single Permit tegen 25 december 2013. België is dus behoorlijk laat wat betreft de omzetting van deze Richtlijn in nationale wetgeving.

Het doel is om niet-EU-onderdanen een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning  toe te kennen via één enkele aanvraagprocedure. Momenteel moeten niet-EU-onderdanen via aparte procedures een verblijfsvergunning en/of arbeidskaart aanvragen.

De richtlijn beoogt de vereenvoudiging en optimalisatie van de toelatingsprocedure voor de onderdanen van derde landen die in de lidstaten willen komen werken en de harmonisatie van de regels die van toepassing zijn in de lidstaten.

Procedure

Het samenwerkingsakkoord heeft een dubbele doelstelling:

    • enerzijds de invoering van een gecombineerde aanvraagprocedure die leidt tot de afgifte, in het kader van een gecombineerde administratieve akte, van een gecombineerde titel die tegelijkertijd het verblijf en het werk toestaat (“gecombineerde vergunning”) en die een onderdaan van een derde land toestaat om legaal op het Belgisch grondgebied te verblijven om er te werken (vb. de blauwe kaart);
    • anderzijds de afgifte van een verblijfstitel die een vermelding bevat met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle onderdanen van derde landen die voor andere doeleinden dan werk komen en die in het bezit zijn van een verblijfstitel (vb. gezinshereniging, asielzoekers, buitenlandse studenten,…).

De aanvraag voor de Single Permit zal gebeuren bij de bevoegde regionale migratiedienst, in principe door de werkgever. De regionale dienst stuurt na ontvankelijkheid en een positieve beslissing de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). In principe gebeurt dit binnen 15 dagen.

Zowel de regionale diensten als de Dienst Vreemdelingenzaken dienen akkoord te zijn met de aanvraag. De regionale diensten zijn bevoegd voor de arbeidsvergunning en de DVZ is bevoegd voor de beslissing over het verblijfsrecht.

Enkel na een positieve beslissing van beide instanties kan de Single Permit worden afgeleverd. De positieve beslissing inzake de twee luiken wordt door de DVZ aan de werkgever en de werknemer betekend.  De DVZ zal de informatie over de toestemming om te werken in het rijksregister invoeren.

De toekomstige werknemer zal de Single Permit kunnen ophalen bij de gemeente bevoegd voor de afgifte, in principe de plaats van verblijf.

Het akkoord voorziet ook een systeem voor samenwerking of uitwisseling van informatie tussen de verschillende bevoegde overheden die betrokken zijn bij de inspecties en de controlemaatregelen m.b.t. het respecteren de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en hun verblijf. Dit zal op termijn via een elektronisch platform gebeuren.

Inwerkingtreding

De concrete modaliteiten voor de uitvoering en implementatie van de Single Permit moeten nog vastgelegd worden. Er is dus nog geen datum inwerkingtreding maar vermoedelijk zal dit gebeuren tegen eind 2018.

 

Bron: Wetsontwerp van 8 februari 2018 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie  tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (DOC 54 2933/001); Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.