Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen 2020

By 26 maart 2019mei 7th, 2019No Comments

Tussen 11 en 24 mei 2020 vinden er sociale verkiezingen plaats. Deze sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd en beogen de invoering of de vernieuwing van de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) binnen de bedrijven.

Het wetsvoorstel van 12 februari 2019 m.b.t. de sociale verkiezingen werd op 13 maart 2019 goedgekeurd in de commissie sociale zaken.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Referteperiode drempel

Indien uw onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers telt, moet u in 2020 sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden.

Indien uw onderneming gemiddeld ten minste 100 werknemers telt, moet u bovendien sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad (OR) aan te duiden.

De referteperiode voor het berekenen van de drempel van het aantal werknemers tewerkgesteld in de onderneming wordt vervroegd.

De referteperiode voor de sociale verkiezingen van 2020 loopt van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019 (Q4 2018 – Q3 2019).

Referteperiode telling uitzendkrachten

Uitzendkrachten tellen niet mee in het personeelsbestand van het uitzendkantoor, maar worden in rekening gebracht bij de gebruiker.

De referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten bij de gebruiker wordt ook vervroegd naar het tweede trimester van 2019 (1 april 2019 – 30 juni 2019).

De uitzendkrachten die tijdens het tweede kwartaal van 2019 door uw onderneming werden gebruikt en werden tewerkgesteld om een andere reden dan ‘de vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst is’, moeten dus ook worden meegeteld om na te gaan of uw onderneming de tewerkstellingsdrempels van 50 of 100 werknemers bereikt.

Hiertoe moet u in het tweede kwartaal van 2019 een speciale bijlage bij het personeelsregis­ter bijhouden, waarop iedere uitzendkracht wordt genoteerd volgens chronologie van de begindatum van de terbeschikkingstelling.

In het bijzonder register dienen volgende gegevens voor elke uitzendkracht vermeld te worden:

  • nummer van inschrijving;
  • naam en voornaam;
  • begindatum van de terbeschikkingstelling;
  • einddatum van de terbeschikkingstelling;
  • het uitzendkantoor dat uitzendkracht tewerkstelt;
  • de wekelijkse arbeidsduur van de uitzendkracht.

Deze speciale bijlage moet ook 5 jaar lang bewaard worden, op dezelfde wijze als een personeelsregister.

Indien de ondernemingsraad, bij unanieme verklaring opgenomen in de notulen van de vergadering die zich voordoet in de loop van het trimester voorafgaand aan het refertetrimester, vaststelt dat de drempel van 100 werknemers werd overschreden, wordt de gebruiker vrijgesteld van het bijhouden dit bijzonder register.  In afwijking hiervan kan de ondernemingsraad met het oog op de sociale verkiezingen van 2020 de unanieme verklaring doen binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van deze wet.

Stemrecht uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen voortaan ook deelnemen aan de sociale verkiezingen indien ze aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

  • In de referteperiode (periode van de 1e dag van de 6e kalendermaand voor de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen tot de aankondigingsdatum van de sociale verkiezingen (= dag X)) ten minste drie ononderbroken maanden of, in geval van onderbroken tewerkstellingsperiodes, in totaal minstens gedurende 65 arbeidsdagen, tewerkgesteld in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.
  • In de referteperiode (periode vanaf de aanplakkingsdatum van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (= dag X) tot de dertiende dag die verkiezingen voorafgaat (= Y-13)) in totaal minstens gedurende 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de technische bedrijfseenheid van de gebruiker gevormd door meerdere juridische entiteiten.

E-voting

De raad, het comité of, bij ontstentenis, de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging, kan beslissen dat de kiezers toegelaten worden om hun elektronische stemming vanaf hun gebruikelijke werkpost uit te brengen, via een drager die aangesloten is op het beveiligde netwerk van de onderneming, en mits alle technische vereisten vervuld worden.

In dit akkoord moeten bijzondere voorwaarden vastgelegd worden om het geheim van de stemming te verzekeren en elke beïnvloeding van het stemgedrag tijdens de stemming te voorkomen. Daarnaast moet ook de gebruikelijke werkpost gedefinieerd worden en bepaalt het akkoord de modaliteiten met het oog op de goede werking van het stembureau, waarbij bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de wijze van identificatie van de kiezers.”

Inwerkingtreding

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, Parl. St. Kamer 2018 – 2019, 3546/006. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.