Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlening innovatiepremie voor de periode 2019 -2020

By 29 april 2019No Comments

De innovatiepremie werd in 2006 initieel ingevoerd als een éénmalige maatregel voor het aanmoedigen van innovatieve voorstellen in de onderneming. De premie werd daarna telkens verlengd met 2 jaren.

Verlenging voor de periode 2019 -2020

Hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel tot uitvoering van het IPA 2019-2020 voorziet de verlening van de innovatiepremie voor de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Mits inachtneming van bepaalde voorwaarden kan de innovatiepremie vrij van RSZbijdragen en bedrijfsvoorheffing toegekend worden. De eenmalige innovatiepremies wordt bovendien niet meegerekend voor de berekening van de loonnorm.

Er worden geen wijzigingen voorzien aan de voorwaarden en de administratieve procedure.

Hieronder een overzicht van de voorwaarden en de procedure.

Voorwaarden

De eenmalige innovatiepremie wordt voor de berekening van de sociale bijdragen niet als loon beschouwd indien de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

1) de premie moet worden toegekend voor een nieuwigheid, die een daadwerkelijke meerwaarde betekent met betrekking tot de normale activiteiten van de werkgever die de premie toekent;

2) de innovatie mag niet het voorwerp uitmaken van een voorafgaande offerteaanvraag of vraag tot bestek voor de aanschaf van producten of processen die door een derde aan diegene die de premie toekent, werd gericht;

3) de innovatie moet door de werkgever in zijn onderneming worden ingevoerd of het voorwerp zijn van een prototype, een aanvraag voor de vervaardiging van een prototype of er moeten interne onderrichtingen aanwezig zijn die erop wijzen welke wijzigingen de innovatie zal teweegbrengen in de normale activiteiten van de onderneming;

4) de premies zijn niet toegekend ter vervanging of ter omzetting van in uitvoering van de arbeidsovereenkomst verschuldigd loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;

5) de premie kan enkel worden toegekend aan de werknemers die via een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de werkgever die de premie toekent;

6) de totale som van de gedurende één kalenderjaar uitgekeerde premies bedraagt gezamenlijk niet meer dan 1 % van de brutoloonmassa van de werknemers van de onderneming met betrekking tot dat kalenderjaar; Het betreft hier alle vormen van loon waarop de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn;

7) het aantal werknemers dat van de premies geniet mag niet hoger zijn dan 10 % van het aantal werknemers tewerkgesteld door de onderneming per kalenderjaar voor de ondernemingen van 30 personen en meer en maximum 3 werknemers voor de ondernemingen die minder dan 30 werknemers tewerkstellen;

8) per innovatie mogen er niet meer dan 10 werknemers van een premie genieten;

9) het bedrag van de premies uitbetaald per werknemer mag per kalenderjaar niet meer bedragen dan een maandloon;

10) de criteria, de procedures en de identificatie van het project waarop de premies betrekking hebben, moeten worden bekendgemaakt binnen de onderneming en moeten worden meegedeeld aan de minister die de Economie in zijn bevoegdheden heeft, die bij besluit de modaliteiten van deze mededeling vaststelt (zie procedure).

Wanneer bovenstaande voorwaarden voldaan zijn, wordt de innovatiepremie ook fiscaal vrijgesteld en moet de werkgever geen bedrijfsvoorheffing inhouden. De premie kan dus volledig netto worden uitbetaald aan de werknemer.

Procedure

De procedure bestaat uit 3 fasen:

  • Interne transparantie

De werkgever moet de werknemers informeren over het eventueel toekennen van een innovatiepremie. Dit kunnen er ook meerdere zijn. De werkgever preciseert hiertoe de criteria, procedures en de identificatie van het project dat het voorwerp van de premie(s) uitmaakt.

De werkgever is vrij te bepalen hoe hij de werknemers informeert (via brief, mededeling, intranet, mail…).

  • Mededeling aan de FOD Economie

De werkgever deelt de inlichtingen over de innovatie aan de FOD mee met een gestandaardiseerd formulier. De FOD analyseert de geldigheid van de aanvraag voor innovatieve aspecten en vraagt eventueel bijkomende inlichtingen.

Voor bijkomende informatie kan u de informatiebrochure van de FOD Economie raadplegen.

  • Mededeling aan de RSZ

Zodra de FOD Economie groen licht geeft, kan de werkgever de premies toekennen.  In de maand volgend op de toekenning van de premie deelt de werkgever aan de RSZ de lijst mee van de betrokken werknemers (met INSZ-nummer), de toegekende bedragen en het dossiernummer toegekend door de FOD Economie. De mededeling aan de RSZ gebeurt via mail: innovatiepremies@rsz.fgov.be.

 

Bron: Wetsvoorstel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2019-2020, Parl.St. Kamer 2018 – 2019, 3712/009.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.