Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen SWT en aangepaste beschikbaarheid

By 29 september 2021No Comments

Bedragen SWT

Werknemers die SWT  genieten, hebben recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA en een bedrijfstoeslag van de werkgever. Gelet op de overschrijding van de spilindex zijn op 1 september 2021 zijn er verschillende bedragen in het kader van SWT, het vroegere brugpensioen, geïndexeerd.

Het wettelijk minimumbedrag van de bedrijfstoeslag stemt overeen met de helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheidsuitkering.

Voor werknemers die vóór 01/09/2021 op SWT zijn gegaan, wordt het bedrag van de bedrijfstoeslag en de werkloosheidsuitkering geïndexeerd met 2% (m.u.v. bepaalde sectoren).

Voor werknemers die vanaf 01/09/2021 op SWT zijn gegaan geldt (m.u.v. bepaalde sectoren):

 • het netto referteloon wordt berekend door het brutoloon van de refertemaand te nemen verminderd met de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Dit bruto maandloon wordt begrensd.  Vanaf 01/09/2021 bedraagt het begrensd bruto maandloon 4.263,13 euro.
 • voor de berekening van de werkloosheidsuitkering (60%) geldt er vanaf 01/09/2021 een begrensd bruto maandloon van 2.383,91 euro. De maximale werkloosheidsuitkering bedraagt dan 55,01 euro per dag of 1.430,26 euro per maand.

Ingeval van SWT is er een RSZ-werknemersinhouding (6,5%) verschuldigd op de som van de werkloosheidsuitkering én de bedrijfstoeslag. Deze werknemersinhouding is in zijn geheel in te houden op de bedrijfstoeslag. De werknemersinhouding mag echter niet tot gevolg hebben dat het belastbaar swt-inkomen onder volgende grenzen zakt:

 • 1.532,53 euro/ maand voor bruggepensioneerden zonder gezinslast
 • 1.845,95 euro/ maand voor bruggepensioneerden met gezinslast

Het bedrag van de boete die wordt opgelegd wanneer een werknemer met SWT niet wordt vervangen, bedraagt nu 16,46 euro.

Aangepaste beschikbaarheid

De sociale partners binnen de NAR hebben cao’s (CAO nr. 155, 154 en 153) gesloten m.b.t. de vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Het KB dat de noodzakelijke wetstechnische wijzigingen bevat werd ondertussen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Principe: aangepaste beschikbaarheid tot 65 jaar

Werknemers met SWT moeten ‘aangepast beschikbaar’ zijn voor de arbeidsmarkt. Dit betekent o.a. dat ze inschreven moeten zijn als werkzoekende, passend werk of opleiding moeten aanvaarden, het werk niet mogen verlaten zonder wettige reden, niet mogen zijn ontslagen wegens een foutieve houding,  zich moet aanbieden bij de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding of bij een werkgever, wanneer de werknemer door de gewestinstelling was opgeroepen, moet meewerken aan een begeleidingsplan of inschakelingsparcours dat door de gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling is aangeboden.

SWT’ers moeten echter niet actief zoeken naar werk. Deze  aangepaste beschikbaarheid loopt tot de leeftijd van 65 jaar. De gewestinstelling voor arbeidsbemiddeling zal de SWT’er begeleiden in het kader van een individueel actieplan.

Onder bepaalde voorwaarden kan men een vrijstelling van bovenvermelde verplichting aanvragen.

Vrijstelling – bijzonder SWT-stelsel

Het KB van 29/08/2021 voorziet de voorwaarden voor de vrijstelling voor de bijzondere SWT-stelsels en SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

Ter herinnering, het gaat over volgende bijzondere SWT-stelsels:

 • nachtarbeid, bouw en zwaar beroep (60 jaar en 33 jaar beroepsverleden)
 • zwaar beroep (60 jaar en 35 jaar beroepsverleden)
 • zeer lange loopbaan (60 jaar en 40 jaar beroepsverleden)

Bijzondere SWT-stelsels zwaar beroep en zeer lange loopbaan 

Een werknemer die SWT geniet op basis van deze bijzondere SWT-stelsels kan een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen voor zover onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • er bestaat een NAR-cao (algemeen verbindend verklaard) die de voorwaarden voor de vrijstelling vastlegt (cf. CAO nr. 153 (periode 01/07/21 – 31/12/2022) en 155* (periode 01/01/2023 – 31/12/2024)
 • de NAR-cao’s van bepaalde duur zijn van maximaal twee jaar en geen stilzwijgend verlengingsbeding bevatten;
 • de werknemer ontslagen is tijdens de geldigheidsduur van die NAR-cao’s;
 • het bevoegde paritair comité een sectorale cao heeft gesloten voor de geldigheidsduur van de NAR-cao. De sectorale CAO moet uitdrukkelijk vermelden dat ze gesloten is in toepassing van de NAR-cao.

Indien deze voorwaarden voldaan zijn, dan kan de SWT’er een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits:

 • de werknemer de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt; of
 • 42 jaar beroepsverleden kan bewijzen.

De aanvraag kan ook gebeuren als de opzeggingstermijn verstrijkt nà de geldigheidsduur van de NAR-cao. Hierbij is het wel vereist dat de opzeggingstermijn afloopt binnen de geldigheidsduur van de sectorale cao (die gesloten werd in toepassing van de NAR-cao) die de sectorale cao tijdens dewelke de werknemer werd ontslagen, verlengt.

SWT in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering

Een werknemer die SWT geniet in het kader van een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kan een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen voor zover onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • er bestaat een NAR-cao (algemeen verbindend verklaard) die de voorwaarden voor de vrijstelling vastlegt (cf. CAO nr. 154 (periode 01/07/21 – 31/12/2022) en 155* (periode 01/01/2023 – 31/12/2024)
 • de NAR-cao’s van bepaalde duur zijn van maximaal twee jaar en geen stilzwijgend verlengingsbeding bevatten;
 • de werknemer ontslagen is tijdens de geldigheidsduur van die NAR-cao’s;
 • de collectieve arbeidsovereenkomst of het collectief akkoord (gesloten in het kader van de erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering) moet uitdrukkelijk vermelden dat ze gesloten is in toepassing van de NAR-cao. Deze voorwaarde geldt niet in indien de cao of het akkoord gesloten werd tussen 31/12/20 en 10/09/2021.

Indien deze voorwaarden voldaan zijn, dan kan de SWT’er een vrijstelling van aangepaste beschikbaarheid vragen mits:

 • de werknemer de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt; of
 • 42 jaar beroepsverleden kan bewijzen.

De aanvraag kan ook gebeuren als de opzeggingstermijn verstrijkt nà de geldigheidsduur van de NAR-cao. Hierbij is het wel vereist dat de opzeggingstermijn afloopt binnen de geldigheidsduur van een cao (die gesloten werd in toepassing van de NAR-cao) die de cao tijdens dewelke de werknemer werd ontslagen, verlengt.

SWT-stelsel medische redenen 

In het kader van het SWT-stelsel medische redenen kan de werknemer worden vrijgesteld, zonder aan bepaalde voorwaarden te moeten voldoen.

SWT-stelsel (62 jaar – CAO nr. 17)

Een SWT’er in het kader van het SWT-stelsel vanaf 62 jaar, kan op aanvraag worden vrijgesteld:

 • de werknemer 43 jaar beroepsverleden bewijst, of
 • indien de werknemer ontslagen is vóór 01.01.2015.

 

Bron: KB van 29 augustus 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de jaren 2021-2022, BS 10 september 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.