Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Werkbaar werk en instroom voor het paritair comité 112 (garagebedrijf), 149.02 (koetswerk) en 149.04 (metaalhandel)

By 30 september 2021No Comments

De sociale partners binnen bovenvermelde paritaire comités hebben een cao gesloten betreffende het werkbaar werk en instroom, dat door de toenemende krapte op de sectorale arbeidsmarkt en de veralgemeende verlenging van de beroepsloopbaan des te belangrijker geworden is. Ook aan duurzame arbeidsrelaties wordt veel aandacht besteed. Men tracht derhalve de instroom te verbeteren doch zonder in te boeten aan de kwaliteit van het werk.

De cao is van toepassing op de arbeiders die tewerkgesteld worden binnen betreffende pc’s.

Hieronder geven we de krijtlijnen graag weer:

Sectoraal model werkbaar werk

Allereerst zullen de ondernemingen moeten onderzoeken welke maatregelen ze kunnen nemen om de werkbaarheid en dus de focus op de duurzamere arbeidsrelatie te verhogen. Zij moeten hier in het bijzonder rekening houden met thema’s zoals stress en burn-out, ergonomie, opleidingsmogelijkheid voor werknemers, verhoging tewerkstelling voor oudere werknemers, …

Afhankelijk of er dan wel of niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is, zal er een specifieke procedure gevolgd moeten worden.

De ondernemingen kunnen hiervoor een beroep doen op Educam, het kennis- en opleidingscentrum voor de autosector en aanverwante sectoren. Educam zal praktische instrumenten hiertoe aanreiken, die indien nodig geactualiseerd en aangevuld worden.

Instroom en tewerkstelling

Verder wordt er ook een specifiek hoofdstuk gewijd aan de instroom en tewerkstelling zelf.  Er worden hiervoor een aantal punten opgelijst.

Peterschap

Voor het begeleiden van nieuwe werknemers, hebben ondernemingen nog tot en met 30 november 2021 recht op één peterschapsopleiding, georganiseerd door Educam.

De peter heeft in het kader van deze opleiding ook recht op één terugkeermoment, waarvoor aan de werkgever een vormingskrediet wordt betaald.

Opleidingsaanbod

Indien de werkgever uiterlijk 30 november 2021 een arbeider in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, dan heeft deze arbeider tot en met 30 november 2021 recht op vier opleidingsdagen uit het aanbod van Educam.

Deze arbeider heeft na zes maanden anciënniteit recht op één opleidingsdag door haar/hem te kiezen uit het aanbod van EDUCAM.

Binnen PC 149.04 (metaalhandel) wordt er nog specifiek voorzien in een opleidingsaanbod voor de knelpuntberoepen. Een werkgever die een arbeider aanwerft in een knelpuntberoep dat opgenomen is op de lijst van de VDAB, Forem, Actiris of ADG kan een terugbetaling van de opleidingskosten bekomen van 1000 €.  Betreft het een servicetechnieker dan wordt de terugbetaling zelfs verhoogd tot een bedrag van 3.000 €. Voor de functie van servicetechnieker moet wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, die opgesomd staan in artikel 6, §2, tweede lid van de betreffende cao.

Loopbaanbegeleiding

Conform de cao heeft elke arbeider het recht om tenminste een keer per vijf jaar anciënniteit een loopbaangesprek te hebben met zijn werkgever.

Wanneer deze arbeiders als gevolg hiervan of op eigen initiatief een beroep doen op loopbaanbegeleiding, kunnen zij aanspraak maken bij het Sociaal Fonds voor het Garagebedrijf op een terugbetaling, die overeenstemt met het kostprijs van de door de arbeider bij de VDAB bestelde loopbaancheque(s).

Zachte landingsbanen

Werknemers van ten minste 58 jaar en aan anciënniteit van minstens 24 maanden (in overleg kan dit ingekort worden), kunnen op vrijwillige basis m.b.t. hun eindeloopbaanplanning hun loopbaan wijzigen, bijvoorbeeld door te kiezen voor een alternatieve functie, als peter te fungeren, een overgang van een ploegen- of nachtregime naar een dagregime, …

Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen kiezen voor een 4/5 tewerkstelling. Aangezien deze loopbaanwijziging normaliter een vermindering van inkomen als gevolg heeft, hebben deze werknemers recht op een tegemoetkoming van maximaal 160 euro bruto per maand, ter compensatie van hun loopbaanwijziging.

Kosten kinderopvang

Tot en met 31 december 2021 kunnen arbeiders aanspraak maken op een terugbetaling van de kosten voor kinderopvang, voor zover de arbeiders op het moment van de aanvraag van de terugbetaling ressorteert onder de voormelde paritaire comités.

Deze terugbetaling geldt voor de kosten voor opvang van kinderen tot de leeftijd van 3 jaar in een gezins- of groepsopvang die wordt erkend door Kind & Gezin of l’Office de la Naissance et l’Enfance en bedraagt 3 euro per dag/per kind, met een maximum van 300 euro per jaar/per kind.

 

Bron: CAO van 26 juli 2021 werkbaar werk en instroom binnen het paritair comité voor het garagebedrijf; CAO van 26 juli 2021 werkbaar werk en instroom binnen het paritair comité voor het koetswerk; CAO van 26 juli 2021 werkbaar werk en instroom binnen het paritair comité voor de metaalhandel.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.