Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Binnenkort een bijkomende regionale wettelijke feestdag?

By 29 juni 2022No Comments

10 wettelijke feestdagen

In België is er voorzien in 10 wettelijke feestdagen per jaar waarop werknemers afwezig mogen zijn en hiervoor loon ontvangen van hun werkgever.

1 januari,
Paasmaandag,
1 mei (Feest van de arbeid),
Hemelvaartsdag,
Pinkstermaandag,
21 juli (nationale feestdag),
15 augustus  (Tenhemelopneming),
1 november (Allerheiligen),
11 november (Wapenstilstand),
25 december (Kerstmis).

Regionale feestdagen?

De deelstaten hebben ook hun eigen regionale feestdagen maar deze hebben niet het karakter van ‘betaalde wettelijke feestdag’. Er zijn wel reeds bepaalde sectoren die het recht op deze regionale feestdag toekennen aan de werknemer van de desbetreffende sector.

 • Vlaamse feestdag : 11 juli
 • Feestdag van de Federatie Wallonië-Brussel (Franse Gemeenschap) : 27 september
 • Feestdag van de Duitstalige Gemeenschap : 15 november
 • Feest van het Waalse Gewest : derde zondag van september
 • Feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 8 mei

In het regeerakkoord werd een passage opgenomen waarbij voorzien werd in de mogelijkheid voor de deelstaten om hun regionale feestdag een betaalde wettelijke feestdag te maken (zonder budgettaire meerkost). Het ontwerp van KB kent een bijkomende feestdag toe aan de werknemers waarbij de exploitatiezetel van de werkgever als criterium geldt voor de toekenning.

 • Voor diegenen die tewerkgesteld zijn in een exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest: bij decreet vastgelegde feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Voor diegenen die tewerkgesteld zijn in een exploitatiezetel gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: bij ordonnantie vastgelegde feestdag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor diegenen die tewerkgesteld zijn in een exploitatiezetel gelegen in het Waalse Gewest: bij decreet vastgestelde feestdag van het Waalse Gewest.

Het zou daarbij dus gaan over een 11e wettelijke betaalde feestdag die wordt toegevoegd aan de bestaande wettelijke feestdagen.

Er werd daarbij n.a.v. het advies van de NAR voorzien dat deze bijkomende regionale feestdag door een andere dag vervangen kan worden bij (cascaderegeling):

 • bij cao op het niveau van het paritair orgaan;
 • bij ontstentenis daarvan, door een ondernemings-cao;
 • Bij ontstentenis door de ondernemingsraad wordt;
 • bij ontstentenis in akkoord tussen de syndicale delegatie en de werkgever.

Advies NAR

De minister van werk heeft een advies gevraagd aan de NAR met betrekking tot dit ontwerp van KB.

Er is daarbij gebleken dat de leden die de leden die de werknemers- en de werkgeversorganisatie vertegenwoordigen geen eenparig standpunt kunnen innemen.

De werkgeversorganisaties benadrukken daarbij dat het ontwerp van KB voorbij gaat aan de doelstelling om geen budgettaire meerkost te realiseren. Werkgevers zullen immers geconfronteerd worden met een bijkomende kost en ze wijzen daarnaast ook nog naar enkele praktische bezwaren.

Vlaanderen

De Vlaamse Regering zou van de Vlaamse feestdag op 11 juli een betaalde feestdag willen maken.

De Vlaamse regering acht het niet wenselijk om de mogelijkheid te voorzien om de deelstatelijke feestdag te vervangen door een andere dag via de hierboven vermelde cascaderegeling.

Die mogelijkheid kan wel behouden blijven voor unicommunautaire ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Vlaamse regering voorziet daarentegen dat de bijkomende betaalde feestdag gecompenseerd moet worden door een andere betaalde feestdag te schrappen die in het betrokken jaar op een zondag of een andere dag van inactiviteit valt waarop de werknemers in de betreffende onderneming niet moeten werken. Hierdoor zou de deelstatelijke feestdag in de plaats komen van een van de vervangende feestdagen (voor feestdagen die op een zondag of inactiviteitsdag vallen).

Specifiek voor overheden is het volgens de Vlaamse regering wenselijk dat zij hun eigen feestdag kunnen organiseren en niet deze van de plaats van het Gewest waarin hun (exploitatie)zetel gelegen is.

 

Bron: NAR avies nr. 2.276  van 22 februari 2022 – Betaalde feestdagen deelstaten – Ontwerp van koninklijk besluit; Beslissing Ministerraad 10/06/2022. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.