Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 124 legt bepalingen vast voor de basisveiligheidsopleidingen

By 29 juni 2022No Comments

In mei hebben de sociale partners binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf de bijzondere regels in het kader van de basisveiligheidsopleidingen voor nieuwe werknemers in de sector vastgelegd.

Dit was één van de onderdelen van het sociaal akkoord 2021-2022, en wordt nu in de praktijk tot uitvoering gebracht.

Concreet treedt de cao in werking (met terugwerkende kracht) vanaf 1 april 2022. Maar er is een overgangsperiode voorzien van 6 maanden (cf. infra).

Regels voor de basisveiligheidsopleidingen

  • Verplichte opleiding van 8 uren

Voor alle nieuwe werknemers binnen de bouwsector, werkzaam op een bouwplaats geldt initieel dat zij een basisopleiding van minstens 8u gevolgd moeten hebben om in de bouwsector te kunnen werken. Zo’n opleiding is bedoeld om de werknemers bewust te maken van de risico’s die plaatsvinden op werven, alsook het informeren over de wettelijke preventieprincipes, het nemen van preventiemaatregelen en het tonen van veilig gedrag maken deel uit van de opleiding.

Constructiv is belast met de uitvoering van deze opleidingen.

De nieuwe werknemers in de sector moeten de opleiding gevolgd hebben binnen de maand die volgt op het begin van hun tewerkstelling op een bouwplaats.

Wanneer echter de tewerkstelling plaatsvindt op de bouwplaats in de maanden juli of augustus, dan moet de basisveiligheidsopleiding uiterlijk op 30 september volgend op de zomermaanden gevolgd zijn.

  • Aanwezigheid bouwcoördinator verplicht

Indien een bouwcoördinator verplicht is op de werf dan moeten alle aanwezige werknemers uit PC 124 een basisopleiding VCA of een gelijkwaardige opleiding gevolgd hebben, die voldoet aan de voorwaarden voorzien voor de basisveiligheidsopleiding, en die gevolgd werd in een opleidingscentrum dat erkend is door Constructiv.

  • Geen verplichte aanwezigheid bouwcoördinator

Voor de overige bouwplaatsen waarvoor geen bouwcoördinator verplicht is, zullen de ondernemingen in de bouwsector een bevoegde interne persoon aanduiden die de basisveiligheidsopleiding geeft aan de overige werknemers. Wanneer een interne preventieadviseur aanwezig is binnen het bouwbedrijf wordt bij voorkeur deze persoon aangeduid als de bevoegde persoon voor het geven van de opleiding.

De opleiding dient eveneens minstens 8u te duren. Bouwbedrijven die geen beroep kunnen doen tot een interne medewerker, kunnen zich nog altijd wenden tot een opleidingscentrum erkend door Constructiv.

Vrijstellingen

Er worden ook een aantal vrijstellingen voorzien. Zo moeten werknemers die reeds in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat geen opleiding volgen, noch de arbeiders die in de laatste 15 jaar minstens 5 jaar ervaring in de bouw hebben opgedaan. Werknemers in het bezit van een gevalideerd getuigschrift door Constructiv kunnen eveneens een beroep doen op een vrijstelling. Ook uitzendkrachten die een geldig attest kunnen voorleggen of zich kunnen beroepen op anciënniteit binnen de sector dienen geen basisopleiding meer te volgen.

Deze vrijstellingsbasis was nu ook al van kracht voor uitzendkrachten in de bouwsector.

Inwerkingtreding en overgangsregeling

De cao en diens verplichtingen treden retroactief in werking vanaf 1 april 2022. Echter is er expliciet een overgangsregeling voorzien om alle werknemers op wie de nieuwe bepalingen van toepassing zijn de gelegenheid te geven aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Er geldt een overgangsperiode van 6 maanden. Aldus treden de verplichtingen pas effectief in op 1 oktober 2022.

Indien het na deze periode om objectieve en/of praktische organisatorische redenen niet mogelijk is aan de verplichtingen voorzien in de cao te voldoen, kan de termijn van 6 maanden in overleg met de vakbondsafgevaardigde met maximaal 6 maanden worden verlengd. Voor bedrijven die niet over een syndicale afvaardiging beschikken, kan deze termijn mits melding aan Constructiv met maximaal 6 maanden worden verlengd. Dit uitstel mag in geen geval langer duren dan tot 31 maart 2023.

 

Bron: CAO van 12 mei 2022 binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf, “basisveiligheidsopleidingen”.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.