Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Codex Welzijn op het werk – actualisering en administratieve vereenvoudiging

By 28 juni 2024No Comments

Midden juni werd er een KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd dat voorzien in een administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk.

Doelstelling

Het hoofddoel van het KB erin de Codex Welzijn op het werk in overeenstemming te brengen met het principe van de unieke gegevensinzameling door publieke instanties bij burgers en bedrijven (‘Only Once’).

Concreet betekent dit het volgende:

  • waarborgen dat gegevens die reeds beschikbaar zijn in een authentieke bron niet opnieuw moeten worden meegedeeld aan een federale overheidsdienst: bij de identificatie van natuurlijke personen wordt gebruikt gemaakt van het Rijksregisternummer en bij de identificatie van rechtspersonen of ondernemingen van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • vermijden om het model of formulier dat bij een procedure hoort in de bijlagen bij regelgeving op te nemen, met als doel te voorkomen dat het proces van wijziging van het model of formulier onnodig gecompliceerd wordt;
  • komen tot een volledige gelijkschakeling tussen elektronische en papieren formulieren.

Modellen en formulieren

De modellen en formulieren die zijn opgenomen als bijlage bij de Codex Welzijn worden opgeheven en vervangen door een model of formulier op de website van de FOD WASO.

vb. het formulier voor de gezondheidsbeoordeling, het model van verslag van het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval, het formulier voor het indienen van een aanvraag tot oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, het model van inentings- of tuberculinetestkaart, …

Er werden ook een aantal nieuwe modellen en formulieren gecreëerd en op de website geplaatst, ter vervanging van de opsomming in de codex van de informatie die moet verstrekt worden.

vb. formulier voor het doen van een aanvraag tot opname op de lijst van instellingen die een basiscursus voor preventieadviseurs organiseren, of het model voor het opmaken van een verslag van controle door een externe dienst voor technische controle.

Schrappen van verklaringen op erewoord

De verklaringen op erewoord op basis waarvan instellingen die een aanvraag indienen, verklaren dat zij de door de codex opgelegde voorwaarden naleven, worden vervangen door het principe dat de instelling door het doen van de aanvraag op zich reeds de verbintenis aangaat de wettelijke voorwaarden na te leven.

vb. bij de aanvraag tot opname op de lijst van instellingen die een opleiding tot hulpverlener EHBO organiseren.

Aangetekende zending i.p.v. aangetekende brief

In de bepalingen waarin er wordt verwezen naar het gebruik van “een ter post aangetekende brief” of “een aangetekend schrijven”, wordt dit vervangen door de term “aangetekende zending”. Op die manier wordt ook het gebruik van een elektronisch aangetekende zending mogelijk gemaakt.

Er wordt daarbij ook de algemene regel ingevoerd dat een aangetekende zending geacht wordt te zijn ontvangen de derde werkdag die volgt op die waarop de verzending werd verricht, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Daarnaast was in verschillende bepalingen in de Codex Welzijn ook sprake van “een brief”, “een geschreven document” of “een gesloten enveloppe”. Deze bewoordingen werden aangepast zodat ze ook de mogelijkheid van een elektronische zending omvatten.

Actualisering van verwijzingen en terminologie

Daarnaast zorgt dit koninklijk besluit voor een actualisering van de codex over het welzijn op het werk door onder meer verwijzingen naar inmiddels gewijzigde of opgeheven regelgeving aan te passen, foute verwijzingen te verbeteren en afkortingen, verouderde bewoordingen en overgangsbepalingen aan te passen, te herformuleren of te schrappen , en een aantal gelijkaardige bepalingen meer op elkaar af te stemmen.

vb. verwijzingen naar het vroegere Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) dat in 2019 werd vervangen, het vervangen van de woorden ‘veiligheid en gezondheid’ door het algemenere begrip ‘welzijn’ en het schrappen van de overgangstermijn om aan de codex te voldoen voor oude elektrische installaties, die afgelopen is op 31 december 2018.

Tenslotte werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele kleinere aanpassingen te doen in de codex die voortvloeien uit andere recente wetswijzigingen. Zo werd boek I, titel 3 ‘Preventie van psychosociale risico’s op het werk’ in overeenstemming gebracht met de nieuwe verplichting tot het aanstellen van minstens 1 interne vertrouwenspersoon in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

Inwerkingtreding

De aanpassingen zijn in werking getreden op 20 juni 2024. 

 

Bron: Koninklijk besluit van 12 mei 2024 tot administratieve vereenvoudiging en actualisering van diverse bepalingen van de codex over het welzijn op het werk, BS 10 juni 2024; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuw-koninklijk-besluit-tot-administratieve-vereenvoudiging-en-actualisering-van-diverse. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.