Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verplichte registratie van helpers en werkende vennoten in de bouw- en de schoonmaaksector

By 28 juni 2024No Comments

In het kader van de strijd tegen sociale fraude zal het vanaf 1 juli 2024 verplicht zijn voor vennootschappen en zelfstandigen (eenmanszaak) die actief zijn in de bouw- of de schoonmaaksector om de gegevens van hun werkende vennoten en helpers te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De verplichting geldt  hoofde van de vennootschap voor de werkende vennoten en de zelfstandige (voor de helpers). Het zijn dus niet de werkende vennoten of de helpers zelf die hiervoor het nodige in orde moeten brengen.De vennootschap of zelfstandige is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichte registratie in de KBO en die het risico loopt op sancties indien dit niet in orde wordt gebracht.

Deze registratieverplichting kadert in de maatregel m.b.t. de inhoudingsplicht voor sociale schulden in het stelsel van de zelfstandigen.

Gegevens?

Volgende gegevens moeten geregistreerd worden in de KBO via de My Enterprise-toepassing (beschikbaar vanaf 01/07/2024

  • naam en voornaam
  • rijksregisternummer of bisnummer
  • begindatum van de activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper van de zelfstandige
  • indien van toepassing: einddatum van de activiteit als werkend vennoot in de vennootschap of als helper van de zelfstandige

De gegevens van een werkend vennoot of van een helper moeten in de KBO geregistreerd worden vóór de aanvang van de activiteit in de vennootschap of bij de zelfstandige.

De registratie van de einddatum van de activiteit als werkend vennoot of als helper moet uitgevoerd worden binnen de 15 dagen volgend op de einddatum.

Deze registratie in de KBO is gratis.

Werkend vennoot?

Een werkend vennoot is iedere houder van minstens één aandeel in een vennootschap die in België persoonlijk een reële activiteit uitoefent binnen die vennootschap zonder dat hij, voor deze activiteit, aangegeven wordt in het stelsel van de loontrekkenden op het ogenblik waarop deze activiteit wordt uitgeoefend.”

Opgelet:

  • De zogenaamde “stille” vennoten die geen enkele activiteit uitoefenen in de vennootschap vallen niet onder bovenvermelde registratieplicht. 
  • Een mandataris (bestuurder, zaakvoerder,…) kan ook een werkend vennoot zijn indien de mandataris aandeelhouder is van de vennootschap en “operationele” activiteiten uitoefent binnen de vennootschap naast de louter bestuurlijke handelingen in de context van het mandaat.
  • Deze verplichting geldt voor vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting der niet-inwoners.

Helper?

Een helper is een natuurlijk persoon die op zelfstandige basis (dus zonder arbeidsovereenkomst) een zelfstandige bijstaat of vervangt in de uitoefening van diens zelfstandige activiteit.

Opgelet: men kan enkel helper zijn van een zelfstandige, niet van een vennootschap.

Er zijn categorieën van helpers die niet geregistreerd moeten worden in de KBO: meewerkende echtgenoten, helpers vóór 1 januari van het jaar waarin ze 20 jaar worden, tenzij ze vóór die datum getrouwd zijn, Toevallige helpers, van wie het werk niet regelmatig is en minder dan 90 dagen per jaar duurt en  student-helpers die kinderbijslag krijgen.

Sancties

Vennootschappen en zelfstandigen die niet tijdig de verplichte registraties uitvoeren, lopen het risico gesanctioneerd te worden met een administratieve boete (500 euro – 4.000 euro per vastgestelde inbreuk). Er werd hierbij voorzien in een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en zaakvoerders.

Overgangsmaatregel

Er is een overgangsmaatregel voorzien voor de registratie van werkende vennoten en helpers die hun activiteit aangevat hebben vóór 1 juli 2024 of die de activiteit zullen aanvatten tussen 1 juli 2024 en 31 december 2024. Men heeft nog de tijd om deze te registreren tot 31 december 2024.

Vanaf 1 januari 2025 moet de registratie gebeuren vóór de aanvang van de activiteit van de werkend vennoot of de helper.

 

Bron: Programmawet (1) van 22/12/2023, BS 29 december 2023; 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.