Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Onkostenvergoeding en verplaatsingsvergoeding

By 25 maart 2020maart 27th, 2020No Comments

Op 17/03/2020 heeft de Nationale veiligheidsraad specifieke ‘lockdown’ maatregelen afgekondigd.

Daarbij werd o.a. voorzien dat telethuiswerk verplicht is voor alle niet essentiële bedrijven, ongeacht de grootte, voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.

Onkostenvergoeding(en) i.h.k.v telethuiswerk

  • Bureauvergoeding forfait

De werkgever kan zolang de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van toepassing zijn, een tijdelijke onkostenvergoeding voor telethuiswerk toekennen aan zijn werknemers die gedurende deze periode hun werk bijna volledig van thuis uit zullen doen. Deze vergoeding is vrij van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

De tijdelijke onkostenvergoeding voor telethuiswerk bedraagt maximum 126,94 euro/maand en dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap,….

Bij de dienst voorafgaande beslissingen kan u met volgend model een rulingaanvraag indienen bij de FOD Financiën.

 

  • Telewerkvergoeding / vergoeding thuisarbeid

Het is daarentegen niet mogelijk om de vergoeding van 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op het telewerk toe te kennen aan de werknemers die gelet op de corona maatregelen nu volledig van thuis uit werken aangezien ze niet aan de voorwaarden voldoen van thuisarbeid en telewerk in de eigenlijke zin van het woord.

De werknemers die reeds voor de invoering van de corona maatregelen een telewerkvergoeding ontvingen op basis van de 10% van het brutoloon dat betrekking heeft op de in de telewerkovereenkomst voorziene thuisprestaties, kunnen deze vergoeding verder ontvangen maar enkel voor het in de telewerkovereenkomst voorziene gedeelte.

Voorbeeld: 2 dagen per week telewerk voorzien in de telewerkovereenkomst dan geldt 10% op 2/5e van het maandloon.

De RSZ voorziet daarbij dat deze telewerkvergoeding wel vervangen kan worden door de hierboven vermelde forfaitaire bureauvergoeding indien de telewerkvergoeding van 10% pro rata van het maandloon lager zou zijn.

 

  • Internet en eigen PC

Daarnaast kan de werkgever een onkostenvergoeding toekennen van max. 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen PC en max. 20 euro per maand voor het gebruik van de eigen internetverbinding. Hiervoor is vereist dat er op wezenlijke en regelmatige basis de PC en/of internetvergoeding voor professionele doeleinden gebruikt.

De hierboven vermelde bedragen zijn de maximale forfaits die door de RSZ aanvaard kunnen worden. De werkgever moet steeds de hoogte van het toegekend bedrag kunnen verantwoorden.

Werknemers die reeds een dergelijke onkostenvergoeding toegekend kregen, kan er geen sprake zijn van dubbelop.

 

  • Andere kosten

De RSZ sluit niet uit dat er eventueel nog andere kosten zijn die de werknemer moet maken in het kader van het telethuiswerk vanwege het coronavirus (vb. gebruik eigen telefoon, aankoop scherm/ scanner,….). Indien het gaat om kosten eigen aan de werkgever kan de werkgever deze ook terugbetalen. Hiervoor geldt echter geen forfait en zal de terugbetaling moeten gebeuren op basis van de werkelijke kosten en bewijsstukken.

 

Woon-werkvergoeding / professionele verplaatsingen

Voor de dagen dat de werknemer van thuis uit werkt, zal er geen woon-werkvergoeding verschuldigd zijn. Er is in dat geval immers geen woon-werkverplaatsing en geen sprake van onkosten die daarmee verband houden.

Indien de werknemer in het kader van het telethuiswerk echter nog bepaalde professionele verplaatsingen moet afleggen met de eigen wagen, geldt er een maximum forfait van 0,3653 euro/km. Voor professionele verplaatsingen met de fiets geldt er een maximum forfait van 0,24 euro/km.

Voorbeeld: de werknemer moet zich op vraag van de werkgever van thuis naar het postkantoor begeven voor het versturen van brieven.

 

Andere onkostenvergoedingen

Mogelijks ontvangt uw werknemer reeds bepaalde onkostenvergoedingen (vb. garagevergoeding, baanvergoeding, vergoeding werkkledij, …..).

De onkostenvergoedingen die verband houden met gewerkte dagen, zullen verhoudingsgewijs aangepast moeten worden bij toepassing van tijdelijke werkloosheid.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.