Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: verplichte gegevensverzameling m.b.t. buitenlandse werknemers en zelfstandigen voor 5 sectoren! – update

By 27 december 2020januari 13th, 2021No Comments

In het kader van de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus werd het MB van 30/06/2020 aangevuld met enkele bijkomende verplichtingen voor werkgevers en gebruikers* die tijdelijk beroep doen op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak, land- en tuinbouw en vleessector. In het MB van 18/10/2020 en het MB 28/10/2020 werd deze verplichting hernomen. 

*Als gebruiker wordt beschouwd degene die hetzij rechtstreeks hetzij via onderaanneming beroep doet op de diensten van deze werknemers of zelfstandigen.

Negatieve test 

Vanaf 25/12/2020 dient de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige het bewijs te leveren van een negatief resultaat van een test die ten vroegste 72 uur voor vertrek naar het Belgische grondgebied werd uitgevoerd. 

De werkgever of gebruiker dient na te gaan of de buitenlandse werknemers of zelfstandige het bewijs kan leveren van een negatief resultaat. Zo niet, dan kan de werkgever of gebruiker geen beroep doen op de werknemer of zeldfstandige om in België te werken. 

Bij gebrek aan een negatief resultaat moet de werknemer of zelfstandige zichzelf in quarantaine plaatsen totdat een negatief resultaat kan worden meegedeeld

Bijhouden register

Deze werkgevers en gebruikers zijn ertoe gehouden om vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan gegevens te verzamelen over deze werknemer of zelfstandige en deze bij te houden in een geactualiseerd register.

De volgende gegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moeten bijgehouden worden in het register :

  • naam en voornaam;
  • geboortedatum;
  • identificatienummer (rijksregisternummer of bisnummer);
  • verblijfplaats gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • het negatief testresultaat;
  • en in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Verwerking gegevens

De hierboven vermelde gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres.

Deze gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden. Het register  moet ter beschikking gehouden worden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de opgelegde dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

U dient deze verwerking van gegevens ook te registreren in het verwerkingsregister.

Uitzonderingen

De verplichting geldt niet voor natuurlijke personen bij wie of voor wie de werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden geschieden.

De verplichting tot registratie  is niet van toepassing op de tewerkstelling van grensarbeiders* en geldt evenmin wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt.

*Als grensarbeider wordt beschouwd een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een Lidstaat maar in een andere Lidstaat zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert.

Bouwsector

De Confederatie bouw heeft met de inspectiediensten een compromis bereikt over de concrete invulling. Volgens de Confederatie Bouw volstaat het om een door de buitenlandse onderaannemer bezorgde lijst op de werf ter beschikking te houden met daarop de gegevens van de verblijfplaats van de betrokkenen in België en het telefoonnummer waarop zij kunnen gecontacteerd worden.

Naar aanleiding van enkele opmerkingen van TWW heeft de Confederatie Bouw het modelformulier aangepast. 

Passenger Locator Form

Indien de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is het Passenger Locator Form in te vullen, dan dienen de hierboven vermelde werkgevers en gebruikers  die tijdelijk op hem een beroep doet voor de uitvoering van werkzaamheden in de sectoren bouw, land- en tuinbouw en schoonmaak , vóór de aanvang van de werkzaamheden na te gaan of het Passenger Locator Form effectief werd ingevuld.

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, dient de werkgever of gebruiker erover te waken dat het Passenger Locator Form ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Inwerkingtreding  

Het MB van 28/10/2020 voorziet dat de in het MB opgenomen maatregelen van toepassing zijn tot en met 15 januari 2021.

 

Bron: MB van 22/08/2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 22/08/2020; https://cms.confederatiebouw.be/Nieuws/nieuwe-covid-verplichtingen-ten-aanzien-van-buitenlandse-onderaannemers-concreter-gemaakt. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.