Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De fiscale bepalingen van de jobsdeal in 2019

By 29 april 2019No Comments

In het Belgisch Staatsblad van 5 april 2019 is de wet met betrekking tot de fiscale bepalingen van de jobsdeal verschenen. Op verschillende fiscale domeinen is er een wijziging doorgevoerd. Hieronder worden deze verder besproken.

Vrijstelling van doorstorting BV voor nacht- en ploegenwerk uitgebreid tot de systeemvaart

De wetgever heeft de vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing bij het verrichten van nacht- en ploegenwerk uitgebreid tot het paritair comité van de binnenscheepvaart (de sleepdienstactiviteit uitgezonderd). Om deze vrijstelling te kunnen benutten, dient er een ploegenpremie van minstens 18,5 % van het basisloon te worden toegekend in de betrokken maand waarvoor het voordeel gevraagd wordt. Verder moeten de betrokken werknemers minstens 1/3 van hun werktijd in het regime van de systeemvaart tewerkgesteld zijn.

Onder systeemvaart wordt begrepen “een regime waarin werknemers, die evenveel rustdagen als arbeidsdagen hebben, worden tewerkgesteld overeenkomstig de cao van 3 oktober 2012 met betrekking tot het invoeren van een regime van systeemvaart en waarbij de periode aan boord niet meer bedraagt dan 30 opeenvolgende dagen”.

Voor het overige zijn de algemene voorwaarden voor het bekomen van deze gunstmaatregel tot BV-vrijstelling voor nacht- en ploegenwerk van toepassing.

Deze vrijstelling is van toepassing vanaf 01/01/2019 en kan dus retroactief toegepast worden.

Belastingvrijstelling voor bepaalde gewestelijke beroepsopleidingspremies

De nieuwe wet betreffende de fiscale aspecten van de jobsdeals stelt de opleidingspremies die door een gewest of de Duitstalige gemeenschap worden toegekend aan uitkeringsgerechtigde werklozen gedeeltelijk vrij van belastingen.

Aan deze vrijstelling zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • Het betreft personen die uitkeringsgerechtigd werkloos zijn;
  • De uitkeringsgerechtigde werkloze dient een opleiding aan te vatten met het oog op een tewerkstelling in een knelpuntberoep (zoals gedefinieerd door de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling) en;
  • De opleiding dient met succes te worden gevolgd.

Een opleiding kan eveneens worden geacht met succes te zijn afgerond wanneer één of meerdere modules werden behaald, in geval van een modulaire opleiding, of wanneer de opleiding werd onderbroken om effectief aan het werk te gaan in een knelpuntberoep.

De vrijstelling bedraagt maximum 220 € (niet-geïndexeerd bedrag) en wordt retroactief toegepast op de premies die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019.

Starterjobs voor jongeren

De forfaitaire toeslag werd vervangen door een compenserende toeslag en dit vanaf 01/01/2019.

Voor bijkomende toelichting hierover kan u ons vorig artikel raadplegen.  

Tijdelijke verhoging van het fiscaal gunstige overuren naar 180 uren 

In de wet betreffende de fiscale bepalingen van de jobsdeal wordt ook een tijdelijke verhoging van het plafond van de fiscaal gunstige overuren van 130 naar 180 uren opgenomen voor de periode 2019 – 2020. Een uitgebreide uiteenzetting hiervan vindt u terug in ons vorig artikel.

 

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS 5 april 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.