Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering : nieuwe voorwaarde

By 30 november 2023december 29th, 2023No Comments

De recent gepubliceerde programmawet voegt een nieuwe voorwaarde toe aan de RSZ-doelgroepvermindering voor collectieve arbeidsduurvermindering. De doelgroepvermindering voor de deeltijdse werknemers wordt beperkt tot de werknemers die gemiddeld minimaal 28 uur per week werken.

Voorgaande beperking is van toepassing vanaf collectieve arbeidsduurverminderingen ingevoerd vanaf 1/11/2023. Voordien was er geen ondergrens bepaald, hetgeen misbruik in de hand werkte.

Hieronder nog even de krijtlijnen van de toepassingsregels aangaande de doelgroepvermindering in het kader van de collectieve arbeidsduurvermindering.

Doelgroepvermindering voor collectieve arbeidsduurvermindering

Werkgevers die op een collectieve manier (niet afhankelijk van een individuele beslissing) de arbeidsduur in hun onderneming verminderen, kunnen onder specifieke voorwaarden een bijdragevermindering genieten. Deze vermindering is in de eerste plaats bedoeld voor de voltijdse werknemers, maar kan ook toegepast worden voor de zogenaamde absolute deeltijdse werknemers.

De werkgever kan de arbeidsduurvermindering invoeren voor het hele personeelsbestand of enkel voor (een) bepaalde categorie(ën) van werknemers (voorbeeld: enkel arbeiders, 45-plussers, …). De toepassing op bepaalde personeelscategorieën moet wel gebeuren op basis van objectieve criteria.

Voorwaarden

De invoering van de arbeidsduurvermindering moet vrijwillig gebeuren (er mag bijvoorbeeld geen verplichting vanuit het paritair comité opgelegd worden).

Het betreft een collectieve arbeidsduurvermindering die voor onbepaalde tijd ingevoerd wordt, ofwel door middel van een effectieve arbeidsduurvermindering van ten minste een vol arbeidsuur onder de 38 uren per week (met een ondergrens vanaf 1/11/2023 van 28 uren per week), ofwel een vierdagenweek, ofwel beide.

Onder ‘vierdagenweek’ moet worden verstaan: de regeling waarbij de wekelijkse arbeidsduur gespreid wordt hetzij over vier arbeidsdagen per week, hetzij over vijf arbeidsdagen per week welke drie volledige en twee halve arbeidsdagen inhouden. Onder ‘halve arbeidsdag’ verstaat men: ten hoogste de helft van het aantal arbeidsuren dat voorzien wordt in het werkrooster voor de langste van de drie volledige arbeidsdagen.

De vermindering ingevolge invoering van de vierdagenweek kan alleen toegepast worden voor voltijdse werknemers, niet voor deeltijdsen.

De invoering dient plaats te vinden via een ondernemings-cao of een wijziging van het arbeidsreglement.

In tegenstelling tot de vierdagenweek kan de collectieve arbeidsduurvermindering ook toegepast worden op deeltijdse werknemers wanneer het loon verplicht verhoogd moet worden t.o.v. een andere werknemer omwille van de invoering van de collectieve arbeidsduurvermindering. Indien naderhand wijzigingen aan de arbeidsovereenkomst aangebracht worden, vervalt dit verplicht karakter.
Opgelet : de programmawet voegt een verplichte ondergrens van 28 uren per week toe.

De doelgroepvermindering is slechts van toepassing voor zover de arbeidsduurvermindering of de invoering van de vierdagenweek gedurende het volledige kwartaal werd gehandhaafd.

Elke doelgroepvermindering arbeidsduurvermindering kan voor een werknemer behorende tot een wel gedefinieerde groep slechts één maal worden toegekend en enkel in zoverre de arbeidsduurvermindering minstens een volledig uur bedraagt. Zo kan ook de doelgroepvermindering vierdagenweek voor een bepaalde groep werknemers slechts éénmaal worden toegekend.

Bedrag van vermindering

Het verminderingsbedrag bedraagt maximaal 400 euro per betrokken werknemer indien aan voormelde voorwaarden voldaan is. De vermindering kan pas toegepast worden vanaf het kwartaal ‘volgend op het kwartaal van invoering’.

Voormeld bedrag moet verminderd worden in functie van de tewerkstellingsbreuk en een multiplicator.

De periode waarbinnen de vermindering toegepast kan worden is afhankelijk van de hoogte van de arbeidsduurvermindering.

  • 37 uur per week of minder : 400 euro gedurende 8 kwartalen
  • 36 uur per week of minder : 400 euro gedurende 12 kwartalen
  • 35 uur per week of minder : 400 euro gedurende 16 kwartalen

Wanneer de collectieve arbeidsduurvermindering gecumuleerd wordt met de toepassing van de vierdagenweek, zal het verminderingsbedrag verhoogd worden naar maximaal 1000 euro en dit gedurende maximum 4 kwartalen.

Bron : Programmawet van 23/11/2023, BS 29 december 2023

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.