Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dubbelbelastingverdragen buurlanden opnieuw verlengd tot 31 maart 2022

By 28 december 2021No Comments

België heeft met de bevoegde autoriteiten van onze buurlanden de akkoorden betreffende het verschaffen van duidelijkheid over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis, die van toepassing waren tot en met 31 december 2021 opnieuw verlengd tot 31 maart 2022.

Luxemburg

Het akkoord met Luxemburg voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode vanaf 11/03/2020 en werd verlengd tot 31/03/2022.

Het dubbelbelastingverdrag wordt stilzwijgend verlengd voor een bijkomende periode van 3 maanden, zijnde 30 juni 2022 tenzij zij door Nederland of België voorafgaandelijk wordt beëindigd, uiterlijk twee weken voor 31 maart 2022.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Luxemburgse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Frankrijk

Het akkoord met Frankrijk voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode vanaf 11/03/2020 en werd verlengd tot 31/03/2022.

Het dubbelbelastingverdrag wordt stilzwijgend verlengd voor een bijkomende periode van 3 maanden, zijnde 30 juni 2022 tenzij zij door Nederland of België voorafgaandelijk wordt beëindigd, uiterlijk één week voor 31 maart 2022.

Opgelet: dit akkoord geld niet voor de inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van Franse grensarbeiders. Voor hen worden de thuiswerkdagen niet opgenomen in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van COVID-19 mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Het akkoord is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Voor Franse grensarbeiders (276F formulier) worden de dagen aanwezigheid in hun woonplaats in Frankrijk omwille van telethuiswerk gelet op de Franse en Belgische overheidsmaatregelen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen buiten de Belgische grenszone en dit vanaf 14/03/2020 tot 31/03/2022 (on ingeval van stilzwijgende verlenging tot 31/06/2022). De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht en dus buiten beschouwing blijft voor de 30-dagen regel op basis van art. 7,b van het aanvullende Protocol.

Duitsland

Het akkoord met Duitsland voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode vanaf 11/03/2020, en werd verlengd tot 31/03/2022.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Duitse of Belgische regering of door de lokale besturen werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Nederland

Het akkoord met Nederland voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode vanaf 11/03/2020 en werd verlengd tot 31/03/2022.

Het dubbelbelastingverdrag wordt stilzwijgend verlengd voor een bijkomende periode van 3 maanden, zijnde 30 juni 2022 tenzij zij door Nederland of België voorafgaandelijk wordt beëindigd, uiterlijk twee weken voor 31 maart 2022.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Er wordt ook voorzien in een regeling voor grensarbeiders die thuisblijven zonder te werken maar met doorbetaling van hun loon. Hetzelfde werkpatroon (verhouding dagen gewerkt in de werkstaat/ totaal gewerkte dagen) wordt toegepast wanneer de werknemer zou gewerkt hebben als:

 • de werknemer één of meer dagen die normaal werkdagen zouden zijn, thuisblijft zonder te werken; en
 • de werknemer nog steeds loon ontvangt van de werkgever (die al dan niet ondersteund wordt door middel van de Nederlandse “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid”).

Er wordt ook voorzien in een regeling voor grensarbeiders die thuisblijven met betaling met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering.  Inwoners van Nederland die in België werken en als gevolg van maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie niet kunnen werken, hebben onder voorwaarden recht op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen mogen worden belast in de staat waar de beloningen genoten ter zake van de daadwerkelijk vervulde dienstbetrekking mogen worden belast. Het gebruikelijke werkpatroon vóór de coronacrisis is hiervoor dus van belang.

Deze laatste 2 regelingen betreffen bevestigingen van bestaande interpretaties en zijn dus zonder vaste begin-en einddatum van toepassing.

Verklaring werkgever

De fiscus heeft ondertussen een circulaire gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt welke vermeldingen de verklaring van de werkgever moet bevatten. De werknemer moet deze verklaring ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Het gaat over een geïndividualiseerd attest met de volgende vermeldingen:

 • alle noodzakelijke gegevens voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam,
  adres, geboortedatum);
 • de aard van de functie uitgeoefend door de werknemer;
 • overzicht van het aantal thuiswerkdagen enkel en alleen omwille de maatregelen ter bestrijding van COVID-19;
 • indien van toepassing, het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als voorzien in de arbeidsovereenkomst;
 • het overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen;
 • verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is;
 • datum en handtekening van de werkgever, alsook de medeondertekening van de werknemer.

Sociale zekerheid?

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en vanuit administratieve overwegingen heeft de Belgische overheid beslist de periode van telewerk die omwille van de COVID-19-pandemie in België verricht worden niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en er dus geen invloed is op de aansluiting bij de sociale zekerheid ook al zou de werknemer meer dan 25% in de woonstaat (België) werken.

De RSZ heeft reeds beslist om de neutralisatie van thuiswerk aangezien de pandemie blijft aanhouden te verlengen tot 30/06/2022. Deze datum kan nog gewijzigd worden indien in functie van de evolutie van de Covid-19-epidemie.

Opgelet: dit geldt enkel indien het telewerk te wijten is aan de coronamaatregelen. Daarbij geldt dat het arbeidspatroon terug naar de oorspronkelijke toestand moet terugkeren van zodra de beperkingen opgeheven zijn.

 

Bron: Akkoord van 6 december 2021 in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, BS 17 december 2021; Akkoord van 9 december 2021 in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Luxemburg en België ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 12 maart 2021, 11 juni 2021 en 23 september 2021, BS 20 december 2021; Overeenkomst van 10 december 2021 tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020 en 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021 en 23 september 2021, BS 21 december 2021; Akkoord van 17 december 2021 in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020, 22 juni 2020, 24 augustus 2020, 11 december 2020, 17 maart 2021, 16 juni 2021 en 23 september 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.