Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Gedeeltelijke BV-vrijstelling fruit-en groenteteelt – update

By 29 november 2023No Comments

De federale overheid voorziet een fiscale gunstmaatregel voor de werkgevers uit de fruit-en groenteteelt (PC 145.04 en PC 145.06) die gelegenheidswerknemers tewerkstellen, in de vorm van een tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en dit ter compensatie van de verhoging van het minimumloon.

De tijdelijke BV-vrijstelling heeft betrekking op de uren gelegenheidsarbeid (effectief gepresteerd of bezoldigd (vb. betaalde feestdag)) die in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023  gepresteerd worden.

De niet te storten bedrijfsvoorheffing zou gelijk zijn aan 1,23 euro per uur, vermenigvuldigd met het totaal aantal uren die zijn gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteelt en waarvoor, voor het eerst, een loon wordt betaald of toegekend.

Op 11/10/2023 werd het wetsontwerp houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw ingediend in de Kamer (3568/001). . 

De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing wordt toegepast op de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op de bezoldigingen van alle gelegenheidsarbeiders in de fruit- of groenteteelt die door de betrokken werkgever worden tewerkgesteld (collectivisering). 

De tijdelijke BV-vrijstelling kan pas toegepast worden na de BV-vrijstelling voor overuren, ploegen-en nachtarbeid, steunzones, startende ondernemingen en opleiding. 

Er wordt daarnaast expliciet voorzien dat de BV-vrijstelling enkel toegepast kan worden op de minimaal verschuldigde bedrijfsvoorheffing (11,11 % voor Rijksinwoners en 18,725 % voor niet-inwoners) en bijgevolg niet toegepast kan worden op het fiscaal voluntariaat. 

De wet werd op 23 november 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juli 2023. 

KB 

Een KB voorziet dat de BV-vrijstelling aangegeven moet worden met een tweede aangifte:

 • in het vak “aard der inkomsten”: de code 76;
 • in het vak “belastbare inkomsten”: het aantal uren gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt in de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 waarvoor in de betrokken aangifteperiode voor het eerst bezoldigingen worden betaald of toegekend;
 • in het vak “verschuldigde bedrijfsvoorheffing”: een negatief bedrag gelijk aan het aantal in het vak “belastbare inkomsten” vermelde aantal uren vermenigvuldigd met 1,23 euro per uur, desgevallend beperkt tot de beschikbare bedrijfsvoorheffing.

Een kwartaalaangever moet de vrijstelling per maand berekenen en desgevallend beperken tot de voor die maand beschikbare bedrijfsvoorheffing en vervolgens de aldus bekomen bedragen voor de drie maanden van het betrokken kwartaal optellen.

Daarnaast voorziet het KB dat de volgende stavingsdocumenten ter beschikking gehouden moeten worden van de administratie:

 • documenten die aantonen dat de werkgever ressorteert onder paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighoudt met fruitteelt of groenteteelt;
 • een nominatieve lijst met daarin per maand voor elke gelegenheidsarbeider:
  – de volledige identiteit van de gelegenheidsarbeider alsmede, naar gelang het geval, zijn nationaal nummer of bis-identificatienummer toegekend door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
  – het bedrag van de aan de gelegenheidsarbeider betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen;
  – het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
  – het totaal aantal uren gepresteerd als gelegenheidsarbeider in de fruit- of groenteteelt waarvoor in de betrokken maand voor het eerst bezoldigingen worden betaald of toegekend.

Uitzendarbeid? 

In het eerste ontwerp (3568/001) werd het toepassingsgebied verduidelijkt met name dat deze regeling van toepassing is op de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighouden met fruitteelt of groenteteelt of ressorteren onder het paritair comité voor de uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighoudt met fruitteelt of groenteteelt. De toevoeging van PC 322 is een wijziging ten opzichte van de eerste ontwerpteksten. Er werd daarbij expliciet voorzien dat de collectivisering in het kader van uitzendarbeid per klant-gebruiker toegepast moet worden! 

Echter in een volgende ontwerp (3568/003) die ondertussen werd aangenomen in de Kamer is de verwijzing naar PC 322 opnieuw weggevallen. Dit zou betekenen dat uitzendkantoren die uitzendkrachten bij dergelijke klant-gebruikers tewerkstellen toch geen toepassing kunnen maken van de tijdelijke BV-vrijstelling. 

In de gepubliceerde wettekst wordt enkel verwezen naar werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf en zich in hoofdzaak bezighouden met fruitteelt of groenteteelt zodat uitzendkantoren hiervan geen gebruik kunnen maken. 

 

Bron: Voorontwerp van wet houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw; Ministerraad 30/06/2023 “Ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw”; Wetsontwerp houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, Parl.St. Kamer 2022 – 2023, nr. 3568; Wet van 08/11/2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, BS 23 november 2023; KB van 08/11/2023 met betrekking tot de tijdelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing als bedoeld in hoofdstuk 3 van de wet van 8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, BS 23 november 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.