Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Gelegenheidsgeschenk toekennen aan uw werknemers in december?

By 30 november 2020augustus 9th, 2021No Comments

Gelet op de coronacrisis is het niet mogelijk om een sinterklaas- of eindejaarsfeest te organiseren in uw onderneming.

Misschien dat u naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar aan uw werknemers een geschenk wil toekennen. Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, dan worden deze geschenken (geschenk in natura, geschenkcheques…) niet aanzien als loon. Dit betekent dat ze niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen noch aan belastingen.

Socialezekerheidsbijdragen

Een geschenk in natura, in speciën of geschenkcheques wordt niet aanzien als loon indien de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • De geschenken worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
 • De geschenken mogen in totaal op jaarbasis niet meer dan 40 euro per werknemer bedragen.

Voor alle geschenken samen geldt er dus een jaarlijks plafond van 40 euro per werknemer. Dit plafond wordt verhoogd met 40 euro per kind ten laste. Voor de toepassing van deze regel neemt men aan dat het kind ten laste van de werknemer is, indien de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van het levensonderheid van het kind draagt.

Indien u geschenkbonnen toekent aan uw werknemers moet u ook nog rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • De geschenkbonnen mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de geschenkbonnen;
 • De geschenkbonnen moeten een beperkte looptijd hebben (max. 1 jaar);
 • De geschenkbonnen mogen in geen geval in speciën uitbetaald worden.

Indien de bovenvermelde voorwaarden niet voldaan zijn, dan zal het geschenk volledig onderworpen worden aan sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werknemer als voor de werkgever.

 Belastingen 

In hoofde van de werknemer worden bepaalde geschenken van geringe waarde aanzien als een ‘sociaal voordeel’ en aldus vrijgesteld van belastingen.

Voor de fiscus worden de volgende geschenken aanzien als ‘sociaal voordeel’ en dus voor de werknemer niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing:

 • Geschenken met een geringe waarde: maximum 50 euro;
 • Geschenken die met een duidelijk sociaal oogmerk toegekend worden, d.w.z. de geschenken die tot doel hebben de betrekkingen tussen de personeelsleden te verbeteren en hun banden met de onderneming te verstevigen.

Indien het toegekende geschenk het bedrag van 50 euro overschrijdt, zal het gehele voordeel belast worden.

Een sociaal voordeel kan u als werkgever in principe niet aftrekken als beroepskost.

Aftrekbare beroepskost voor de werkgever

Voor u als werkgever zijn geschenken in natura, in speciën of geschenkcheques wel een aftrekbare beroepskost onder volgende voorwaarden:

 • Het geschenk wordt toegekend voor een of meerdere jaarlijkse feesten of gebeurtenissen zoals Kerstmis, Nieuwjaar en Sinterklaas;
 • Alle personeelsleden van hetzelfde geschenk genieten;
 • Het totaal bedrag van het geschenk niet meer bedraagt dan 40 euro (eventueel verhoogd met 40 euro per kind ten laste voor een Sinterklaasgeschenk of een geschenk met een ander sociaal oogmerk);

Bij toekenning in de vorm van geschenkbonnen, gelden weer bijkomende voorwaarden:

 • De geschenkbonnen mogen enkel ingeruild worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgever van de geschenkbonnen;
 • De geschenkbonnen moeten een beperkte looptijd hebben (max. 1 jaar);
 • De geschenkbonnen mogen in geen geval in speciën uitbetaald worden;

Indien de hierboven vermelde voorwaarden niet nageleefd worden, dan zal u als werkgever dit niet kunnen aftrekken als beroepskost.

Sectoraal

Hou er ook rekening mee dat in bepaalde paritaire comités op sectoraal niveau reeds CAO’s zijn gesloten m.b.t. toekenning van geschenken of geschenkcheques.

 

Bron: Circulaire 2018/C/125 over geschenken in natura, in speciën of in de vorm van betaalbons; koninklijk besluit van 3 juli 2018 tot wijziging van artikel 19, § 2 14°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 6 juli 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.