Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Model geneeskundig getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie – update

By 5 januari 2023januari 5th, 2024No Comments

Context

Er geldt een nieuwe regeling in het kader van samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid vanaf 1 januari 2024. Er wordt daarbij voorzien in een nieuw artikel 31/2 in de arbeidsovereenkomstenwet. De werknemer heeft voortaan de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht op behoud van de vakantiedagen. 

In een dergelijk geval wanneer een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, brengt de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt en legt hij steeds een geneeskundig getuigschrift voor aan de werkgever binnen de voorgeschreven termijn. Het geneeskundig getuigschrift moet melding maken van de arbeidsongeschiktheid, alsmede van de waarschijnlijke duur ervan, en of de werknemer zich met het oog op de controle al dan niet naar een andere plaats mag begeven. In geval van overmacht moet de werknemer het geneeskundig getuigschrift bezorgen aan de werkgever binnen een redelijke termijn.

Binnen diezelfde termijn moet de werknemer die zijn niet opgenomen vakantiedagen aansluitend op de lopende vakantieperiode wenst op te nemen, deze vraag meedelen aan de werkgever. De lopende vakantieperiode zal immers niet automatisch verlengd worden met de niet opgenomen dagen.

Voor de dagen van arbeidsongeschiktheid die samenvallen met een periode van jaarlijkse vakantie zal de werknemer in dat geval recht hebben op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever.

Er werd daarbij voorzien dat de NAR een specifiek model van geneeskundig getuigschrift kan vaststellen voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Het gebruik van dit specifiek model van geneeskundig getuigschrift is echter steeds facultatief.

NAR Advies

Er wordt door de Raad geopperd (verwijzend naar advies nr. 2.268 en om het gebruik ervan in het buitenland te vergemakkelijken) dat het nuttig zou zijn dat dit specifieke model van geneeskundig getuigschrift in het document zelf een vertaling in verschillende talen zou bevatten (bijvoorbeeld naast de drie landstalen, Engels, Spaans of andere talen) en ook dat het beschikbaar zou zijn op de websites van de betrokken instanties (FOD WASO, RIZIV, ziekenfondsen).

Er wordt daarnaast opgemerkt dat de identificatie van de werknemer met name gebeurt door de vermelding van het rijksregisternummer van de patiënt. Het zou daarbij nuttig zijn dat op het modelgetuigschrift wordt vermeld waar men deze informatie kan vinden.

In het kader van buitenlandse artsen is er geen RIZIV-identificatienummer (geldt enkel voor het Belgische medische systeem) zodat het nuttig zou zijn hiervoor een kader toe te voegen waarin de arts zijn stempel bij zijn handtekening kan plaatsen, zodat de buitenlandse arts kan worden herkend.

De Raad zou ook graag zien dat er een vermelding van het verblijfsadres wordt toegevoegd indien dit afwijkt van de woonplaats die bekend is bij de werkgever.

Aangezien de werknemer zich voornamelijk via het geneeskundig getuigschrift zal beroepen op het nieuwe recht om de vakantiedagen die hij niet heeft kunnen opnemen omwille van een arbeidsongeschiktheid, over te dragen, is het belangrijk dat dit punt duidelijk op het geneeskundig getuigschrift wordt vermeld. De Raad zou dan ook willen dat de informatie onderaan het modelgetuigschrift als volgt wordt gewijzigd: “Het voorleggen van dit geneeskundig getuigschrift door de werknemer betekent dat hij zijn recht op overdracht van de vakantiedagen die niet werden opgenomen omwille van een arbeidsongeschiktheid die zich tijdens de vakantie heeft voorgedaan laat gelden (overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers), evenwel zonder dat dit automatisch een verlenging van deze vakantie inhoudt. Dit geneeskundig getuigschrift moet binnen de 2 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid aan de werkgever worden bezorgd, behalve in geval van ziekenhuisopname of overmacht.”

Model geneeskundig getuigschrift

Een KB voorziet in een model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie (cf. artikel 31/2, vierde lid arbeidsovereenkomstenwet). 

Dit model is beschikbaar in verschillende talen (NL, FR, DE, EN). Het gebruik van dit specifiek model van getuigschrift is facultatief.

Het is de werknemer met andere woorden ook toegelaten een ander geneeskundig getuigschrift te bezorgen op voorwaarde dat de noodzakelijke vermeldingen hierin opgenomen zijn. 

 

Bron: NAR advies nr. 2.373 van 18/07/2023 “Jaarlijkse vakantie – Follow-up van het advies nr. 2.268 – Ontwerp van koninklijk besluit betreffende een model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens de vakantie”; Wet van 17/07/2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, BS 31 juli 2023; KB van 22/12/2023 tot vaststelling van een specifiek model van geneeskundig getuigschrift voor de arbeidsongeschiktheid die zich voordoet tijdens een periode van jaarlijkse vakantie (1), BS 29 december 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.