Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opheffing reisverbod niet-essentiële verplaatsingen binnen EU + inreisverbod

By 30 april 2021No Comments

Opheffing reisverbod niet-essentiële verplaatsingen binnen de EU

Sinds 19/04/21 geldt er geen reisverbod meer voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie. Het is wel nog steeds afgeraden. Ook moet men hier rekening houden met de lokale maatregel in het land van bestemming. De reisadviezen kan men nog steeds raadplegen op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Niet-essentiële reizen naar België blijven verboden voor personen die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.

Worden als ‘essentiële reizen’ beschouwd:

 • de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • de professionele reizen van grensarbeiders;
 • de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;
 •  de professionele reizen van vervoerspersoneel;
 • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;
 • doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;
 • de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
   – de reizen in het kader van co-ouderschap (met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
   – de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
   – de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de professionele reizen van zeevarenden;
 •  de reizen om humanitaire reden (met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon);
 •  de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;
 • de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld; met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).]1

Attest ‘essentiële reis’ 

De reiziger is ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is. Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest.

Het attest is niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

Passenger Locator Form

Wie voor meer dan 48 uur in het buitenland of in België verblijft, moet het Passenger Locator Form invullen. Dit formulier moet ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf),
 • iedereen die van buiten de Europese Unie (EU) of van buiten de Schengenzone met de trein of met de bus naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf), en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Er is bovendien een verplichte quarantaine en test bij terugkeer naar België na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone moeten er geen specifieke maatregelen gevolgd worden.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Negatieve test (max. 72u)

Alle niet-inwoners vanaf de leeftijd van 6 jaar die vanuit een rode zone naar België reizen moeten sinds 25 december verplicht een recent negatief testresultaat voorleggen. Die test mag ten vroegste 72 uren voor vertrek naar Belgisch grondgebied afgenomen zijn.

Het document moet:

 • op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle
 • in het Nederlands, Frans, Duits of Engels worden opgesteld
 • duidelijk de datum van de monsterafname vermelden, het document is vanaf die datum 72 uur geldig.
 • Alleen PCR-tests voor SARS CoV-2 met PCR-goedkeuring worden geaccepteerd. Sneltesten worden dus niet aanvaard.

Uitzonderingen: 

 • Reizigers die niet via een vervoerder naar België komen en maximum voor 48u in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven.
 • Reizigers die enkel een transit maken via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone begeven (en dus niet op Belgisch grondgebied).

Test dag 1 en vanaf dag 7

Reizigers moeten getest worden op dag 1 en vanaf dag 7. Er is een uitzondering voor reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen en maximum voor 48u in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven en als men na het invullen van het PLF geen sms krijgt.

De verplichte test op dag 1 komt te vervallen indien men beschikt over een negatieve PCR-test die max 72u oud is (niet-inwoners die beschikken over een recente negatieve test, moeten zich dus niet opnieuw laten testen op dag 1).

Opgelet: Sinds 25 januari 2021 moeten personen die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen verplicht een PCR-test ondergaan op dag 1 en dag 7. Voor hen vervalt de test op dag 1 dus niet wanneer ze bij inreizen een negatieve test kunnen voorleggen.

Quarantaine

Er is een verplichte quarantaine na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone.

Er is een uitzondering voor reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen en maximum voor 48u in het buitenland waren of maximum 48 uur in België zullen blijven en als men na het invullen van het PLF geen sms krijgt.

De quarantaine duurt 10 dagen, maar mag beëindigd worden na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Opgelet: Personen die inreizen uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België moeten wel verplicht 10 dagen in quarantaine.

Uitzonderingen (enkel voor de quarantaine niet voor het afnemen van de testen):

 • Voor mensen die kritische functies uitoefenen in essentiële sectoren kan het verrichten van arbeid op de plaats van tewerkstelling worden toegestaan, mits een attest van de werkgever
 • Studenten krijgen de toelating om de quarantaine uitzonderlijk te onderbreken om een examen af te leggen (uitsluitend voor het afleggen van het examen)
 • Voor inwoners die om professionele redenen in het buitenland verbleven is een aanpassing voorzien in het Passenger Location Form. Elke werkgever moet voor zijn werknemer een Business Travel Abroad-attest opmaken voor een professionele en buitenlandse reis van een werknemer. Bij zijn terugkeer moet de werknemer het nummer van de desbetreffende verklaring in zijn PLF-formulier invullen. Het PLF zal dan oordelen of een uitzondering op de verplichte quarantaine wordt toegestaan.

Volledig vrijstelling quarantaine en testen na verblijf in het buitenland

De volgende personen zijn volledig vrijgesteld van quarantaine of testen na (terug)komst uit een rode zone in het buitenland, omwille van een essentiële of professionele reden.

 • Grensbewoners of grensarbeiders die reizen in deze hoedanigheid. Een grensarbeider wordt voor deze vrijstelling gedefinieerd als een werknemer die arbeid in loondienst verricht in een land maar in een andere land zijn woonplaats heeft waarnaar die werknemer in de regel dagelijks of ten minste éénmaal per week terugkeert. Een grensbewoner wordt voor deze vrijstelling gedefinieerd als een inwoner van een grensgemeente of een directe buurgemeente van een grensgemeente die voor activiteiten van het dagdagelijkse leven naar het aangrenzende land gaat.;
 • Vervoerspersoneel dat belast is met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel die reizen voor de uitoefening van hun functie;
 • Zeevarenden, de sleepbootbemanning, de loodsen en het industrieel personeel tewerkgesteld in de offshore windmolenparken (mits het strikt naleven van de protocollen die werden opgemaakt om het risico op besmettingen te reduceren);
 • Personen die reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap;
 • Leerlingen, studenten en stagairs die zich dagelijks of wekelijks naar het buitenland verplaatsen in het kader van hun studies of een grensoverschrijdende stage;
 • Grensscholieren die reizen in het kader van leerplichtonderwijs of in het kader van hoger onderwijs en het volwassenonderwijs naar en van de locatie waar ze het onderwijs genieten;
 • de “Border Force Officers” van het Verenigd–Koninkrijk.

Opgelet: deze uitzondering is niet van toepassing als ze in contact kwamen met een persoon die corona heeft (hoogrisicocontact).

Inreisverbod Brazilië, Zuid-Afrika en India

Het is vanaf 28/04/2021 verboden voor personen die zich op enig moment in de afgelopen 14 dagen op het grondgebied van Brazilië, Zuid-Afrika of India bevonden, om zich rechtstreeks, dan wel onrechtstreeks naar het Belgische grondgebied te verplaatsen, in zoverre zij niet beschikken over de Belgische nationaliteit of hun hoofdverblijfplaats niet hebben in België, met uitzondering van volgende toegelaten essentiële reizen:

 • de professionele reizen van vervoerspersoneel, vracht- en cargopersoneel en zeevarenden, mits zij in het bezit zijn van een attest uitgereikt door de werkgever;
 • de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid onontbeerlijk is voor de goede werking van deze organisaties, bij het uitoefenen van hun functie, mits zij in het bezit zijn van een attest van essentiële reis uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post.   Bij gebrek aan dit attest of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden.

 

Bon: Ministerieel besluit van 27 april 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 28 april 2021; https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.