Skip to main content
Sociaal-Juridisch

PC 337 & 329.01 : engagement sociale partners voor invoering telewerk

By 30 juni 2022No Comments

Met het oog op de voordelen van structureel telewerk, zoals o.a. mindere woon-werkverplaatsingen wat beter is voor het milieu, minder woon-werk verplaatsingskosten voor werkgever en minder woon-werk verplaatsingstijd voor de werknemer, hebben de sociale partners binnen PC 337 ( paritair comité voor de non-profitsector ) en PC 329.01 (Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap) een intersectoraal kaderakkoord gesloten over telewerk.

Dit akkoord doet geen afbreuk aan de reeds bestaande regels die opgenomen zijn in :

 • de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
 • de cao nr. 149 van de Nationale Arbeidsraad van 26 januari 2021 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis;
 • de cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad van 9 november 2005 betreffende het telewerk, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 85 bis van 27 februari 2008.

De cao’s hebben betrekking op telewerk buiten de context van de coronapandemie of eender andere crisis.

Toepassingsgebied

De cao’s zijn bedoeld voor de werkgevers en werknemers die vallen onder de bevoegdheid van PC 337 of PC 329.01

Assistenten aangeworven in het kader van een persoonlijk assistentie-budget worden evenwel uitgesloten van het toepassingsgebied.

Sociaal overleg

Op ondernemingsniveau moet er omtrent de invoering van structureel telewerk overleg gepleegd worden met de daartoe bevoegde overlegorganen. Denk hierbij aan de ondernemingsraad, het comité of de vakbondsafgevaardigde (cascadesysteem). Indien er geen overlegorgaan aanwezig is, zullen de werknemers geïnformeerd dienen te worden.

De concrete afspraken die rond het telewerk gemaakt worden, moeten wel zoveel mogelijk rekening houden met de voorwaarden die eigen zijn aan de onderneming.

Inhoud sociaal overleg

Tijdens het  overleg moeten minstens de volgende punten aan bod komen

 • afbakening van de functies die voor telewerk in aanmerking komen;
 • principe van vrijwilligheid, zowel vanuit werknemer als vanuit werkgever,
 • afspraken rond de noodzakelijke minimum aanwezigheid/bezetting op de werkplaats;
 • frequentie van mogelijkheid van telewerk (bijvoorbeeld: maximum aantal dagen per week,…);
 • de overeengekomen uurregeling en arbeidstijd tijdens telewerk;
 • afspraken rond bereikbaarheid en onbereikbaarheid;
 • afspraken rond beschikbare apparatuur en technische ondersteuning (laptop,smartphone, IT-ondersteuning,…);
 • de toepassing van het beleid van de organisatie inzake veiligheid engezondheid op de werkplaats op de telewerkers.

Afspraken rond beschikbare apparatuur en onkostenvergoeding(en)

Overeenkomstig de cao moet de werkgever de nodige apparatuur beschikbaar stellen noodzakelijk voor het telewerk.

Wanneer de werknemer zijn eigen apparatuur moet gebruiken, zal de werkgever tussenkomen in de kosten verbonden aan het telewerk.

De kosten voor de werkgever in het kader van tewerk die terugbetaald moeten worden aan de werknemer moeten voor de aanvang van het telewerk in onderling overleg vastgelegd worden.

De werkgever moet tevens ook tussenkomen in de kosten van de internetverbindingen en de communicatie die verband houden met het telewerk.

Vastleggen afspraken

Wanneer bovenvermelde punten aan bod zijn gekomen, dienen deze nog geconcretiseerd te worden.

Ondernemingen met een bevoegd overlegorgaan kunnen deze afspraken introduceren via een ondernemingscao, een wijziging van het arbeidsreglement, een telewerkpolicy of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

De telewerkpolicy of de bijlage bij de arbeidsovereenkomst dient wel eerst besproken te zijn met de leden van het bevoegde overlegorgaan.

Wanneer er geen bevoegd overlegorgaan aanwezig is, kan de werkgever, na het informeren van de werknemers, het telewerk en de gemaakte afspraken vastleggen via en wijziging van het arbeidsreglement, een telewerkpolicy of een bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Inwerkingtreding

De cao binnen PC 337 is in werking getreden op 9 mei 2022, deze van PC 329.01 op 18 mei 2022.

Bron: CAO van 18 mei 2022 ter uitvoering van het intersectoraal kaderakkoord met betrekking tot thuiswerk/telewerk binnen PC 329.01; CAO van 9 mei 2022 betreffende (structureel)
telewerk binnen PC 337.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.