Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Preventiemaatregelen op de werkvloer – nieuwe generieke gids (versie 8) – update

By 7 december 2021No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids versie 8

De FOD WASO heeft op 01/10/021  een nieuwe versie van de generieke gids (versie 8) gepubliceerd. Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

De aanpassingen aan de bepalingen van de generieke gids kaderen in de wijzigingen van de maatregelen die op 20 en 27 november in werking zijn getreden. Het gaat daarbij o.a. over het verplicht  dragen van een mondmasker in een werkgerelateerde context indien 1,5 afstand niet gerespecteerd kan worden en bij verplaatsingen in binnenruimtes. De nadruk wordt ook gelegd op de luchtkwaliteit op de arbeidsplaats, te controleren met behulp van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) in binnenruimtes waar veel personen samenzijn. Tijdens lunch- en pauzemomenten moet de afstand van 1,5 meter ook worden gerespecteerd en deze momenten moeten maximaal worden gespreid in de tijd om contacten te vermijden.

De generieke gids heeft een evolutief en generiek karakter: 

  • Evolutief instrument: de generieke gids wordt aangepast als dit noodzakelijk is om rekening te houden met de actuele stand van zaken op het terrein en in lijn met de beslissingen van het Overlegcomite.
  • Generiek instrument: de generiek  is van toepassing op alle ondernemingen actief op het Belgische grondgebied. Daarbij geldt wel dat strengere regels op regionaal niveau impact kunnen hebben op de situatie op het werk of dat bijzondere regels van toepassing kunnen zijn ten aanzien van werkgevers en werknemers die in een specifieke sector aan het werk zijn of zich in een specifieke situatie bevinden.

Bedrijfsfeestje/drink – teambuilding (eenmalige activiteit)

De nodige voorzichtigheid moet in acht worden genomen bij de organisatie van activiteiten die een nauw(er) contact met veel verschillende personen veronderstellen, en men moet in elk geval
afwegen of het niet aangewezen is dergelijke activiteiten nog even uit te stellen. Beperk in ieder geval de frequentie van dit soort activiteiten.

Als je toch bedrijfsfeestjes of teambuildings organiseert, moet je de volgende regels inachtnemen:

  • Deelname aan deze activiteiten gebeurt op vrijwillige basis.
  •  Deze activiteiten gebeuren bij voorkeur in de openlucht. Indien de activiteit binnen in het bedrijf wordt georganiseerd, moeten de algemene principes om virusverspreiding te voorkomen, worden nageleefd, bv. door het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken (bv. kleine bubbels van collega’s die normaal al samenwerken), te zorgen voor een goed geventileerd lokaal, …. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen catering of het gebruik van een professionele cateraar.
  • Als deze activiteiten buiten het bedrijf en door een derde worden georganiseerd, moeten de verschillende protocollen die van toepassing zijn bij teambuildings en andere (sportieve) activiteiten, worden nageleefd. Deze protocollen zijn hier terug te vinden. Vraag steeds het advies van het comité voor preventie en bescherming op het werk vooraleer dergelijke activiteiten te organiseren.

Opgelet: Het KB van 04/12/2021 betreffende de wijziging van het KB van 28/10/2021 m.b.t. de coronamaatregelen voorziet expliciet dat het vanaf 4 december 2021 verboden is om teambuildings met fysieke aanwezigheid te organiseren, zowel binnen als buiten, alsook om niet-publiek toegankelijke bedrijfsevenementen op de arbeidsplaats te organiseren.

Quarantaine en isolatie

Om de verspreiding van het virus onder controle te krijgen, is het erg belangrijk dat werkgevers, werknemers en alle andere actoren op de werkvloer de regels inzake quarantaine, isolatie en
contactopsporing zeer strikt opvolgen. Daarvan afwijken kan enkel voor specifieke personen in bepaalde welomschreven, zeer uitzonderlijke situaties (zie Procedures – meest recente wijzigingen | Coronavirus Covid-19 (sciensano.be)).

Ventilatie en verluchting

Zorg voor voldoende en regelmatige verluchting van de werkruimten en sociale voorzieningen, hetzij door natuurlijke verluchting (bv. via open ramen, deuren of poorten), hetzij door mechanische ventilatie. Indien een ruimte waarin verscheidene personen aanwezig zijn niet of onvoldoende wordt verlucht, dan kunnen virusdragende aerosols (dit zijn druppeltjes die zo fijn zijn dat ze in de lucht blijven hangen) deze personen besmetten, ook al houden ze afstand en dragen ze een mondmasker. Hoe kleiner en meer besloten de ruimte, hoe groter het risico op virusoverdracht. Zie ook “Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19“.

Wanneer er enige twijfel bestaat of kan bestaan over de luchtkwaliteit in binnenruimten van de onderneming waar veel personen gedurende langere periodes samen zijn, laten CO2- meters toe om de luchtkwaliteit te evalueren. Het kan hier onder meer gaan om vergaderzalen, wachtruimtes, werkplaatsen, lunch- en pauzeruimtes… Zorg ervoor dat de metingen gebeuren op een plaats die relevant is voor het bepalen van de binnenluchtkwaliteit (bv. niet vlak naast een venster of deur) en op een ogenblik dat het CO2-gehalte het hoogst zou kunnen zijn (bv. tijdens de nominale bezetting, na een adequate periode van aanwezigheid, tijdens de meest intense activiteit). Zo kunnen de personen in deze binnenruimten in voorkomend geval tijdig actie ondernemen om de luchtkwaliteit te blijven verzekeren (bv. ramen of deuren openen…) en te voorkomen dat de grenswaarden worden overschreden. Het gebruik van een CO2-meter is dan ook sterk aanbevolen in deze situaties. Zie ook CO2meters.pdf (belgie.be).

Mondmaskers

Elke persoon is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker wanneer de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd (zowel binnen als buiten), evenals wanneer men zich verplaatst in binnenruimtes, in de lift en tijdens evacuatieoefeningen.

Georganiseerd vervoer

Het is verplicht het voertuig voldoende te verluchten en regelmatig te reinigen.

Vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten

Vergader online als het kan (respecteer ook de regels inzake telewerk zoals bepaald door de bevoegde overheid).

Ga na of een opleiding volledig of gedeeltelijk op een andere manier dan fysiek georganiseerd of gevolgd kan worden.

Als een vergadering of opleiding plaatsvindt met fysieke aanwezigheid, hou dan de gepaste afstand en zorg dat enkel de noodzakelijke personen aanwezig zijn. Vanzelfsprekend kunnen deze vergaderingen en opleidingen enkel plaatsvinden in voldoende geventileerde ruimtes.

Pauzetijdstippen en lunchtijden

Respecteer steeds een minimale afstand van 1,5 meter tussen de aanwezige personen tijdens de lunch- en pauzemomenten.

Spreid pauzemomenten en lunchtijden zodat ze niet samenvallen, en beperk het aantal gelijktijdige aanwezigen bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.

Checklist 

De FOD WASO heeft een checklist preventie COVID 19 opgesteld. Daarnaast heeft ook SIOD een checklist opgesteld i.v.m. vragen die inspecteurs kunnen stellen bij een controle van de preventiemaatregelen inzake COVID-19.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-versie-van-de-generieke-gids-versie-8.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.