Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Specifieke steunmaatregelen voor de horecasector en de andere gesloten sectoren – update

By 29 juli 2021No Comments

De horecasector is enorm getroffen door de coronamaatregelen opgelegd door de overheid. Zo hebben zij hun deuren moeten sluiten tussen 15 maart en 30 juni 2020, en nu zijn ze reeds vanaf 16 oktober 2020 toe.

Het logische gevolg hiervan is dat de ondernemingen binnen deze sector met enorme economische moeilijkheden kampen.

Om enige ademruimte te creëren voor deze ondernemingen, zijn er een aantal steunmaatregelen uitgewerkt.

Jaarlijkse bijdrage financiering van de jaarlijkse vakantie horecasector

Uiterlijk op 30 april moeten de werkgevers in de horecasector een jaarlijkse bijdrage aan het fonds betalen ter financiering van het vakantiegeld van hun werknemers-arbeiders. Deze bijdrage is 10,27% van het brutoloon (verhoogd tot 108%) dat in 2020 aan de werknemers werd betaald op basis van hun werkelijke prestaties.

Door de aanhoudende moeilijkheden binnen de sector zullen een groot aantal van de werkgevers deze bijdrage niet kunnen betalen.

Daarom is er beslist om voor 2021 een uitstel van 6 maanden toe te staan van:

  • het tijdstip waarop de debetnota met betrekking tot de jaarlijkse vakantie aan de werkgevers wordt toegezonden;
  • het tijdstip waarop het bedrag van deze debetnota door de werkgevers verschuldigd is;
  • het tijdstip waarop het bedrag van die debetnota door de werkgevers aan de RSZ moet worden betaald

De andere werkgevers die in de overige gesloten sectoren actief zijn (zoals o.a. de evenementensector) kunnen op eenvoudige manier een afbetalingsplan aanvragen dat overeenstemt met het voormelde uitstel van zes maanden.

De RSZ zal zorgen voor de uitwerking van voorgaande uitstelmogelijkheid.

Doelgroepvermindering hotelsector

De hotelsector in het bijzonder wordt enorm getroffen door de coronapandemie. De minister van Werk heeft daarom samen met de regering beslist om een extra steunmaatregel uit te vaardigen om te vermijden dat er vele faillissementen zullen volgen. Het betreft een tijdelijke doelgroepvermindering die toegepast kan worden voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid

Toepassingsgebied

De werkgever moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Behoren tot de privésector
  • ressorteren onder het PC 302 voor het hotelbedrijf en als hoofdactiviteit het uitbaten van een hotel of het verschaffen van accommodatie hebben, of een vestigingseenheid hebben die deze activiteit uitoefent (bijvoorbeeld jeugdherbergen, vakantieparken, kampeerterreinen, …) en;
  • in het tweede kwartaal 2021 een omzetdaling ondervinden van minstens 60 % t.o.v. het tweede kwartaal van 2019. Deze omzetdaling kan aangetoond worden door de periode BTW-aangiftes ofwel bij gebreke hiervan door de aan de RSZ aangegeven loonmassa. 

Bijkomende voorwaarden 

Er zijn nog een aantal bijkomende voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen. 

Zo moeten de werknemers waarvoor de doelgroepvermindering toegepast wordt, ononderbroken in dienst zijn geweest gedurende het betrokken kwartaal, behalve wanneer de werknemer zelf ontslag genomen heeft (een beëindiging in wederzijds akkoord wordt hiervan expliciet uitgesloten), om dringende redenen ontslagen werd of als hij een tijdskrediet of een thematisch verlof opgenomen heeft.

De werkgever moet in 2021 aan de werknemers een concrete en individuele opleiding aanbieden, die ten minste 5 volledige dagen duurt per VTE in 2021, ongeacht of er voor de werknemers de doelgroepvermindering toegepast wordt. Bij deeltijdse werknemers mat het aantal opleidingsdagen verhoudingsgewijs verminderd worden. 

In 2021 mag de werkgever geen

  • dividenden uitkeren aan de aandeelhouders;
  • bonussen aan de leden van de Raad van Bestuur en aan de directie van de onderneming toekennen; 
  • eigen aandelen inkopen. 

Ten slotte moeten de werknemers geïnformeerd worden. Wanneer er een ondernemingsraad aanwezig is, zal het overleg in dit orgaan dienen te gebeuren. Bij gebreke hieraan, zal de vakbondsafvaardiging geïnformeerd moeten worden. Als geen van beide aanwezig is, zullen de werknemers individueel geïnformeerd moeten worden. 

Vermindering

Indien voldaan is aan voorgaande voorwaarden, kan de werkgever voor maximum 5 werknemers per vestigingseenheid een vermindering toepassen gelijk aan het saldo van de patronale basisbijdragen in de DmfA voor het tweede kwartaal 2021.

Controles à posteriori door de RSZ zijn mogelijk

De RSZ zal steeds achterna kunnen controleren of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. Het is dus niet zo dat de doelgroepvermindering definitief verworven is wanneer deze toegepast wordt. Indien achterna bijvoorbeeld blijkt dat er geen opleidingsdagen voorzien worden voor de werknemer, zal de RSZ de doelgroepvermindering in de DmfA-aangifte annuleren. 

Toepassing doelgroepvermindering verlengd naar Q3

Aangezien de economische problemen verre van voorbij zijn in de hotelsector heeft de overheid beslist de tijdelijke doelgroepvermindering hotelsector te verlengen voor het derde kwartaal 2021.

De werkgever moet voor de toepassing in het derde kwartaal 2021 de vergelijking zoals hierboven vermeld, maken met het derde kwartaal 2019.

Doelgroepvermindering evenementensector 

Werkgevers die vallen onder PC 304 (vermakelijkheidsbedrijf) kunnen gedurende het tweede en derde kwartaal 2021 een doelgroepvermindering toepassen. 

De werkgevers die niet vallen onder het PC 304 of de voormelde NACE-codes, maar die gelijkaardige activiteiten uitoefenen, kunnen ook van de maatregel genieten als ze kunnen aantonen dat hun hoofdactiviteit zich in de evenementensector situeert.

De RSZ wist ons te zeggen dat deze uitbreiding algemeen en zonder bijkomende voorwaarden is geformuleerd, zodat ook uitzendkantoren in principe er onder zouden kunnen vallen. De voorwaarde is echter dat de hoofdactiviteit van het bedrijf zich in de evenementensector situeert, wat hoogstwaarschijnlijk slechts zeer uitzonderlijk het geval zal zijn voor een uitzendkantoor, hetgeen niet wegneemt dat de piste mogelijk is. 

De bijkomende voorwaarden zoals van toepassing bij de doelgroepvermindering in de hotelsector gelden ook hier (opleiding voorzien, ononderbroken in dienst houden, …).

Bijkomend moet de werkgever actief in de evenementensector ook garanderen dat het aantal dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht of economische redenen) voor het kwartaal dat de doelgroepvermindering aangevraagd wordt, niet hoger is dan het aantal dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht en economische redenen) in het eerste kwartaal van 2021.

De doelgroepvermindering wordt eveneens beperkt tot maximum 5 werknemers en is gelijk aan het saldo van de patronale basisbijdragen. 

Ook hier zullen a posteriori controles door de RSZ uitgevoerd worden. 

 

Bron: Tussentijdse instructies rsz; Wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 13 april 2021, Ministerraad van 19 maart 2021  en Persbericht van Minister van Werk Dermagne van 19 maart 2021

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.