Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Thuiswerk grensarbeiders omwille van het coronavirus? – update

By 29 juni 2021No Comments

België heeft met de bevoegde autoriteiten van onze buurlanden akkoorden gesloten om duidelijkheid te verschaffen over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis.

De plaats van tewerkstelling heeft immers een impact op de bevoegdheid om belastingen te heffen op de aan deze tewerkstelling gerelateerde inkomsten.

Luxemburg

Het akkoord met Luxemburg voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode van 11/03/2020 t.e.m. 30/06/2020. Dit akkoord kan vanaf 01/07/2020 door de beide bevoegde autoriteiten maandelijks verlengd worden.

Het akkoord werd verlengd tot 31/08/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 en nu opnieuw tot 30/09/2021.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Luxemburgse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Frankrijk

Het akkoord met Frankrijk voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode van 14/03/2020 t.e.m. 30/06/2020. Dit akkoord kan vanaf 01/07/2020 door de beide bevoegde autoriteiten maandelijks verlengd worden.

Het akkoord werd verlengd tot 31/08/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 en nu opnieuw tot 30/09/2021.

Opgelet: dit akkoord geld niet voor de inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van Franse grensarbeiders. Voor hen worden de thuiswerkdagen niet opgenomen in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van COVID-19 mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Het akkoord is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Voor Franse grensarbeiders (276F formulier) worden de dagen aanwezigheid in hun woonplaats in Frankrijk omwille van telethuiswerk gelet op de Franse en Belgische overheidsmaatregelen niet in aanmerking genomen voor de berekening van de termijn van 30 dagen buiten de Belgische grenszone en dit vanaf 14/03/2020 tot 30/09/2021. De Belgische en Franse autoriteiten zijn van oordeel dat de huidige toestand die verband houdt met het coronavirus voldoet aan alle kenmerken van een geval van overmacht en dus buiten beschouwing blijft voor de 30-dagen regel op basis van art. 7,b van het aanvullende Protocol. 

Duitsland

Het akkoord met Duitsland voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode van 11/03/2020 t.e.m. 31/05/2020. Dit akkoord kan vanaf 31/05/2020 door de beide bevoegde autoriteiten maandelijks verlengd worden. Op 20/05/2020 zijn België en Duitsland overeengekomen om het akkoord te verlengen tot 30/06/2020.

Het akkoord werd verlengd tot 31/08/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 en nu opnieuw tot 30/09/2021.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Duitse of Belgische regering of door de lokale besturen werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Nederland

Het akkoord met Nederland voorziet dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19-gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling geldt voor de periode van 11/03/2020 t.e.m. 31/05/2020. Dit akkoord kan vanaf 31/05/2020 door de beide bevoegde autoriteiten maandelijks verlengd worden. Op 19/05/2020 zijn België en Nederland overeengekomen om het akkoord te verlengen tot 30/06/2020.

Het akkoord werd verlengd tot 31/08/2020, 31/12/2020, 31/03/2021, 30/06/2021 en nu opnieuw tot 30/09/2021.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Nederlandse of Belgische regering werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

Er wordt ook voorzien in een regeling voor grensarbeiders die thuisblijven zonder te werken maar met doorbetaling van hun loon. Hetzelfde werkpatroon (verhouding dagen gewerkt in de werkstaat/ totaal gewerkte dagen) wordt toegepast wanneer de werknemer zou gewerkt hebben als:

 • de werknemer één of meer dagen die normaal werkdagen zouden zijn, thuisblijft zonder te werken; en
 • de werknemer nog steeds loon ontvangt van de werkgever (die al dan niet ondersteund wordt door middel van de Nederlandse “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid”).

Er wordt ook voorzien in een regeling voor grensarbeiders die thuisblijven met betaling met recht op een Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkering. Inwoners van Nederland die in België werken en als gevolg van maatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie niet kunnen werken, hebben onder voorwaarden recht op Belgische tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Deze tijdelijke werkloosheidsuitkeringen mogen worden belast in de staat waar de beloningen genoten ter zake van de daadwerkelijk vervulde dienstbetrekking mogen worden belast. Het gebruikelijke werkpatroon vóór de coronacrisis is hiervoor dus van belang.

Deze laatste 2 regelingen betreffen bevestigingen van bestaande interpretaties en zijn dus zonder vaste begin-en einddatum van toepassing.

Verklaring werkgever

De fiscus heeft ondertussen een circulaire gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt welke vermeldingen de verklaring van de werkgever moet bevatten. De werknemer moet deze verklaring ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Het gaat over een geïndividualiseerd attest met de volgende vermeldingen:

 • alle noodzakelijke gegevens voor de volledige identificatie van de werknemer (naam, voornaam,
  adres, geboortedatum);
 • de aard van de functie uitgeoefend door de werknemer;
 • overzicht van het aantal thuiswerkdagen enkel en alleen omwille de maatregelen ter bestrijding van COVID-19;
 • indien van toepassing, het overzicht van het aantal thuiswerkdagen als voorzien in de arbeidsovereenkomst;
 • het overzicht van eventuele ziektedagen, verlof- en/of recuperatiedagen;
 • verklaring op erewoord dat het attest waar en oprecht is;
 • datum en handtekening van de werkgever, alsook de medeondertekening van de werknemer.

Sociale zekerheid?

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en vanuit administratieve overwegingen heeft de Belgische overheid beslist de periode van telewerk die omwille van de COVID-19-pandemie in België verricht worden niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en er dus geen invloed is op de aansluiting bij de sociale zekerheid ook al zou de werknemer meer dan 25% in de woonstaat (België) werken. 

Ondertussen heeft de RSZ beslist de neutralisatie van thuiswerk omwille van corona te verlengen tot 31/12/2021, maar dit maar kan nog gewijzigd worden in functie van de pandemie.  

Opgelet: dit geldt enkel indien het telewerk te wijten is aan de coronamaatregelen. Daarbij geldt dat het arbeidspatroon terug naar de oorspronkelijke toestand moet terugkeren van zodra de beperkingen opgeheven zijn. 

 

Bron: Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg ter verlenging van het Akkoord in onderling overleg van 19 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19, zoals verlengd door de akkoorden van 19 juni 2020, van 24 augustus 2020 en van 7 december 2020, BS 29 maart 2021; Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België ter verlenging van de overeenkomst met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis van 30 april 2020, zoals verlengd door de overeenkomsten van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020 en 7 december 2020, BS 29 maart 2021;  https://financien.belgium.be/nl/Actueel/dubbelbelastingverdrag-belgi%C3%AB-duitsland-nederland-frankrijk-en-luxemburg-akkoorden-tussen-1; RSZ – dienst internationale sociale zekerheid; Circulaire 2020/C/81 betreffende FAQ COVID-19 en grensoverschrijdende arbeid; https://financien.belgium.be/nl/Actueel/dubbelbelastingverdrag-belgi%C3%AB-duitsland-nederland-frankrijk-en-luxemburg-akkoorden-tussen-2; https://campaigns.eranova.fgov.be/r-b87d9ef203157b802a9bd1b99add17836fab5f9b49fb675f..

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.