Skip to main content
Sociaal-Juridisch

U kunt in 2018 een winstpremie toekennen aan uw werknemers

By 27 november 2018maart 18th, 2019No Comments

Vanaf 2018 kan de werkgever een winstpremie toekennen aan zijn werknemers.  Deze maatregel ligt in de lijn van de reeds bestaande mogelijkheden voorzien in de participatiewet van 22 mei 2001 en laat toe om op een eenvoudige en flexibele manier de werknemers te motiveren.  Het doel is om de werknemers te motiveren zonder dat de werknemers hiervoor aandelen of stemrecht wordt toegekend.

Voorwaarden?

De winstpremie dient toegekend te worden aan het hele personeel. Het is niet mogelijk om de toekenning tot een bepaalde categorie werknemers of afdeling te beperken of te linken aan individuele prestaties van de werknemer. Er kan wel een onderscheid gemaakt worden in het bedrag (gecategoriseerde premie). De premie mag bovendien niet worden ingevoerd ter vervanging van een bestaand loon.

Het totale bedrag van de uitgekeerde premies mag niet hoger zijn dan 30% van de totale brutoloonmassa van de onderneming.

Sociale en fiscale kwalificatie?

De premie is niet onderworpen aan de normale RSZ-bijdragen. Enkel de werknemer is een solidariteitsbijdrage verschuldigd gelijk aan 13,07% van het bruto premiebedrag.

De werknemer is een inkomstenbelasting van 7% verschuldigd.

In hoofde van de werkgever wordt de winstpremie beschouwd als een verworpen uitgave voor de vennootschapsbelasting en is onderworpen aan het tarief van 29% (2018).

De winstpremie wordt als loonbestanddeel uitdrukkelijk uitgesloten van de loonnorm.

Formaliteiten?

De werkgever heeft de keuze tussen een identieke winstpremie of een gecategoriseerde winstpremie:

 • Identieke winstpremie: iedere werknemer krijgt hetzelfde bedrag uitgekeerd of het bedrag stemt overeen met een vast percentage van het brutoloon van de werknemers.
  • de identieke premie kan toegekend worden via een eenvoudige beslissing bij gewone meerderheid van de Algemene Vergadering;
  • het proces-verbaal van de AV moet de regels vaststellen omtrent de toekenning (bedrag of percentage van de premie, de manier van berekening, eventuele toekenningsregels m.b.t. anciënniteit (max. 1 jaar), prorata berekening bij vrijwillige schorsing of beëindiging van de arbeidsovereenkomst);
  • de werkgever moet de beslissing tot toekenning schriftelijk meedelen aan de werknemers.
 • Gecategoriseerde premie: het bedrag van de premie zal afhankelijk zijn van de werknemerscategorie en de bijhorende verdeelsleutel gebaseerd op objectieve criteria (functie, anciënniteit, opleidingsniveau, weddeschaal, ….).
  • de gecategoriseerde premie moet ingevoerd worden via cao indien er een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, zo niet, heeft de werkgever de keuze tussen een cao of een toetredingsakte;
  • de cao of toetredingsakte moet wederom bepaalde verplichte vermeldingen bevatten waaronder de berekeningswijze en toekenningsregels.
  • de toepassing van de objectieve criteria mag echter niet leiden tot een differentiatie tussen de werknemers die groter is dan een verhouding tussen 1 en 10.

Inwerkingtreding?

De winstpremie treedt in werking op 1 januari 2018. De premies kunnen toegekend worden op basis van de winst van het boekjaar met afsluitdatum ten vroegste op 30 september 2017.

Vergelijking kosten

Bonus (**)cao 90Winstpremie
Kost werkgever (*)4 141.254 406.294 273.77
Bruto3 313.003 313.003 313.00
RSZ werknemer433.00433.00433.00
Belastbaar2 880.002 880.002 880.00
Bedrijfsvoorheffing1 540.800.00201.60
Netto1 339.202 880.002 678.40

(*) RSZ WG: 25% (33% cao 90), tarief vennootschapsbelasting: 29%.

(**)  Op een gewone bonus is bovendien ook vakantiegeld verschuldigd.

 

 

Bron: Programmawet van 25 december 2017, BS 29 december 2017.

Leave a Reply

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.