Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Update: Gelegenheidsarbeid in de begrafenissector – sectorcao

By 30 januari 2019mei 28th, 2019No Comments

In ons artikel ‘Binnenkort gelegenheidsarbeid begrafenissector’ informeerden wij u reeds over het wetsontwerp dat een specifiek statuut van gelegenheidsarbeid voorzag op vraag van de sociale partners.

Ondertussen is de wetgeving hieromtrent gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en heeft PC 320 een sectorale cao afgesloten ter regeling van dit statuut.

‘Gelegenheidsarbeid’ 

Als gelegenheidswerknemers worden beschouwd de werknemers die in de sector van de begrafenisondernemingen ter gelegenheid van een overlijden, occasioneel in dienst genomen worden en verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Opgelet: hierbij wordt niet verwezen naar de tewerkstelling via van uitzendarbeid (PC 322) indien de gebruiker behoort tot PC 320.

Het gaat daarbij uitsluitend om de werknemers die:

  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/ of bij de koffietafel helpen;
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie) wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden.

Dan toch een contingent?  

De wet van 21 december 2018 legde in tegenstelling tot gelegenheidsarbeid in de horecasector en in de land- en tuinbouwsector geen maximum contingent vast voor de begrafenissector.

De sectorale cao van 04.12.2018 betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen daarentegen voorziet in een contingent voorde toepassing van het statuut van gelegenheidsarbeider in PC 320.

Werknemers mogen bij eenzelfde werkgever niet meer prestaties verrichten dan:

  • 200 dagen per jaar
  • Maximaal 800 uren per jaar.

Gepensioneerden mogen meer dan 200 dagen en 800 uur per jaar gelegenheidsarbeid verrichten.

Raamovereenkomst

Uiterlijk bij aanvang van de eerste tewerkstelling moeten de werkgever en de werknemer schriftelijk een raamovereenkomst sluiten volgens het sectoraal vastgelegd model.

Bij iedere effectieve tewerkstelling die wordt aangevat in het kader van een raamovereenkomst wordt tussen de werkgever en de gelegenheidswerknemer een arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. Deze arbeidsovereenkomst voor gelegenheidsarbeid kan schriftelijk of mondeling worden gesloten.

Loon

De loonbarema’s van PC 320 zijn eveneens van toepassing alsook het sectoraal indexatiemechanisme. De sectorcao legt wel een minimumuurloon vast, namelijk het uurloon van een arbeider categorie 2 met 20 jaar ervaring.

De gewone socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen zijn van toepassing. Er is dus geen sprake van een voordelig berekening van de socialezekerheidsbijdragen op basis van een forfaitair loon in tegenstelling tot gelegenheidsarbeid in de horecasector en in de land- en tuinbouwsector.

Dimona EXT en tijdsregistratie 

Voor deze werknemers geldt er een verplichte tijdregistratie met opgave van het tijdstip van het begin en van het einde van de prestaties in de dimona.

Voorafgaand aan elke prestatie moet er een dimona EXT verricht worden met vermelding van het begin-en einduur van de prestatie en aanduiding van het PC 320 met opgave van het begin-en eindtijdstip van de prestatie.

De sectorcao voorziet daarenboven dat de werkgever voor de gelegenheidswerknemers die hij tewerkstelt gebruik moet maken van een elektronisch systeem van tijdsopvolging waarbij de werknemer telkens het begin en het einde van de prestatie elektronisch registreert, waarna de opgetekende gegevens automatisch worden overgemaakt aan de sociaalrechtelijke instanties (al dan niet via een sociaal secretariaat).

Arbeidsduur

De duur van elke werkperiode kan voor gelegenheidswerknemers korter zijn van 3 uren zonder minder dan één uur te bedragen.

Ingevolge de sectorale cao van 21.08.2017 kan de wekelijkse arbeidsduur lager liggen dan 1/3 van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers. Er moet echter geen arbeidsduur van 25 uren op jaarbasis gewaarborgd worden voor de gelegenheidswerknemers.

Inwerkingtreding? 

De regels m.b.t. gelegenheidsarbeid in de begrafenissector treden in werking op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De wet werd op 17 januari 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor het nieuw statuut zal starten op 1 april 2019.

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 17 januari 2019; CAO van 04.12.2018 betreffende de gelegenheidswerknemers in de begrafenisondernemingen, 149892/co/320.  

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.