Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verstrenging regels m.b.t. opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid vanaf 01.10.2018!

By 26 oktober 2018augustus 13th, 2019No Comments

CAO nr. 108 regelt sinds 2013 de voorwaarden m.b.t. het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Het gebruik van opeenvolgende contracten werd daarbij gekoppeld aan de nood aan flexibiliteit bij de gebruiker en een informatie-en raadplegingsprocedure.

Mede naar aanleiding van de reportage in Pano m.b.t. opeenvolgende dagcontracten werd aan de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gevraagd om een grondige evaluatie en bijsturing van het systeem van opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector.

CAO nr. 108/2 die werd afgesloten op 24 juli 2018 wijzigt de voorwaarden m.b.t. het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

Engagement m.b.t. oneigenlijk gebruik

De sociale partners hebben zich geëngageerd om het oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten te bestrijden en vanaf 2018 te komen tot een aanzienlijke vermindering van het aandeel opeenvolgende dagcontracten in het totaal aantal uitzendcontracten. Daartoe werd een globale, macro-economische vermindering van dit aandeel met 20% gespreid over 2 jaar in 2018 en 2019 vooropgesteld. Om dit engagement van de sociale partners te beoordelen wordt voorzien in een trimestriële schriftelijke rapportering van de RSZ-gegevens aan de NAR.

Om dit engagement te kunnen verwezenlijken was er een wijziging van CAO nr. 108 noodzakelijk. Zo wordt de definitie van ‘nood aan flexibiliteit’ (art. 33), de raadplegings-en informatieverplichting aangepast en de evaluatie van het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid aangepast.

Het engagement zal beoordeeld worden in vergelijking met het jaar 2016.

Indien het engagement niet verwezenlijkt worden, dan zullen de sociale partners dwingendere maatregelen afspreken.

Opeenvolgende dagcontracten?

Opeenvolgende dagcontracten zijn contracten bij eenzelfde gebruiker, met een looptijd van max. 24u die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag en/of gewone inacitiviteitsdagen die binnen de onderneming van de gebruiker gelden voor de categorie van werknemers waartoe de uitzendkracht behoort. 

Nood aan flexibiliteit?  

De nood aan flexibiliteit moet door de gebruiker worden bewezen voor zover en in de mate dat het werkvolume bij de gebruiker afhankelijk is van externe factoren of het werkvolume sterk fluctueert of gekoppeld is aan de aard van de opdracht.

Het aantal opeenvolgende dagcontracten moet bijgevolg proportioneel zijn ten opzichte van de aangetoonde nood aan flexibiliteit.

Opeenvolgende dagcontracten moeten een uitzondering zijn om economische redenen en mag geen businessmodel op zich zijn.

Raadplegings-en informatieverplichting

De huidige a posteriori raadplegings-en informatieverplichting worden verstrengd.

Elk semester moet de gebruiker de ondernemingsraad of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging informeren over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. Concreet moet de gebruiker bij het begin van elk semester de volgende informatie ter beschikking stellen:

  • Gedetailleerde informatie over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten:
   • Het aantal opeenvolgende dagcontracten in voorgaand semester
   • Het aantal uitzendkrachten dat in voorgaand semester met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld
  • Het door de gebruiker te leveren bewijs voor de nood aan flexibiliteit dientstatistisch onderbouwd te worden en kan aangevuld worden met elementen die aantonen dat alternatieven onderzocht werden.
  • Enkel op verzoek van de werknemersvertegenwoordigers het aantal uitzendkrachten per schijf van opeenvolgende dagcontracten. Deze informatie wordt collectief en niet-nominatief meegedeeld. Hiervoor werd een modelformulier opgesteld, maar het is niet verplicht dit formulier te gebruiken zolang alle rubrieken van het modelformulier worden weergegeven.

Opgelet: Aangezien de CAO ingaat op 01.10.2018  zal de informatieverstrekking van januari 2019 uitzonderlijk slechts één trimester betreffen, met name van 01.10.2018 – 31.012.2018.

Op basis van de semestriële informatie én samenvallend met één van deze infomomenten volgt er in de ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging van de gebruiker een jaarlijkse raadpleging over de opeenvolgende dagcontracten.

Voor gebruikers zonder ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging moet het uitzendkantoor bovenvermelde informatie volgens dezelfde periodiciteit meedelen aan het Fonds voor bestaanszekerheid van de uitzendkrachten.

Inwerkingtreding

De nieuwe CAO zal in werking treden vanaf 1 oktober 2018.

 

Bron: CAO nr. 108/2 van 24 juli 2018 tot aanpassing van de CAO nr. 108 van 16 juli 2013 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.