Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse doelgroepvermindering langdurig werkzoekende vanaf oktober 2023?

By 30 november 2022No Comments

Vanaf 1 oktober 2023 zou de bestaande aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden vervangen worden door een doelgroepvermindering (RSZ-vermindering).

Algemeen

De aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden is een bestaande financiële incentive die focust op de doelgroep van langdurig werkzoekenden (+ 2 jaar werkzoekend) en niet-beroepsactieve personen. Deze premie maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker om een werknemer aan te werven, op voorwaarde dat die werknemer tussen 25 en 58 jaar oud is en al minstens twee jaar als niet-werkend werkzoekende is ingeschreven bij VDAB. De premie blijkt niet aantrekkelijk te zijn en weinig bekend. In de praktijk wordt er weinig gebruik van gemaakt (564 in 2020).

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring gegeven m.b.t. een voorontwerp van decreet over een nieuwe doelgroepvermindering voor de aanwerving langdurig werkzoekenden. Deze doelgroepvermindering maakt deel uit van het werkgelegenheidsakkoord dat is afgesloten met de sociale partners, in uitvoering van het regeerakkoord dat voorziet in een doelgroepvermindering op maat van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden wordt stopgezet en deze doelgroep wordt opgenomen binnen deze nieuwe doelgroepvermindering. Werkgevers zullen in de toekomst deze financiële incentive via hun kwartaalaangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen indienen. Met de nieuwe doelgroepvermindering zullen Vlaamse werkgevers gestimuleerd worden om een persoon aan te werven die op het moment van aanwerven gedurende een periode van twee jaar geen duurzame werkervaring heeft gehad door een vermindering van de werkgeversbijdragen te voorzien.

Ook uitzendkantoren zullen van de doelgroepvermindering gebruik kunnen maken. Uitzendarbeid vormt voor bepaalde bedrijven en sectoren een belangrijk rekruteringskanaal.

Verder heeft de Vlaamse Regering ook plannen om de doelgroep voor de doelgroepvermindering in de toekomst verder uit te breiden.

Flankerend aan de nieuwe doelgroepvermindering voorziet VDAB een aanbod van jobcoaching. Dit aanbod staat open voor alle werknemers in het eerste jaar van hun tewerkstelling (dus ook de doelgroep van de doelgroepvermindering.

Ontwerp van decreet

De doelgroepvermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring wordt toegekend aan werkgevers die een persoon aanwerven die minimaal aan al de volgende voorwaarden voldoet:
  • de persoon was de dag voor de indienstneming ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB;
  • het refertewartaalloon is langer dan de loongrens die de Vlaamse Regering bepaalt. Het refertekwartaalloon is het loon dat een persoon tijdens een kwartaal zou verdienen bij voltijdse en volledige prestaties. Deze loongrens wordt voor alle werknemers op dezelfde manier toegepast. De werkgever kan de doelgroepvermindering enkel krijgen voor werknemers van wie het refertekwartaalloon onder deze loongrens valt. Op deze manier wordt de focus gelegd op de lagere lonen en dus op werkzoekenden en niet-beroepsactieve personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

VDAB is verantwoordelijk voor de afbakening van de doelgroep en bezorgt de gegevens via de gegevensstroom aan RSZ zodat de doelgroepvermindering tijdens de multifunctionele aangifte (DmfA) kan toegepast worden.

De Vlaamse Regering bepaalt het forfaitaire bedrag en de periode van toekenning van de doelgroepvermindering via het uitvoeringsbesluit.

De Vlaamse Regering bepaalt de doelgroepafbakening. In eerste instantie wordt gedacht aan de doelgroep van de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, zijnde werkzoekende en niet-beroepsactieve personen die gedurende twee jaar of meer bij VDAB ingeschreven zijn. VDAB kan voor deze personen de historiek van hun loopbaan maken voor de voorbije twee jaar en op basis hiervan bepalen of zij in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering.

De Vlaamse Regering bepaalt ook de leeftijd van de doelgroep die in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering. Bij de aanwervingsincentive gaat het om personen tussen 25 en 58 jaar, deze personen komen niet in aanmerking voor één van de twee bestaande doelgroepverminderingen.

De aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden zal opgeheven worden. De doelgroep voor de aanwervingsincentive wordt volledig opgenomen in doelgroep voor de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring. Werkgevers zullen vanaf de inwerkingtreding van de doelgroepvermindering niet langer beroep kunnen doen op de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden. Werkgevers die al gebruik maakten van de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, behouden deze voordelen.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Ministerraad van 16 september 2022; Ontwerp van decreet over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring, VR 2022 1609 DOC.1019/3.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.