Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hervorming Waalse dienstencheques – uitvoeringsbesluit gepubliceerd!

By 30 november 2022No Comments

In ons artikel “Waals decreet dienstencheques – wijzigingen vanaf 01/01/2022!” informeerden we u over de wijziging van de dienstenchequesreglementering voor erkende dienstenchequesbedrijven in het Waals Gewest (ongeacht de ligging van de maatschappelijke zetel). Een aantal zaken moesten nog verder verduidelijkt worden via een uitvoeringsbesluit.

Het uitvoeringsbesluit werd op 22 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Gemiddelde arbeidsduur 19u/week

Voor erkende ondernemingen (vanaf het 4e kalenderjaar volgens op het jaar waarin de erkenning werd verleend) moet de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd die is overeengekomen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die gevestigd is in het Waalse Gewest van de erkende onderneming, minstens negentien uur bedragen.

De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van de onderneming wordt berekend op basis van het gemiddelde van elk kwartaal van het jaar waarin de werknemer is tewerkgesteld. De hoogste wekelijkse arbeidstijd in elk betrokken kwartaal wordt in aanmerking genomen.

De contractuele arbeidsduur omvat de perioden van opschorting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor dienstencheques.

Opgelet: Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de overuren of de bijkomende uren voorzien via een bijlage van bepaalde duur bij de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst gedurende ten minste 100 kalenderdagen is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid tijdens het jaar worden  niet in aanmerking genomen.

Controlemechanisme

Jaarlijks, in de loop van de maand februari, moet de betrokken erkende onderneming een overzicht van de gemiddelde arbeidsduur van de betrokken werknemers voor elk kwartaal van het voorafgaande jaar overgemaakt moeten worden aan de Waalse administratie. Dit zou voor de eerste keer het geval zijn in de loop van februari 2023. 

Dit overzicht bevat de lijst van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques zijn tewerkgesteld met:

 • hun naam en voornaam;
 • INSZ nummer of bisnummer;
 • het aantal in aanmerking komende uren dat elk kwartaal is gepresteerd

Indien de erkende onderneming gebruik maakt van een “erkend sociaal secretariaat” wordt deze opgave door hen gecertificeerd.

De Waalse administratie zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor controledoeleinden, met inbegrip van het beheer van eventuele daarmee verband houdende geschillen, met een maximale bewaringstermijn die niet langer mag zijn dan 31 december van het jaar waarin de verjaringstermijn van de acties en, in voorkomend geval, de volledige betaling van alle daarmee verband houdende bedragen, alsmede de definitieve beëindiging van de desbetreffende administratieve en gerechtelijke procedures en beroepen, hebben plaatsgevonden.

Opleidingsverplichting

De erkende onderneming moet negen uur opleiding per jaar aanbieden aan elke voltijds equivalente werknemer in dienst met een arbeidsovereenkomst dienstencheques die werkzaam is in een vestigingseenheid in het Waals Gewest.

Voor deeltijdse werknemers wordt het minimaal aantal te organiseren opleidingsuren aangepast op basis van hun tewerkstellingsbreuk (afronding naar boven). Wanneer het resultaat een decimaal heeft, wordt afgerond op het volgende hele uur. Het resultaat mag niet minder dan vier uur opleiding zijn.

Wanneer het werkregime in de loop van het jaar verandert, wordt het minimumaantal opleidingsuren berekend met inachtneming van het hoogste werkregime.

Het betreft opleidingen die:

 • goedgekeurd zijn i.h.kv. het opleidingsfonds dienstencheques;
 • gesteund worden door een sectoraal opleidingsfonds;
 • betaald worden door middel van opleidingscheques;
 • worden ondersteund in het kader van het aanpassingskrediet (“crédit-adaptation”);
 • recht geven op betaald educatief verlof.

Als een werknemer door overmacht (niet te wijten is aan de schuld van de erkende onderneming) niet naar een opleiding kan gaan, zal de opleiding toch in aanmerking worden genomen. De afwezigheid van de werknemer bij de opleiding wegens arbeidsongeschiktheid of verlof om dwingende redenen kan als overmacht worden beschouwd.

De negen opleidingsuren worden geacht te zijn aangeboden wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer gedurende meer dan 100 kalenderdagen in het jaar wordt opgeschort.

Er moet door de werkgever jaarlijks een document opgesteld worden voor elke werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques in dienst is genomen met:

 • de aangeboden opleidingen;
 • hoeveel uren opleiding er zijn gegeven;
 • de soort opleiding.

De bewijsstukken moeten aan dit documenten worden toegevoegd. Dit document moet bewaard worden op de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.
Het erkende bedrijf moet de opleidingsgegevens 10 jaar lang bewaren. Aan het einde van deze periode wordt de opname vernietigd.

Opgelet: in PC 322.01 is er voorzien in een sectorale opleidingsverplichting van 16u/VTE per jaar.

Dimonaverplichting

De Dimona is het elektronische bericht waarmee de werkgever verplicht elke indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer bij de RSZ dient aan te geven.

De  erkende ondernemingen verbinden zich ertoe niet toe te staan dat diensten betaald door middel van dienstencheques worden verricht door werknemers van wie de tewerkstelling niet voorafgaandelijke via een Dimona IN werd gemeld aan de RSZ.

Concreet betekent dit dat er enkel terugbetaling mogelijk is voor werknemers die voorafgaandelijk via een Dimona IN werden gemeld aan de RSZ.

Voorrang werkzoekenden voor een vacante betrekking

Er moet door de erkende onderneming voorrang gegeven worden aan de werknemers die als werkzoekende zijn ingeschreven bij een bevoegde openbare dienst voor arbeidsbemiddeling in België voor het bekomen van een voltijdse betrekking of van een andere, al dan niet bijkomende, deeltijdse betrekking.

De werknemer die als werkzoekende is ingeschreven bij een bevoegde openbare dienst voor arbeidsbemiddeling in België” moet op het ogenblik dat hij zijn arbeidsovereenkomst dienstencheques ondertekent bij zijn werkgever schriftelijk een aanvraag indienen tot het bekomen van bijkomende arbeidsuren zodat hij zo vlug als mogelijk een voltijdse dienstbetrekking kan verkrijgen. Deze aanvraag wordt geacht deel uit te maken van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever moet de werknemer die als werkzoekende is ingeschreven bij een bevoegde openbare dienst voor arbeidsbemiddeling in België schriftelijk elke vacante voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking prioritair aanbieden die dezelfde of een gelijkaardige functie betreft als die welke de werknemer reeds uitoefent, waarvoor hij de vereiste kwalificaties bezit en waarvoor hij in het kader van de arbeidsorganisatie in de onderneming in aanmerking kan komen.

Registratie prestaties

Indien door de inspectiediensten wordt vastgesteld dat de registratie van de prestaties van de dienstenchequewerknemers onvolledig, onjuist of niet-bestaand is, zal het Waals Gewest het recht hebben om de terugbetaling te weigeren van alle dienstencheques die tijdens de inbreukperiode zijn uitgeschreven!

U dient er dus voor te zorgen dat de registratie zodanig wordt georganiseerd dat de verhouding tussen de maandelijkse prestaties van elke individuele werknemer, de gebruiker en de overeenkomstige dienstencheques overeenkomen.

Vertegenwoordiging gebruiker

De erkende onderneming mag de gebruiker niet vertegenwoordigen. Het bezit van gebruikersidentificatiecodes door het erkende bedrijf wordt voortaan beschouwd als vertegenwoordiging en is bijgevolg verboden!

Erkenningsaanvraag

In de toekomst zal men een model van het commerciële contract met de gebruiker moeten toevoegen aan de erkenningsaanvraag.

Voorafgaand bezoek

Indien de overeenkomst betrekking heeft op activiteiten die worden uitgevoerd in de woonplaats van de gebruiker moeten ook de modaliteiten volgens welke de erkende onderneming de woning van de gebruiker kan bezoeken om het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden te verzekeren voorzien worden in de commerciële overeenkomst met de gebruiker. In dat geval begeleidt de erkende onderneming de werknemer naar de plaats van uitvoering vóór de eerste uitvoering van de werkzaamheden of de buurtdienst, teneinde het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden te verzekeren.

Indien een dergelijk bezoek heeft plaatsgevonden is het aan te raden om het bestaan van dit bezoek te registreren alsook de opmerkingen die gemaakt werden naar aanleiding van dit bezoek.

Inwerkingtreding

De bepalingen treden retroactief in werking op 01/01/2022, met uitzondering van de controle op de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 19u die ingaat vanaf het vierde kwartaal van 2022. 

 

Bron: Decreet van 09/12/2021 houdende wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen (1), BS 24 december 2021; Besluit van de Waalse Regering van 09/11/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques en van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques, BS 30 november 2022. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.