Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaamse jobbonus vanaf 2022 – uitvoeringsbesluit gepubliceerd

By 14 juli 2022No Comments

Om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten en tevens de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen, werd er in het Vlaamse regeerakkoord een jobbonus voorzien. Die jobbonus moet ervoor zorgen dat mensen met een bescheiden inkomen uit arbeid netto meer zullen verdienen.

Het uitvoeringsbesluit is ook zeer recent gepubliceerd. 

Toekenningsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse jobbonus moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • Het betreft één van de volgende statuten:
  • werknemers, waarvoor basisbijdragen aan de RSZ verschuldigd zijn, of
  • statutaire ambtenaren, of
  • begunstigden van een doctoraatsbeurs bij private onderwijs- of onderzoeksinstellingen; of
  • vastbenoemd personeel van gesubsidieerde onderwijsinstellingen; of
  • grensarbeiders in de Europese Economische ruimte die minstens een keer per week terugkeren naar hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen
 • die hun officiële woonplaats gelegen is in het Vlaamse Gewest op 1 januari volgend op het refertejaar.
 • en de pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben op de 1e dag van het kwartaal van de prestaties in het refertejaar.
 • Ten slotte mag het gemiddelde maandelijkse brutoloon in het refertejaar een bepaalde loongrenzen niet overstijgen. Een besluit van de Vlaamse regering dient nog vast te leggen wat dit gemiddelde maandelijkse brutoloon inhoudt.

Uitgesloten categorieën

Uit voorgaande cumulatieve voorwaarden volgt dat de volgende categorieën niet in aanmerking komen:

 • jobstudenten (met solidariteitstarief);
 • geneesheren in opleiding tot specialist;
 • leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden);
 • sportbeoefenaars van wie de berekeningsbasis van de socialezekerheidsbijdragen beperkt is tot het forfait voor betaalde sportbeoefenaars.

Personen die uitsluitend een uitkering of vervangingsinkomen ontvangen, komen voor die periode niet in aanmerking voor de jobbonus

Refertejaar?

Het refertejeaar wordt gedefinieerd als het jaar waarop de Vlaamse jobbonus berekend wordt. Voor de jobbonus van 2022, zal het refertejaar 2021 zijn.

Voor de toekenning van de Vlaamse jobbonus is het dus niet vereist dat de werkgever in het Vlaams gewest gevestigd is.

Bedrag Vlaamse jobbonus en loongrenzen

 Bedrag jobbonus voltijdse tewerkstelling in volledig refertejaar

 Loongrenzen

 600 €

 1.800 €

 Minimum 20 € en maximum 600 € (degressief) *

 Tussen 1.800 € en 2.500 €

 0 €

 > 2.500 €

* op basis van een berekeningsformule (zie infra)

De Vlaamse Regering kent geen premie toe indien het bedrag te klein is (< 20 €).

De bedragen, en de loongrenzen kunnen in de toekomst aangepast worden in functie van de evolutie van de lonen en de koopkracht.

Berekeningsformule

Voor de toekenning en berekening van het bedrag in 2022 zal er gekeken worden neer de werkelijk verrichte prestaties in het refertejaar, zijnde hier 2021. De jobbonus wordt berekend a rata van de gewerkte periode en het arbeidsregime.

Er worden een aantal dagen gelijkgesteld met arbeidsdagen zoals o.a. in de bouw de weerverletdagen, dagen van Educatief – of Vlaams Opleidingsverlof. 

De berekening gebeurt op kwartaalbasis.

Volgende bedragen zullen alleszins niet meegenomen worden voor de berekening van het gemiddelde maandelijkse brutoloon:

 • alle bedragen aangegeven onder de DmfA-looncode 2;
 • bijkomende inkomsten uit bijvoorbeeld de deeleconomie, …
 • niet beroepasactieve periodes zoals tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte, … en het vervangingsinkomen of de onderbrekingsuitkeringen.

Prestaties in het kader van flexi-jobs, netto-overuren in de horecasector en bijkomende vakantiedagen niet door de werkgever betaald, worden niet meegenomen in de prestatiebreuk.

Het betreft dus voornamelijk de periodes waarvoor de werknemers effectief loon voor arbeid toegekend kreeg.

Aanvraagprocedure ?

De toekenning van de Vlaamse Jobbonus gebeurt semi automatisch. De werknemer gedomicilieerd in Vlaanderen dient derhalve geen aanvraag in te dienen. 

De Vlaamse overheid werkt met de bestaande databestanden (RSZ-aangiftes) zodat zij hierdoor op de hoogte is over welke personen recht hebben op de jobbonus. De Vlaamse overheid beschikt immers over alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de premie en het bruto gemiddelde maandloon.

Indien personen in aanmerking komen, zullen zij vanaf eind 2022 een brief van de Vlaamse overheid ontvangen. De burgers moeten dan enkel nog hun rekeningnummer in het burgerprofiel registreren. 

De grensarbeiders die in Vlaanderen wonen maar werken in een andere Europese lidstaat dienen wel zelf een aanvraag in te dienen aangezien de Vlaamse overheid over onvoldoende gegevens beschikt. Deze aanvraag kan gebeuren via het WSE-loket maar is momenteel nog niet actief. 

Indien om een of andere reden een automatische toekenning niet mogelijk is, kan de premie aangevraagd worden via een online aanvraagmodule (nog niet beschikbaar) binnen 3 jaar na het refertejaar. Voor 2021 is dit dus uiterlijk 31 december 2024.

Tijdstip toekenning

In november 2022 voorziet de Vlaamse Regering om de eerste jobbonussen uit te betalen.

De jobbonus wordt één keer per jaar uitbetaald gebaseerd op de inkomsten en arbeidsprestaties van het vorige kalenderjaar.

Jobbonus komt niet in aanmerking voor inkomensgerelateerde maatregelen

Aangezien de doelgroep, werknemers met een bescheiden inkomen uit arbeid zijn, wilt de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat het bedrag van de jobbonus niet meegenomen wordt voor de berekening van het inkomen voor tal van toepassingen, zoals o.m. het groeipakket, de sociale huisvesting, kinderopvang, …

Daarnaast heeft de Regering aan de Federale regering gevraagd de jobbonus ook vrij te stellen voor o.a. de inkomensbelastingen, de toekenning van leefloon en sociale voordelen …

Inwerkingtreding

De wet is gepubliceerd op 8 juni in het Belgisch Staatsblad.

Het decreet van 20 mei 2022 en het uitvoeringsbesluit van 1 juli 2022 treden in werking op 1 juli 2022.

Werkgever?

De werkgever hoeft geen bijzondere initiatieven te nemen voor de berekening van de Vlaamse jobbonus aangezien dit allemaal automatisch verloopt via de loon- en arbeidstijdsgegevens aangegeven aan de RSZ.

Bron: Decr.Vl. van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 8 juni 2022; B. Vl. R. van 1 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, BS 12 juli 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.