Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaanderen – Kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie

By 30 augustus 2023No Comments

De Vlaamse Regering keurde op 7 oktober 2022 een decreet goed met de krachtlijnen van een ‘nieuwe premie kwalificerend werkplekleren’. De premie kwalificerend werkplekleren treedt in werking op 1 september 2023.

De Vlaamse Regering wil de incentives voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding optimaliseren en vereenvoudigen. Daarvoor worden de bestaande incentives voor werkplekleren opgeheven vanaf 1 juli 2023: de start- en stagebonus, de mentorkorting, en de doelgroepvermindering voor leerlingen alternerende opleiding en de doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs. Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien. 

Die incentives worden vervangen door de premie kwalificerend werkplekleren en de leerlingenpremie.

Premie kwalificerend werkplekleren

Deze premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen stimuleert ondernemingen in hun engagement als leerwerkplek, stimuleert hen tot het zorgen voor kwalitatieve begeleiding van de lerende op de werkplek en zet ondernemingen aan om mee te werken aan kwalificerende opleidingen.

Voorwaarden

De lerende volgt een opleiding die voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • het is een opleiding waarin opleiding bij een opleidingsverstrekker en opleiding op de werkplek gecombineerd worden. Beide componenten beogen samen de uitvoering van één opleidingsplan en zijn inhoudelijk en organisatorisch op elkaar afgestemd om een erkende onderwijs- of beroepskwalificatie uit de kwalificatiedatabank te behalen;
 •  het is een opleiding van hoogstens niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur (er zijn uitzonderingen mogelijk);
 •  de werkplekcomponent van de opleiding omvat minstens de helft van de totale opleidingstijd (hier zijn ook uitzonderingen mogelijk).

De onderneming voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • de vestiging van de onderneming waar de werkplekcomponent wordt uitgevoerd, ligt in het Vlaamse Gewest;
 • de onderneming heeft een overeenkomst met de lerende over de werkplekcomponent van een opleiding;
 • de lerende is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. Het vervullen van die verplichting blijkt uit de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of uit de trimestriële aangifte aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen;
 • de onderneming wijst binnen de onderneming een mentor aan die de lerende op de werkplek opleidt en begeleidt. De mentor heeft een mentoropleiding gevolgd;
 • de onderneming heeft maximaal twee keer een premie kwalificerend werkplekleren of een stagebonus, zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen voor de lerende.

Indien de voorwaarden voldaan zijn, ontvangt de onderneming na goedkeuring van de aanvraag één keer per schooljaar een premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen per lerende in een opleiding die beantwoordt aan de voorwaarden.

Bedrag

De premie kwalificerend werkplekleren bedraagt per leerling:

 • 600,00 euro als de leerling geen vergoeding van de onderneming ontvangt;
 • 1.000,00 euro als de leerling wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

Aanvraagprocedure

Voor de graduaatsopleiding verpleegkunde geldt er een specifieke aanvraagprocedure, waarop we hier niet dieper ingaan.

Bij een alternerende of duale opleiding geldt de registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be als eerste stap in de aanvraag. De onderneming dient vervolgens haar toestemming en bankrekeningnummer nog te registreren. Dit moet binnen de 3 maanden na de startdatum van de overeenkomst (of voor overeenkomsten met een startdatum voor 1 september 2023 ten laatste op 30 november 2023).

Indien het Departement Werk en Sociale Economie oordeelt dat aan alle voorwaarden voldaan is, zullen ze de onderneming op de hoogte brengen en de premie storten.

Leerlingenpremie

Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent succesvol af te ronden

Voorwaarden

De leerling moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • de leerling heeft zijn hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest;
 • de leerling heeft een van de overeenkomsten in het kader van een alternerende opleiding;
 • de leerling is gedurende minstens vier maanden in een schooljaar op de werkplek. De vervulling van die verplichting blijkt uit de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling of uit de trimestriële aangifte aan de instelling die belast is met de inning van de socialezekerheidsbijdragen;
 • de leerling heeft maximaal twee keer een leerlingenpremie alternerende opleiding of een startbonus , zoals van kracht op 31 augustus 2023, ontvangen.

De leerling die voldoet aan de voorwaarden, ontvangt na goedkeuring van de aanvraag een keer per schooljaar een leerlingenpremie alternerende opleiding.

Bedrag

De leerlingenpremie bedraagt 500,00 euro en kan maximaal drie keer ontvangen worden, en dit één keer per schooljaar.

Aanvraagprocedure

Door registratie van de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be wordt de premie aangevraagd. De opleidingsverstrekker geeft de toestemming voor het ontvangen van de premie en het rekeningnummer van de leerling door én laadt een ondertekende verklaring van de leerling(PDF bestand opent in nieuw venster) op. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden na de start van de overeenkomst.

Voor overeenkomsten die reeds geregistreerd zijn in het digitale loket, kan de opleidingsverstrekker vanaf half september de gegevens toevoegen via ‘overeenkomst aanpassen’. Dit moet ten laatste op 30 november 2023 gebeuren.

Is de onderneming die de jongere opleidt niet in het Vlaams Gewest gevestigd? Dan moet de leerling, uiterlijk op de laatste dag van het betrokken schooljaar, een kopie van de overeenkomst en het bankrekeningnummer waarop de premie gestort mag worden, bezorgen via werkplekduaal@vlaanderen.be

Inwerkingtreding

De premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding treden in werking op 1 september 2023.

 

Bron: B. Vl. van 14 juli 2023 tot uitvoering van het decreet van 23 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding en het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele Vorming van 19 juli 2019, BS 22 augustus 2023; Decreet van 22 december 2022 over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding, BS 31 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.