Sociaal-Juridisch

Binnenkort werkgeversbijdrage van 1.800 euro in plaats van outplacementaanbod bij medische overmacht?

By 28 december 2022december 30th, 2022No Comments

Op 30/12/2022 werd de programmawet gepubliceerd. Een van de maatregelen van deze programmawet heeft betrekking op het uitwerken van een financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst werd verbroken wegens overmacht om medische redenen.

De huidige outplacementregeling bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht door de werkgever zou vervangen worden door de betaling van een bijdrage van 1.800 euro in een Terug Naar Werk-fonds. De werknemers waarvan de overeenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht zouden dan een beroep kunnen doen op dit fonds voor de financiering van coaching op maat.

Financiering

Er wordt voorzien in een verplichting tot financiële bijdrage aan het “Terug Naar Werk-fonds” door de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen. De werkgever dient daartoe uiterlijk binnen een termijn van 15 kalenderdagen na het einde van de arbeidsovereenkomst het RIZIV in kennis te stellen van volgende gegevens:

  • de naam van de werkgever, het KBO-nummer, het RSZ nummer, het bankrekeningnummer en de contactgegevens van de werkgever;
  • de naam, de voornaam en het INSZ nummer van de werknemer wiens arbeidsovereenkomst beëindigd werd.

Binnen diezelfde termijn dient ook een bijdrage van 1.800 euro betaald te worden aan het “Terug Naar Werk-fonds”. Via KB zal de wijze van kennisgeving en de wijze van betaling van de bijdrage door de werkgever, evenals de nadere regels die hieraan verbonden zijn, vastgelegd worden.

Opgelet: deze verplichtingen zijn enkel van toepassing indien de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt wegens medische overmacht.

RIZIV verwerkingsverantwoordelijke

Het RIZIV is verwerkingsverantwoordelijke van de bovenvermelde gegevens overeenkomstige de GDPR.

De verwerking van deze gegevens heeft tot doel de betrokken werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens overmacht om medische redenen toe te laten een beroep te doen op het “Terug Naar Werk fonds” om gespecialiseerde dienstverlening op maat in te kopen met het oog op hun sociaalprofessionele re-integratie.

Terug naar werk-fonds

Dit ‘Terug naar werk-fonds’ zal opgericht worden binnen de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV.

Het “Terug Naar Werk-fonds” is bestemd voor de inkoop van gespecialiseerde dienstverlening op maat bij erkende dienstverleners met het oog op de sociaalprofessionele re-integratie
van de gerechtigden die arbeidsongeschikt zijn erkend (cf. art. 100 ZIV-wet).

Via KB zal de gespecialiseerde dienstverlening op maat, evenals de criteria waaraan deze erkende dienstverleners moeten voldoen, bepaald worden.

Daarnaast zal via KB  de toekenningsvoorwaarden die de gerechtigden moeten vervullen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van het “Terug Naar Werk-fonds”, evenals de
door deze gerechtigden na te leven aanvraag- en betalingsvoorwaarden bepaald worden.

Sancties

Er worden sancties voorzien in het Sociaal Strafwetboek voor overtredingen van deze bepalingen.

OvertredingSanctie
Niet meedelen van de gegevens aan het RIZIV binnen de gestelde termijnenNiveau 2

X aantal betrokken werknemers

Bedrag van 1.800 euro niet betaald aan het “Terug Naar Werk-fonds”Niveau 2

X aantal betrokken werknemers

 

Inwerkingtreding?

De inwerkingtreding van deze wijziging zal nog worden vastgelegd via KB.

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.