Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wet tot wijziging KB nr. 213 m.b.t. arbeidsorganisatie in PC 124 – update

By 11 januari 2022No Comments

Werkgevers die ressorteren onder paritair comité 124 (bouwsector) kunnen de normale arbeidsduurgrenzen overschrijden op basis van artikel 7 van KB 213.

In uitvoering van het sectoraal akkoord van 18/06/2019 in PC 124 heeft de ministerraad op 11/06/21 een voorontwerp van wet goedgekeurd om de arbeidstijdorganisatie in de bouwsector meer te moduleren.

Bijkomende uren KB 213

Dit is mogelijk voor:

  • max. 180 uren per kalenderjaar: 130 uren  (+ eventueel 50 bijkomende uren) per jaar
  • gedurende de zomerperiode of een periode van intense activiteit
  • max. 1 bijkomend uur per dag (max. 9u per dag en 45u per week)
  • deze uren worden bezoldigd tegen het normale loon

Concreet betekent dit systeem van bijkomende uren dat de werknemers tijdens de zomerperiode of tijdens een periode van intense activiteit tot 9u per dag kunnen werken of max. 45u per week.

De werknemer heeft de keuze om:

  •  inhaalrust op te nemen voor deze bijkomende uren (betaalde inhaalrust) binnen de 6 maanden

OF

  • om voor deze bijkomende uren 20% toeslag te laten uitbetalen  (uren aan 120%)

Indien de werknemer geen keuze zou maken voor het einde van de betaalperiode, dan dient er inhaalrust toegekend worden.

Om het systeem van de 130 bijkomende voordelige uren te kunnen toepassen, dient men voorafgaand het akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging te bekomen, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging dient men de voorzitter van PC 124 te informeren.

Daarnaast is het mogelijk om de 130 uren nog met 50 bijkomende uren te verhogen,  daarvoor dient men een akkoord te hebben met de meerderheid van de vakbondsafvaardiging, of bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging moet er een protocol van toetreding door minstens één werknemer ondertekend worden. Dit protocol van toetreding dient te worden medeondertekend door de gewestelijke vakbondssecretarissen indien zij in het gewest aanwezig zijn.

Uitbreiding KB nr. 213?

De sociale partners van de bouwsector hebben unaniem gevraagd dat deze regeling zou worden uitgebreid zodat de overschrijding van de arbeidsduurgrenzen kan gebeuren a rato van één uur en dertig minuten per dag en dat de toekenning van de inhaalrust kan gebeuren binnen de twaalf maanden.

Op 21/09/2021 werd er een wetsontwerp ingediend om KB nr. 213 aan te passen om de arbeidstijdorganisatie meer te moduleren en de mogelijkheden om de inhaalrust op te nemen te optimaliseren.

Met betrekking tot het moduleren van de arbeidstijdorganisatie kan de overschrijding van de arbeidsduurgrenzen in toepassing van KB nr. 213 van gebeuren a rato van maximaal
1 uur en 30 minuten per dag (i.p.v. 1 uur). Artikel 7, § 1, eerste lid van KB nr. 213 wordt in deze zin aangepast

Daarnaast wordt ook artikel 7, § 1, vierde lid van KB nr. 213 gewijzigd om de mogelijkheden om inhaalrust op te nemen te optimaliseren. Wanneer de arbeider opteert om de overschrijdingen van de arbeidsduur in toepassing van KB nr. 213 te recupereren, gebeurt de toekenning van inhaalrustdagen in onderling overleg binnen de 12 maanden (i.p.v. 6 maanden nu). 

Inwerkingtreding? 

Bovenvermelde wijzigingen aan KB nr. 213 treden in werking op de 10e dag die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 20/01/2022. 

 

 

Bron: Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren; Wet van 12/12/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, BS 10/01/2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.