Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vroegtijdige stopzetting loopbaanonderbreking – nieuwe regels op komst?

By 31 mei 2024No Comments

Ter herinnering

Indien een werknemer de verplichte minimumduur van thematisch verlof of tijdskrediet niet respecteert, dan zal op basis van de huidige reglementering de RVA de volledige reeds ontvangen uitkeringen terugvorderen.

Wanneer de werknemer omwille van uitzonderlijke omstandigheden de vereiste minimumduur niet naleeft, kan de werknemer een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing indienen bij de directeur van uw RVA-kantoor, die deze overmaakt aan de administrateur-generaal. In dat geval kan de administrateur-generaal van de RVA verzaken aan de terugvordering van de uitkeringen, indien hij van mening is dat de ingeroepen omstandigheden uitzonderlijk zijn.

Wetsvoorstel

Een wetsvoorstel dat recent werd aangenomen in de Kamer wil hier komaf mee maken gelet op het feit dat deze sanctie buitenproportioneel is en vooral de personen benadeelt die slechts enkele dagen voor de afloop van de minimumduur het werk hervatten.

Er wordt daarbij geopperd voor een alternatief systeem waarbij net zoals bij het thematisch ouderschapsverlof de sanctie erin bestaat dat de aangevraagde maar niet opgenomen periode van tijdskrediet of loopbaanonderbreking, die binnen de minimumduur valt, wordt afgetrokken van het resterende saldo van de maximumduur dat nog kan worden opgenomen.

Het wetsvoorstel beoogt met andere woorden het handhavingsmechanisme voor de verplichte minimumduur van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking aan te passen. Het stopzetten van het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking voor de afloop van de verplichte minimumduur, zal niet meer leiden tot een volledige terugvordering van de toegekende RVA-uitkering zoals nu het geval is.

Een vervroegde stopzetting van tijdskrediet of thematief verlof is enkel mogelijk mits de werkgever akkoord gaat met de vervroegde stopzetting. Daarnaast dient de stopzetting tijdig schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan het werkloosheidsbureau.

De dag van de stopzetting van het tijdskrediet, de loopbaanvermindering, of de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse vermindering, en de dagen van de maand die hierop volgen, worden proportioneel in mindering gebracht van de uitkering die betrekking heeft op de maand waarin de stopzetting plaatsvindt.

Indien de kennisgeving aan het werkloosheidsbureau plaatsvindt nadat de onderbreking al werd stopgezet en de uitkeringen al volledig werden betaald voor de maand waarin de vervroegde stopzetting heeft plaatsgevonden, zullen de onterecht toegekende uitkeringen worden teruggevorderd.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen zullen in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin de wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Wetsvoorstel houdende wijziging van de terugvorderingsregels in geval van een stopzetting voor de afloop van de minimumduur bij het tijdskrediet in de private sector, de loopbaanonderbreking in de publieke sector, en de thematische verlofstelsels, Parl. St. Kamer 2022 – 2023, 2937. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.